Algemene voorwaarden voor dienstverlening van RadarAdvies B.V.

Januari 2023

1 Definities
In deze algemene voorwaarden zijn de navolgende termen als volgt gedefinieerd:
1.1 Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever met betrekking tot de levering van diensten.
1.2 Opdrachtgever: de partij die de overeenkomst is aangegaan en diensten afneemt.
1.3 Opdrachtnemer: Radar Advies B.V. tevens dienstverlener en uitvoerder van de opdracht.
1.4 Diensten: alle door de opdrachtnemerop grond van de overeenkomst te verrichten diensten, waaronder in ieder geval begrepen het verrichten van werkzaamheden en/of diensten en/of de levering van zaken en/of de uitvoering van werken en/of en daarmee verband houdende activiteiten.

2 Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten van opdracht, strekkende tot het verrichten van de werkzaamheden door opdrachtnemer, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes.
2.2 Alle offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt. Eenofferte is geldig gedurende 60 dagen na verzending, tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen.
2.3 Offertes gelden niet automatisch voortoekomstige opdrachten en vervolgopdrachten.
2.4 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover opdrachtnemer deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd.
2.5 Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onvermeld worden vervangen dooreen beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.
2.6 Deze voorwaarden zijn eveneens vantoepassing op alle met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten, voor de uitvoering waarvan opdrachtnemer gebruik maakt van de diensten en/of werkzaamheden welke door derden worden verricht ten behoeve van de overeenkomst.

3 Totstandkoming van de overeenkomst; toevoegingen en wijzigingen
3.1 De overeenkomst komt tot stand nadat aanvaarding schriftelijk door opdrachtnemer heeft plaatsgevonden. Opdrachtnemer is gerechtigd te verifiëren of de relevante gegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt correct zijn. Opdrachtnemer is eveneens gerechtigd een aanvraag tot het aangaan van een overeenkomst af te wijzen, bijvoorbeeld op grond van informatie die is verkregen over kredietwaardigheid of betalingsgedrag. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade die direct of indirect uit de afwijzing voortvloeit.
3.2 Indien en voor zover het noodzakelijk blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst de te verrichten werkzaamheden dienen te worden gewijzigd en/of aangevuld, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
3.3 Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft en/of de in eerst instantie overeengekomen termijn, door deze aanvulling of wijziging, is gewijzigd, zal opdrachtnemer opdrachtgever hierover van tevoren schriftelijk inlichten.
3.4 Wijzigingen en/of toevoegingen van deze voorwaarden zijn voor de opdrachtgever bindend zodra deze door opdrachtnemer aan de opdrachtgever schriftelijk zijn meegedeeld. Ingeval van wijzigingen en/of toevoegingen ten nadele van opdrachtgever heeft opdrachtgever gedurende een periode van 1 maand nadat deze bindend zijn geworden het recht de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 14 dagen te beëindigen middels een schriftelijke opzegging aan opdrachtnemer. De wijzigingen en/of toevoegingen zijn van toepassing tot de overeenkomst is beëindigd.

4 Gegevens en informatie
4.1 Opdrachtnemer is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien door opdrachtgever alle door opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze zoals door opdrachtnemer is aangegeven, tijdig zijn verstrekt. Extra kosten ontstaan doordat opdrachtgever de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig dan wel niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van opdrachtgever.
4.2 Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met het uitvoeren van de opdracht van belang kunnen zijn.
4.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie.
4.4 Indien voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie niet tijdig of niet volledig ter beschikking van opdrachtnemer is gekomen, heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

5 Uitvoering van de opdracht
5.1 Opdrachtnemer zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste vermogens en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit te voeren; opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
5.2 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
5.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is opdrachtnemer gerechtigd werkzaamheden, door middel van derden te doen verrichten. Voordat derden werkzaamheden met betrekking tot deze overeenkomst verrichten, licht opdrachtnemer opdrachtgever schriftelijk daarover in, tenzij inschakeling van derden, wegens spoedeisendheid, geen verder uitstel verdraagt.
5.4 Indien tussen partijen is overeengekomen dat de overeenkomst gefaseerd zal worden uitgevoerd, kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6 Contractduur en invoeringstermijn
6.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de in de offerte aangegeven periode, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
6.2 Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid, zijn slechts fatale termijnen indien schriftelijk overeengekomen. De overeenkomst kan, tenzij vaststaat dat uitvoering daarvan blijvend onmogelijk is, door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden.

