Opgavegericht werken

Bij een opgavegerichte aanpak werk je samen met inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers aan een lokale maatschappelijke opgave. Welke dat precies is, bepaal je samen. Tijdens het proces blijft iedereen betrokken en zijn er momenten voor reflectie. Zo werk je samen domeinoverstijgend aan gedeelde oplossingen.

De switch van aanbodgericht naar dialooggestuurd werken 

Door opgavegericht te werken maak je de switch van aanbodgericht naar dialooggestuurd werken. Je doet minder alleen en meer samen. De bedoeling is om met partners en inwoners: 

 • de belangrijkste lokale opgaven helder te krijgen 

 • te blijven reflecteren tijdens het proces 

 • te komen tot de beste uitkomst voor de doelgroep 

De gemeente verandert van positie

Door opgavegericht te werken verandert een gemeente van positie: van een autoriteitspositie naar een positie midden in de samenleving. Dat komt onder andere doordat de rol van een ambtenaar verandert: van probleemoplosser naar procesregisseur. Een ambtenaar gaat wendbaar sturen op de grote lijn en het langetermijnperspectief.

Hoe begin je met opgavegericht werken?

Leer eerst kijken naar de burger als partner en bron van inspiratie. Want: praten mét inwoners is essentieel bij het maken, evalueren en verbeteren van beleid. Zo zorg je voor een democratisch samenspel met inwoners. Betrek daarna alle stakeholders. Via deze weg kom je tot de beste formulering van de opgave waar je samen voor staat.

Om deze beweging in gang te zetten, van de systeemwereld naar de leefwereld, kan een extern adviseur tijdelijk meedraaien om opgavegericht werken te implementeren. Eén pilot binnen een gemeente kan meteen een mooi voorbeeld zijn voor de rest van de organisatie.

Een voorbeeld: opgavegericht werken in gemeente Putten 

De beleidsafdeling Samenleving van gemeente Putten wilde haar meerjarenplan 2023 – 2026 opgavegericht aanpakken. Enerzijds wilden de beleidsmedewerkers beter leren samenwerken met inwoners en partners en anderzijds op een nieuwe manier leren samenwerken met collega’s van andere beleidsdomeinen.

Aanpak:

 • maken plan van aanpak

 • ondersteunen bij het formuleren van de opgave

 • beleidsadviseurs trainen in opgavegericht werken

 • interactieve sessies vormgeven met inwoners en partners

 • uitvoeren en monitoren

stefan-fiddelaar
“De adviseur van RadarAdvies voelde goed aan welke (politieke) belangen er speelden en mobiliseerde een grote groep inwoners en maatschappelijke partners om mee te doen. Bovendien leerden wij als team hoe we dit de volgende keer alleen kunnen doen.”
- Stefan Fiddelaar, beleidsadviseur gemeente Putten

Ander voorbeeld: opgavegerichte aanpak bijstandsgerechtigden Utrecht

In gemeente Utrecht implementeerden we een opgavegerichte aanpak voor bijstandsgerechtigden die stappen naar de arbeidsmarkt willen zetten. Focuspunt van de opdracht: betere samenwerking met verschillende afdelingen binnen de gemeente, klankbordgroepen en partners die te maken hebben met onder andere kinderopvang, schulden en GGZ.

Belangrijk deel van de aanpak was het werken langs 3 actielijnen:

 1. creëren passende banen

 2. meer maatwerk en persoonlijke aandacht

 3. verminderen vooroordelen en discriminatie

Resultaat: 

 • meer bewegingen naar werk

 • meer ontmoetingen tussen bijstandsgerechtigden en arbeidsmarkt

 • een grotere waardering voor de dienstverlening van de gemeente (klanttevredenheidsonderzoek)

 • een actieagenda discriminatie

Kortom: wat levert opgavegericht werken jouw gemeente op?

Cocreatie: betrokken partijen werken niet langer afzonderlijk aan bijvoorbeeld zorgverlening in regio’s en gemeenten, maar maken gezamenlijk een plan van aanpak, verdelen taken en verdelen met elkaar het beschikbare budget. Opgavegericht werken zorgt voor:

 • burgerparticipatie

 • krachtenbundeling

 • draagvlak en cohesie

 • domeinoverstijgende en gedeelde oplossingen

 • een gemeenschappelijke werkwijze

Nieuwsgierig geworden? Nodig ons uit voor een kennissessie!

Dan gaan we samen in ieder geval 4 dingen doen:

 1. opgavegericht werken verkennen

 2. bespreken wat lokaal nodig is en wat mogelijke effecten zijn

 3. een serious game spelen

 4. de toekomst verkennen

We kunnen iemand uit een andere gemeente meenemen die uit eigen ervaring vertelt over opgavegericht werken.

Je kunt ons ook uitnodigen om samen een opgavegericht spel te spelen

Om met de veranderende rollen binnen jouw gemeente te oefenen hebben we een spel ontwikkeld. Zo kan opgavegericht werken laagdrempelig in de praktijk worden gebracht. Met jouw casus beweeg je in het speelveld. Jij bepaalt de opgaven, vormt dreamteams en routes naar de realisatie van de opgave. Tijdens dit spel ervaar je de kansen en uitdagingen die opgavegericht werken biedt.

Zullen we samen opgavegericht een brug slaan? Contact