Yvonne Roolaart

Senior adviseur

Expertises

Profiel

Yvonne is een zeer ervaren zelfbewuste manager, zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau, met ruime expertise in het sociale domein. Ze is resultaatgericht met oog voor de menselijke componenten. Goed in staat om strategische doelstellingen te formuleren en nieuw beleid te implementeren.
Met een Rotterdamse ‘no nonsense’ mentaliteit weet ze kansen te creëren en te benutten. Initiatiefrijk, ondernemend, volhardend en vasthoudend. Goede sociale vaardigheden zorgen ervoor dat er snel duurzame samenwerkingsrelaties worden opgebouwd en onderhouden.

Rollen

Yvonne heeft een zeer ruime ervaring als (eindverantwoordelijk) lijnmanager, interimmanager, projectmanager, organisatieadviseur en procesbegeleider.

Expertises

Sociale zekerheid, welzijn, zorg, re-integratie, inburgering en participatie

Opleiding

 • Master NLP practitioner
 • NLP practitioner
 • Arbeid- en Organisatiepsychologie
 • Hbo Maatschappelijk Werk
 • Kaderopleiding voor verpleegkundigen
 • Opleiding danspedagoge
 • Opleiding B Verpleegkundige

Recente projecten

 • Projectleider privacy gemeente Ede
  Het begeleiden en faciliteren van de leertuinen zorg en veiligheid
  Bereiken van betrokkenheid, verantwoordelijkheidsgevoel en consensus bij de belangrijkste stakeholders.
  Het opmaken van diverse relevante juridische documenten
 • Onderzoeker gemeente Bergen
  Onderzoek naar de gevolgen van het vervallen van de regelingen: WTCG,CER en categoriale bijstand voor de groep chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen
  Opstellen plan van aanpak met innovatieve voorstellen ter compensatie voor de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten.
 • Projectleider sociaal team gemeente Zevenaar
  Het inrichten van een multi disciplinair team
  Samenwerking met (zorg) aanbieders vormgeven
  Training en coaching on the job voor medewerkers van het team
  Bewonersbetrokkenheid bij het ontwikkelen van het team
  Opzetten participatiepunt
  Opstellen functieprofielen
  Opstellen werkbegroting
  Werkprocessen vormgeven
  Samenwerkingsverband met huisartsen opzetten met nadruk op bescherming privacy
  Schrijven en implementeren van privacy protocol
 • Lokale projectleider 3D gemeente Zevenaar
  Advisering projectteam
  Visie en plan van aanpak ontwikkeling sociaal team
 • Directeur sociaal beheer Rotterdam Delfshaven
  Het opzetten en inrichten van sociaal beheer nieuwe stijl ten behoeve van 9 wijkaccommodaties (maatschappelijk vastgoed) in de deelgemeente Delfshaven
  Het (technisch) onderhoud en de facilitaire dienstverlening wordt vormgegeven in samenwerking met het onderwijs en maatschappelijke organisaties en uitgevoerd door studenten, stagiaires, vrijwilligers, WWB gerechtigden en mensen met een beperking.
  Het opleiden en trainen van de uitvoerende medewerkers vindt modulair plaats.
 • Onderzoeker Contour de Twern
  Uitvoeren onderzoek naar nieuwe positionering van het welzijnswerk binnen de drie transities in de gemeente Tilburg en een zestal omliggende gemeenten.
  Advisering middels een “position paper” en presentatie aan betrokken partijen.
 • Onderzoeker DNOdoen en GGD
  Uitvoeren van een onderzoek naar de meerwaarde van vergaande samenwerking tussen de GGD Noord-Holland Noord en dno Doen, onder andere door middel van interviews met gemeenten en maatschappelijke partners in de regio
 • Adviseur kennisnetwerk transitiebureau
  Voorbereiding en leiden van regionale vergaderingen
  Analyseren relevante documenten
 • Extern projectleider WMO Middin
  Strategische advisering in het kader van de overheveling van de begeleidingstaken vanuit de AWBZ naar de WMO
 • Interim directeur/ bestuurder stichting Kompaan Almere
  Re-integratie organisatie ten behoeve van zeer moeilijk plaatsbare deelnemers;
  Crisismanagement;
  Werkprocessen zijn gestroomlijnd;
  Nieuwe producten zijn ontwikkeld;
  De samenwerkingsrelaties zijn verbeterd;
  P&O cyclus vernieuwd;
  Begeleiden overname proces. Samenvoeging met regionale Wsw organisatie.
 • Adviseur gemeente Amersfoort
  Beleidsadvies ten behoeve van een bezuinigingstaakstelling binnen de afdeling maatschappelijke opvang en verslavingszorg.