7 Annulering en beëindiging van de overeenkomst
7.1 Indien tussen partijen een overeenkomst is gesloten, is annulering daarvan niet meer mogelijk. De opdrachtnemer zal 50% van het overeengekomen honorarium in rekening brengen indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert.
7.2 Opdrachtnemer is gerechtigd zich uit een opdracht terug te trekken, indien op grond van omstandigheden die zich aan zijninvloed onttrekken, zoals surseance van betaling of faillissement aan de zijde van opdrachtgever of indien op roerende of onroerende zaken van opdrachtgever beslag is gelegd, een goede uitvoering van de opdracht wordt belemmerd.

8 Geheimhouding
8.1 Partijen zijn verplicht de door hen beide verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op opdrachtnemer een wettelijke-, of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of opdrachtgever opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.
8.2 Opdrachtnemer is, indien hij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure, gerechtigd de door of namens opdrachtgever verschafte gegevens en informatie, alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen, aan te wenden voor zover deze naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn.
8.3 Behoudens nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, is het opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies, al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen. Dit kan anders zijn indien rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit dat inwinning van een deskundig oordeel omtrent de betreffende werkzaamheden van opdrachtnemer noodzakelijk zijn of op opdrachtgever een wettelijke-, of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure.

9 Intellectuele eigendom
9.1 Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, contracten, etc., komen toe aan opdrachtnemer, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.
9.2 Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, is het opdrachtgever niet toegestaan de producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers, al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden, te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren, of ter kennis van derden te brengen, onverminderd het bepaalde in artikel 8.
9.3 Opdrachtnemer houdt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken en naar buiten te brengen, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
9.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan tijdens de opdracht of gedurende één jaar na einde van de opdracht personeel van Radar Advies B.V. te benaderen over mogelijke indiensttreding of alszelfstandige zzp’er (binnen één jaar nadat betreffend personeelslid uit dienst is gegaan bij Radar Advies B.V. als zzp’er is gestart) in te huren, met als mogelijk doel het in dienst treden of als zelfstandige zzp’er opdracht(en) te laten verzorgen voor opdrachtgever in wat voor een functie dan ook, tenzij dit gebeurt in goed overleg met en met schriftelijke toestemming van de directie van Radar Advies B.V.

10 Verplichtingen van de opdrachtgever
10.1 Iedere overeenkomst wordt door opdrachtnemer aangegaan onder de voorwaarde dat opdrachtgever voldoende kredietwaardig blijkt. Opdrachtnemer is gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze ten genoegen van opdrachtnemer voldoende zekerheid stelt ter dekking van de verplichtingen jegens opdrachtnemer.
10.2 De vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de navolgende gevallen:
- Indien opdrachtnemer, na het sluiten van de overeenkomst, goede gronden heeft te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- Indien, ondanks herhaalde verzoeken van opdrachtnemer, opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst niet voldoende zekerheid heeft gesteld en deze zekerheid verder uitblijft;
- Indien opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet tijdig nakomt.
10.3 Ingeval zich situaties voordoen, zoals in de vorige leden van dit artikel genoemd, is opdrachtnemer gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen.
10.4 Indien opdrachtnemer met opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht planningsafspraken heeft gemaakt, zoals interviews, workshops en trainingen, waarbij opdrachtgever deze planningsafspraken niet nakomt, is opdrachtgever aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade jegens opdrachtnemer. Deze schadevergoeding bedraagt in geval van opschorting door opdrachtgever van de werkzaamheden, binnen een termijn van 10 werkdagen, maximaal 100% van de geplande werkzaamheden. Indien opschorting van de werkzaamheden binnen een termijn van 20 werkdagen plaatsvindt, bedraagt de schadevergoeding aan opdrachtnemer maximaal 50% van de geplande werkzaamheden.

