Evidence based werken

Twijfel je hoe effectief de aanpak of interventie is die jouw gemeente of organisatie ontwikkelt of uitvoert? Ja? En werk je nog niet evidence based? Denk er dan eens over na om dat wel te gaan doen.

Door evidence based te werken vergroot je de effectiviteit en impact van aanpakken en interventies, omdat je beter weet wanneer je moet evalueren en op basis waarvan je waarom moet bijsturen. En je kunt je vragen over de effectiviteit van een aanpak of interventie tijdig en onderbouwd beantwoorden.

 Vragen als: 

 • hoe kan ik mijn beleid zo inrichten dat het aansluit bij inzichten over ‘wat werkt’?

 • waarom bereik ik met mijn interventie sommige groepen wel en andere niet? 

 • in hoeverre voelen nieuwkomers zich onderdeel van onze gemeente?

Evidence based werken is ook wetenschappelijk en praktijkgericht werken

Met evidence based werken pas je bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid ook de inzichten uit de wetenschap en de praktijk toe. Je gebruikt deze inzichten als onderbouwing bij het (door)ontwikkelen van een plan van aanpak of interventie. 

Evidence based werken trainingen
Wij weten wat er op maatschappelijk vlak speelt en zijn bekend met veel aanpakken en interventies in het sociaal domein. Dat maakt dat we snel begrijpen wat het belangrijkst is in jouw context. 

We kunnen jouw projectgroep, afdeling of organisatie zelfstandig aan de slag laten gaan met evidence based werken. Bijvoorbeeld in de vorm van training, coaching en/of advies. Wij houden hierbij altijd rekening met de lokale werkpraktijk.

“Door evidence based te werken vergroot je de effectiviteit en impact van aanpakken en interventies, omdat je beter weet wanneer je moet evalueren en op basis waarvan je waarom moet bijsturen.”
- Radar Advies

Beleid en uitvoering evalueren

Om evidence based werken structureel toe te passen, is het belangrijk om in alle fasen van beleidsontwikkeling en uitvoering te evalueren: vooraf, tijdens, en achteraf. Dit vertaalt zich in 3 soorten evaluaties die bij een evidence based werkwijze passen:

evidence based werken

Idealiter worden deze evaluaties in een cyclus gecombineerd, maar ze zijn ook op zichzelf van grote meerwaarde. Alle evaluaties kunnen wij uitvoeren, passend bij jouw behoefte aan inzicht.

Voor begin aanpak/interventie:

Planevaluatie

Wat?

 • onderbouwing plan van aanpak, met inzichten uit wetenschap en praktijk

 • toetsing plan van aanpak

 • planning en eerste voorbereiding verdere evaluate (bijvoorbeeld met en nulmeting)


Waarom?

Zodat uw plan van aanpak: 

 • een zo effectief mogelijke oplossing biedt voor een maatschappelijk vraagstuk

 • ook als toetsingskader gebruikt kan worden om in een later stadium effect inzichtelijk te maken

Tijdens uitvoering aanpak/interventie:

Procesevaluatie

Wat?

 • monitoren: gaat de uitvoering zoals gepland?

 • inzicht opdoen: welke elementen zijn succesvol. Wat kan beter?

 • bijsturen: vergroten effectiviteit

Waarom?

Zodat:

 • er al tijdens het proces knelpunten en succesfactoren worden blootgelegd

 • de aanpak/interventie tussentijds bijgestuurd of verbeterd kan worden

Na afronding aanpak/interventie:

Effectevaluatie

Wat?

 • meten: is de doelstelling behaald?

 • zijn er maatschappelijke effecten buiten de doelstellingen om positief of negatief)?

 • welke verbeterpunten zijn er?

Waarom?

Zodat:

 • de effectiviteit inzichtelijk wordt

 • de aanpak/interventie doorontwikkeld kan worden, om in de toekomst nog effectiever te zijn

Voorbeeldopdrachten evidence based methoden

Opdrachtgever: Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Opdracht: ontwikkel een toolkit die kan worden gebruikt door gemeenten en andere interventie-uitvoerders.
In samenwerking met: het Verwey-Jonker Instituut en A.G. Advies.
Resultaat: de Toolkit Evidence Based Werken bij de preventie van radicalisering. 

Opdrachtgever: gemeente Den Haag.
Opdracht: evalueer de projecten VIP-Academy en Mij en Mij jr. Deze projecten leveren een belangrijke bijdrage aan het versterken van de weerbaarheid van Haagse jongeren.
In samenwerking met: A.G. advies en het Verwey-Jonker Instituut.
Resultaat: het onderzoeksrapport Werken aan weerbaarheid Haagse leerlingen.

Opdrachtgever: Dienst Justitiële Inrichtingen.
Opdracht: voer een evaluatieonderzoek uit naar het totaalaanbod van interventies voor deradicalisering en disengagement dat ingezet kan worden voor gedetineerden die verdacht worden van of veroordeeld zijn voor een terroristisch misdrijf en voor gedetineerden die signalen van radicalisering vertonen.
In samenwerking met: A.G. Advies.
Resultaat: het onderzoek draagt bij aan meer kennis over de inzet en werkzaamheid van het huidige interventieaanbod en biedt handvatten voor het (door)ontwikkelen en evalueren van interventies.

Opdrachtgever: Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Opdracht: evalueer het lesprogramma Under Pressure. Uitgangspunt van het lesprogramma: het vergroten van de weerbaarheid tegen desinformatie en van het democratisch burgerschap bij jongeren, zodat de voedingsbodem voor polarisatie en radicalisering vermindert.
In samenwerking met: het Verwey-Jonker Instituut.
Resultaat: het onderzoeksrapport Werken aan weerbaarheid tegen desinformatie en eenzijdige meningsvorming

Kunnen we jou helpen met evidence based werken? Contact