Rekenkameronderzoek

Gemeenten willen weten wat de resultaten en effecten zijn van hun transformatiebeleid. Door hier tijdig onderzoek naar te doen, kan een gemeenteraad op voorhand (bij)sturen en risico’s beheersen.

Met de transformatie verschuift de rol van de rekenkamer van controle achteraf naar meedenken vóóraf. Met de aanbevelingen van een rekenkameronderzoek verbetert u de informatievoorziening aan de raad, beperkt u risico’s en versterkt u de rol van de raad in het sociaal domein.

Beleidsevaluaties, benchmarks, monitoring en ex ante onderzoek

Onderzoek naar doeltreffendheid en doelmatigheid, beleidsevaluaties, benchmarks, monitoring, ex ante onderzoek; RadarAdvies heeft rekenkamers op uiteenlopende gebieden ondersteund. Daarbij kijken we vanzelfsprekend ook naar de toekomst. Onze kennis en ervaring leiden tot bruikbare aanbevelingen voor een effectieve en efficiënte uitvoering van het beleid in het sociaal domein.

Onderzoekers met praktijkervaring

Onze onderzoekers hebben gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en veel ervaring met het werk binnen een gemeente. Ze nemen hun praktijkervaring – en dat van collega’s – mee in hun onderzoek om een realistisch beeld te schetsen van de beleidspraktijk in uw gemeente.

Voorbeelden rekenkameronderzoeken

  • Zet een armoederegisseur in
  • Zorg voor consistentie in minimabeleid, doelstellingen, regelingen en verantwoording
  • Maak onderscheid in doelgroepen binnen de minimapopulatie

Dit zijn enkele aanbevelingen van het onderzoek naar minima- en schuldhulpverleningsbeleid dat wij hebben uitgevoerd in opdracht van de Rekenkamercommissie Westland. Ons onderzoeksteam onderzocht in hoeverre dit beleid aansluit bij behoefte van relevante groepen en in hoeverre het de zelfredzaamheid van deze groepen vergroot. De aanbevelingen zijn onder andere aan de hand van interviews met medewerkers van de gemeente, relevante professionals, de Voedselbank en Vitis Welzijn geformuleerd. Ook konden we minima een stem gegeven aan de hand van een enquête, interviews en focusgroepen.  De uitkomsten van dit onderzoek zijn weergegeven in deze infographic.

De rekenkamer Hilversum vroeg zich af of de jeugdhulp in Hilversum vier jaar na de transitie inderdaad beter en goedkoper is geworden; krijgen jeugdigen tijdig en adequate zorg die zij nodig hebben tegen verantwoorde kosten? Voor de Rekenkamercommissie Hilversum hebben we onderzoek gedaan naar concrete aangrijpingspunten voor verbeteringen. Bekijk hier het rapport Tussenstand uitvoering jeugdhulp Hilversum.

Voor de Rekenkamercommissie Hendrik-Ido-Ambacht onderzoeken we het beleid rondom algemene voorzieningen, welke algemene voorzieningen er zijn en of dit aanbod voldoende is. Daarnaast brengt Radar in beeld hoe deze voorzieningen qua toegankelijkheid en bekendheid verbeterd kunnen worden.

Voor de Rekenkamercommissie Oisterwijk onderzoeken we hoe en in welke mate de hulp en ondersteuning in de eigen omgeving vormgegeven wordt. De toeleidende rol van het Sociaal team en de mate waarin het aanbod aansluit bij de behoefte van mensen die gebruik maken van- of in aanmerking komen voor gespecialiseerde hulp worden in dit onderzoek meegenomen.

Voor de Rekenkamercommissie Ridderkerk onderzoeken we wat de decentralisatie van de Wmo heeft betekend voor zorggebruikers en zorgbehoevenden. Ook brengen we de financiële gevolgen van de decentralisatie in kaart.

Voor de Rekenkamercommissie West-Brabant hebben we onderzocht hoe beleid en uitvoering van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet in de gemeente Drimmelen eruitzien, of maatschappelijke doelen bereikt worden en hoe de uitvoering van het beleid door inwoners wordt ervaren.

Voor de Rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout onderzoeken we het mantelzorgbeleid, hoe mantelzorgers ondersteuning ervaren en welke verbeterpunten er mogelijk zijn.

Voor de rekenkamercommissie van Den Haag hebben we een 3D-meter ontwikkeld, op basis waarvan raadsleden de invoering van de 3 decentralisaties kunnen monitoren.

Voor de rekenkamercommissie Borger-Odoorn hebben we de invoering van de nieuwe Wmo onderzocht en sturingsvariabelen voor de raad geformuleerd om meer grip te hebben op de ontwikkelingen in het sociaal domein.

Voor de Rekenkamer Dronten onderzochten we de kaderstelling in het sociaal domein.

Meer weten?

Wilt u meer weten over ons aanbod en onze expertise op het gebied van rekenkameronderzoek? Neem contact op met Merel van Kessel.