11 Honorarium
11.1 Indien de looptijd van een opdracht maximaal 30 dagen dan wel minder dan € 5.000,- bedraagt, zal het in de offerte overeengekomen bedrag, na voltooiing van de opdracht, in zijn geheel in rekening worden gebracht.
11.2 Indien de looptijd van een opdracht meer dan 30 dagen dan wel minder dan 12 maanden dan wel meer dan € 5000,- doch minder dan € 50.000,- bedraagt, zal 50% bij aanvang van de opdracht en 50% bij afronding van de opdracht in rekening worden gebracht.
11.3 Indien de looptijd van een opdracht meer dan 12 maanden dan wel meer dan € 50.000,- bedraagt, wordt 40% bij aanvang, 40% halverwege en 20% na voltooiing van de opdracht, in rekening gebracht.
11.4 Indien geen vast offertebedrag is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de in de offerte aangegeven uurtarieven van opdrachtnemer. Daarbij worden de bestede uren maandelijks gedeclareerd.
11.5 De in de offertes genoemde tarieven zijn exclusief bureaukosten en btw, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
11.6 Tarieven gelden in het jaar van opdrachtverlening. Hierna is de opdrachtnemer gerechtigd tot verhoging van het tarief.
11.7 Overige kosten, alsmede reis- en verblijfkosten in het buitenland, worden afzonderlijk op kostprijsbasis in rekeninggebracht.

12 Betaling
12.1 Betaling dient steeds, zonder korting of schuldvergelijking, te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om aan een bepaalde opdrachtgever slechts diensten te verlenen met inachtneming van een kortere betalingstermijn.
12.2 Alle schade, zoals gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die opdrachtnemer lijdt omdat betaling zijdens de opdrachtgever achterwege blijft, is voor rekening van opdrachtgever. Voor berekening van de buitengerechtelijke incassokosten volgt opdrachtnemer het ‘Rapport BGK-integraal 2013’ en de WIK en BIK

13 Aansprakelijkheid
13.1 Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht voor zover er tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bijde uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd. Opdrachtnemer is evenwel niet aansprakelijk voor:
- Bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door opdrachtgever aan opdrachtnemer of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van opdrachtgever;
- Bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelenof nalaten van de door opdrachtnemer gedetacheerde werknemers of ingeschakelde hulppersonen, ook indien deze ingeschakelde hulppersonen werkzaam zijn bij een met opdrachtnemer verbonden organisatie;
- Bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte- of gevolgschade.
13.2 De in het eerste lid vermelde uitsluitingen van aansprakelijkheid van opdrachtnemer gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
13.3 Aansprakelijkheid, voor zover door opdrachtnemer schriftelijk erkend, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door opdrachtnemer gesloten aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald.
13.4 Een vordering tot schadevergoeding dient uiterlijk binnen 3 maanden, nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij opdrachtnemer schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
13.5 Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden (daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, personeel van opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en andere die bij de organisatie van opdrachtgever betrokken zijn) die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van opdrachtnemer, waaronder het handelen of nalaten van werknemers van opdrachtnemer, ten behoeve van opdrachtgever, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

14 Reclames
14.1 Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient, op straffe van verval van alle aanspraken, binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert dan wel, indien opdrachtgever aantoont het gebrek redelijkerwijs niet kon ontdekken, binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
14.2 Een reclame schort een betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, behoudens voor zover opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.
14.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame, heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassingen van het in rekening gebracht honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie van het door opdrachtgever reeds betaalde honorarium naar evenredigheid.
14.4 In geval van een terecht uitgebrachte reclame waarbij het niet meer mogelijk is de overeengekomen dienstverlening te verrichten, is opdrachtnemer slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 13.

15 Vervaltermijn
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van opdrachtgever, uit welke hoofde ook, jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer, in ieder geval na 1 jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

16 Rechts- en forumkeuze
16.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 16.2 In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid, kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.