Kwaliteitscentrum kinderopvang biedt ondersteuning aan gemeenten en GGD’en

01 mei 2019

De IKK en het Nieuwe Toezicht leiden gemeentelijk en regionaal veelal tot nieuw beleid, vernieuwing van de onderlinge afspraken qua samenwerking en financiering, en consequenties voor de bedrijfsvoering. Het Kwaliteitscentrum kinderopvang biedt daarbij deskundig advies op proces en inhoud.

Peuterbeleid

Nu de harmonisering van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in veel gemeenten achter de rug is, dienen zich weer nieuwe vraagstukken aan voor het peuterbeleid. Neen bijvoorbeeld de nieuwe kwaliteitseisen voor de voorschoolse educatie, zoals de uitbreiding van het aanbod naar 16 uur en de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker voorschoolse educatie en de gewijzigde budgetten voor het onderwijsachterstandenbeleid. Dit leidt tot herziening van het beleid, de uitvoeringsstructuur, de onderlinge afspraken en de financiering van de peuteropvang. Wij kunnen u helpen bij het maken van de analyse en het formuleren van mogelijke oplossingen.

Regionale samenwerking

Lokale uitvoering van met name handhaving staat vaak onder druk door de kleine schaal en de grote kwetsbaarheid, maar ook de hoge mate van specialisatie die noodzakelijk is. Regio’s praten wel over samenwerking, maar het is lastig verder te komen dan elkaars achterwacht zijn bij vakantie en ziekte.

Radar biedt een quickscan waarbij inzichtelijk wordt gemaakt op welke aspecten gemeenten winst kunnen boeken door samenwerking en of dat in de praktijk haalbaar is. We inventariseren de overeenkomsten en verschillen in beleid en uitvoering, het (bestuurlijk) draagvlak, de gewenste randvoorwaarden, structurele kosten en eventuele frictiekosten. We presenteren een overzicht van mogelijke samenwerkingsvarianten, inclusief de besluiten die daar bij horen. We geven weer welke voordelen samenwerking biedt en hoe een ‘routeplan’ er uit kan zien. Natuurlijk kan RadarAdvies ook de uitvoering van zo’n routeplan ter hand nemen.

Toezichts- en handhavingsbeleid

Hoe geef je als gemeente vorm aan het toezicht en de handhaving? Welke handhavingsvisie past bij de gemeente, welke uitgangspunten worden gehanteerd en wordt het geïntegreerd met andere handhavingsdomeinen? Welke accenten worden gelegd bij het toezicht, welke bekostigingssystematiek wordt gehanteerd, welke budget- en resultaatafspraken passen bij de visie en worden de afspraken regionaal of per gemeente gemaakt en gemonitord?

Het Kwaliteitscentrum kinderopvang ondersteunt bij de te maken keuzes en kan zorgdragen voor formuleren van beleid of een update van het bestaande beleid.

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe we u op het gebied van kinderopvang kunnen ondersteunen? Neem dan gerust contact op met Ellen Radstake.

Gerelateerd