Opgavegericht werken op recept: gemeente Putten

Opgavegericht werken zingt rond bij gemeenten. Terugkerende vragen zijn: wat betekent het precies, hoe ziet een aanpak eruit en wat levert het op? Er zijn geen concrete antwoorden, want er is geen kant en klaar recept. Het juiste recept hangt af van de lokale situatie. Wij ondersteunen gemeenten met een aanpak die past bij de lokale opgave. Een voorbeeld: gemeente Putten.

Door opgavegericht te werken maak je de switch van aanbodgericht naar dialooggestuurd werken. Je doet minder alleen en meer samen. De bedoeling is om met partners en inwoners:

 • de belangrijkste lokale opgaven helder te krijgen
 • te blijven reflecteren tijdens het proces
 • te komen tot de beste uitkomst voor de doelgroep

Van de systeemwereld naar de leefwereld

stefan fiddelaar

Stefan Fiddelaar

Beleidsadviseur Samenleving en projectleider Stefan Fiddelaar van gemeente Putten is een van de eersten van zijn organisatie die opgavegericht werken met zijn team in de praktijk brengt. Best spannend zo’n eerste keer. Stefan: “We realiseerden ons dat opgavegericht werken een nieuwe manier van werken is. Maar het leek ons de beste manier om met elkaar de beweging in gang te zetten van de systeemwereld naar de leefwereld. Ik hoop ook dat het een mooie pilot is voor de rest van de organisatie.”

Opgavegericht werken is een ambitie

De beleidsafdeling Samenleving van Stefan voelde de urgentie om hun meerjarenplan 2023 – 2026 opgavegericht aan te pakken. Stefan: “We wilden dit plan op een nieuwe manier aanvliegen, omdat we beter wilden leren samenwerken met inwoners en partners. Ook willen we minder vertrekken vanuit verschillende beleidsdomeinen. In plaats daarvan gaan we ervoor om samen met collega’s uit andere domeinen te kijken naar wat we vanuit het domein samenleving moeten doen voor inwoners. Vervolgens definiëren we met de input van alle betrokkenen de opgaven en gaan we samen aan de slag met de aanpak.”

Op zoek naar een adviseur met praktijkervaring

Stefan Fiddelaar ging op zoek naar een externe adviseur die al verschillende opdrachten bij gemeenten had uitgevoerd op een opgavegerichte manier. Iemand die:

 • adviseurs van de gemeente traint in opgavegericht werken
 • ondersteunt bij het formuleren van opgaven
 • interactieve sessies vormgeeft met maatschappelijke partners en inwoners
 • gesprekken leidt op zowel inhoud als vorm

De meerwaarde van een Radar-adviseur met praktijkervaring

Stefan over Mirte: “Mirte snapt heel goed hoe ze iedereen mee moet nemen naar de belangrijkste doelen, zonder dat ze het proces overneemt. Ze is positief, heeft een frisse blik en voelt goed aan welke (politieke) belangen er zijn. De bijeenkomsten begeleidt ze goed. Ze weet een grote groep inwoners en maatschappelijke partners positief mee te krijgen en betrokken te houden. Wij leren als team hoe we dit op zowel inhoud, als proces de volgende keer alleen kunnen doen.”

Ingrediënten opgavegericht werken gemeente Putten

Het beste recept voor opgavegericht werken, is een lokaal recept. Want de opgaven bepaalt u samen met partners en inwoners. Resultaten worden na verloop van tijd steeds concreter. Dit najaar verwachten we op deze pagina de eerste resultaten van gemeente Putten te kunnen delen.

Ingrediënten waar wij de gemeente Putten bij ondersteunen:

 • verkenning huidige werkwijze beleidsdomein
 • leeslijst ter voorbereiding voor medewerkers van uw gemeente
 • brainstormsessie(s) met alle partners en inwoners
 • opdrachtformulering lokale maatschappelijke opgave
 • eerste schets maatschappelijke opgaven die op het bord liggen
 • enquête waarmee inwoners en professionals worden bevraagd over de opgaven die zij belangrijk vinden
 • dialoogtafels met als introductie de presentatie van de uitkomsten van de enquête. Daarna komen we via waarderend vernieuwen tot een concretisering van de opgaven
 • identificatie best persons per opgave
 • verkenning bereidheid tot doordenken over de opgaven
 • plan van aanpak per opgave met de best persons per thema
 • vaststellen plannen van aanpak door college en gemeenteraad
 • uitvoeren plannen in samenspraak met best persons per opgave
 • monitoring voortgang per opgave via effectenkaart (op basis van gezamenlijk vastgestelde prestatie-indicatoren) en storytelling
 • periodieke gesprekstafels om best persons te betrekken bij de voortgang, nieuwe mensen te laten aanhaken, de aanpak van opgaven bij te stellen of te verrijken op basis van nieuwe inzichten.

Wat heeft gemeente Putten tot nu toe gedaan?

De gemeente Putten heeft zich verdiept in het fenomeen opgavegericht werken. Vervolgens zijn enquêtes opgesteld en uitgezet onder inwoners en professionals. De uitkomsten daarvan zijn geanalyseerd en gepresenteerd tijdens 3 dialoogtafels waar inwoners, professionals en ambtenaren bij aanwezig waren.

Wat gaat de gemeente komende tijd nog doen?

De uitkomsten van de dialoogtafels worden vertaald naar een door het college en de gemeenteraad vast te stellen meerjarenplan. Vervolgens kan met de uitvoering van de opgaven worden gestart in allianties van inwoners, professionals en ambtenaren.

De eerste resultaten van deze aanpak delen we dit najaar op deze pagina.

Vragen? Bel, app of mail ons gerust!

Mirte is een belangrijk deel van haar werkweek druk doende met vraagstukken rond inclusie, diversiteit, inburgering, radicalisering en jeugd. Ze ondersteunt gemeenten bij herinrichtingen, is gespreksleider, ontwikkelt trainingen en biedt Europese lidstaten ondersteuning in de vorm van trainingen. Veel doet ze op een opgavegerichte manier van werken.

Of laat een berichtje achter: