Onderzoekers sociaal domein

Ons onderzoeksteam bestaat uit 9 adviseurs uitlopend van junior tot senior. Ieder met een eigen expertise.

Adviseur en onderzoeker Floor ten HolderFloor ten Holder

Onderzoek heeft voor mij echt impact wanneer de opdrachtgever en respondenten vooraf meedenken over de onderzoeksopzet en achteraf met elkaar het gesprek aangaan over de onderzoeksresultaten. In dat gesprek bepalen zíj onder begeleiding van mij als onderzoeker wat er nodig is om gezamenlijk een stap verder te komen. Dan ontstaat eigenaarschap en actie en maakt het onderzoek het verschil voor de praktijk.

Onderzoeken die ik heb uitgevoerd of momenteel uitvoer:

 • Onderzoek naar kennis- en trainingsbehoeften van gemeenten rond de preventie en aanpak van ongewenste polarisatie en radicalisering in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 • Onderzoek naar ouderen en (de toekomst van) ouderenbeleid voor een gemeente.
 • Actieonderzoek naar de route naar ondernemerschap voor statushouders in samenwerking met verschillende gemeenten, business incubators en ondernemende nieuwkomers.

Adviseur en onderzoeker sociaal domein Kifah ShokerKifah Shoker

Onderzoek en praktijk. Wat mij betreft staat het een niet los van de ander, als je ze optimaal wil benutten in het aldoor veranderende sociaal domein. Door onderzoek komt praktijk het beste tot zijn recht, door praktijk krijgt onderzoek sturing, input en een toetsingskader. Daarom werk ik bij RadarAdvies zo graag als onderzoeker. Een functie die mij goed past, omdat ik er mijn analytisch-kritische vaardigheden, creativiteit en schrijflust in kwijt kan.

Onderzoeken die ik heb uitgevoerd of momenteel uitvoer:

 • Verkennend onderzoek naar maatjesprojecten in opdracht van een ministerie
 • Onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van gemeenschappen bij de preventie van polarisatie en bevordering van inclusie, in opdracht van een ministerie
 • Rekenkameronderzoek naar de kwaliteit en effectiviteit van jeugdhulp in een middelgrote gemeente

adviseur en onderzoeker sociaal domein merel van kesselMerel van Kessel

Mijn naam is Merel van Kessel en ik doe het liefst dynamisch praktijkonderzoek waarbij veel stakeholders betrokken zijn. Ik ontrafel graag beleid, kijk met een kritische blik naar opgestelde doelen en betrek bij voorkeur degene waar het over gaat. Innovatiekracht en creativiteit zijn vaardigheden die ik meebreng in ieder onderzoek.

Onderzoeken die ik heb uitgevoerd of momenteel uitvoer:

 • Samen met de GGD regio Utrecht en Het Trimbos-instituut onderzoek ik de inzet van vlogs als middel om bewustwording en verandering in gezond gedrag bij jongeren te stimuleren; een mooi voorbeeld van een onderzoek waarin we de wetenschap, de praktijk en de leefwereld van vloggers en jongeren met elkaar verbinden.
 • Voor verschillende rekenkamers heb ik de stand van zaken van de jeugdhulp in de betreffende gemeente onderzocht; in deze onderzoeken komen beleid, de praktijk en de beleving van jongeren en ouders samen.
 • Voor de Eenheden Den Haag en Amsterdam van de Politie evalueer ik de inzet van mensen met autisme voor het uitkijken van grote hoeveelheden camerabeelden, die in opsporingsonderzoeken beschikbaar komen; in deze evaluatie betrekken we verschillende perspectieven bij dit vraagstuk.

Han Riksten

Voor mij is het mooie van onderzoek de wisselwerking met advies. Beiden versterken elkaar: wat je ontdekt in onderzoek pas je toe in advies en door het adviseren scherp je onderzoek aan. Dat is een continu leerproces. Daarnaast vind ik de rol van de eindgebruikers, vaak kwetsbare burgers, van wezenlijk belang bij onderzoek. Maak ze partner door bijvoorbeeld activerend onderzoek of het gebruik van focusgroepen. De presentatie van onderzoeksresultaten is de kers op de taart: het biedt de opdrachtgever houvast bij het oplossen van sociale vraagstukken en de tools om mooier samen te leven.

Malon Peeters

Voor mij is participatief onderzoek, waarbij de te onderzoeken doelgroep actief betrokken wordt, niet alleen de leukste maar ook zeker de meest waardevolle vorm van onderzoek. De verhalen en inzichten die dergelijk onderzoek oplevert, liefst gepresenteerd door deze doelgroep zelf, komen echt binnen bij de ontvangers. Dit zorgt niet alleen voor een scherpe analyse van een vraagstuk maar ook voor een gevoeld en gedeeld beeld ervan.

Onderzoeken die ik heb uitgevoerd of momenteel uitvoer:

 • Rekenkameronderzoek naar het jeugdhulpbeleid
 • Verkennend onderzoek naar preventie van jeugdcriminaliteit bij gemeenten

Matthijs den Otter

Onderzoek heeft voor mij impact als het gebruikt wordt. Hiervoor moet je als onderzoeker op een toegankelijke manier een probleem kunnen laten zien, inclusief aanknopingspunten voor de oplossing. Echte impact is er wat mij betreft bovendien alleen als de burger er uiteindelijk iets van merkt. Het helpt daarom als die al bij het onderzoek zelf betrokken is.

Onderzoeken die ik heb uitgevoerd of momenteel uitvoer, ook voor mijn vorige werkgever Diversion:

 • Onderzoek naar extreme uitingen in de klas, en wat docenten nodig hebben om hier op een goede manier mee om te gaan.
 • Onderzoek naar het effect van schaamte en taboe over schulden en armoede bij jongeren.
 • Onderzoek naar de werking van preventief schulden- en armoedebeleid voor jongeren bij gemeenten.

Raynor Reinink

Ik ben een kwalitatieve onderzoeker die verschillende onderzoeksmethoden combineert om interessante data te verzamelen. Outside the box-denken is daarbij mijn sterke kant. Doordat ik zowel praktisch als theoretisch ben opgeleid ben ik goed in staat om theoretische concepten te vertalen naar de praktijk. Mijn eerdere werkervaring zorgt ervoor dat ik makkelijk aansluiting vind bij verschillende doelgroepen. Een onderzoek is voor mij waardevol wanneer ten eerste de opdrachtgever tevreden is, maar misschien nog wel belangrijker vind ik het dat de respondenten met een goed gevoel terugkijken op hun deelname en ze iets positiefs uit hun deelname hebben gehaald.

Onderzoeken die ik heb uitgevoerd of momenteel uitvoer:

 • Een onderzoek naar een efficiëntere behandeling van zogenaamde ‘draaideurcliënten’ in de ggz
 • Een onderzoek naar de effectiviteit van het armoedebeleid in een gemeente
 • Een onderzoek naar de effectiviteit jeugd- en jongerenwerk in een gemeente

Laila Hanzouli

Voor mij heeft onderzoek de meeste waarde wanneer ik dit uitvoer samen met de doelgroep en ook midden in het veld aan het werk ben. Hoe dynamischer de omgeving en hoe meer afhankelijkheden er zijn, des te leuker wordt het onderzoek voor mij. Resultaatgerichtheid, vernieuwing en eigenaarschap zijn belangrijke waarden waar onderzoek voor mij aan moet voldoen.

Onderzoeken die ik heb uitgevoerd of momenteel uitvoer:

 • Onderzoek ten behoeve van het opstellen van een actieplan om alcohol in het verkeer onder jongeren terug te dringen
 • Onderzoek naar de aansturing en invloed van TRSO’s in Nederland, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Onderzoek naar mantelzorgondersteuning voor verschillende rekenkamercommissies

Charlot Profijt

Het leukste aspect van onderzoek doen vind ik het kijken naar een situatie vanuit verschillende perspectieven en van daaruit de gemeenschappelijke delers vinden. Het ouderenbeleid en de uitvoering ervan in kaart brengen? Spreek met betrokkenen vanuit de gemeente, met aanbieders van voorzieningen en met andere relevante partijen. Maar vooral óók met ouderen en mantelzorgers, om tot een analyse en natuurlijk tot acties te komen.

Onderzoeken die ik heb uitgevoerd of momenteel uitvoer:

 • Evaluatie van het ouderenbeleid met betrekking tot de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van ouderen voor een rekenkamercommissie
 • In kaart brengen van het beleid rondom jeugdhulp en de uitvoering van het beleid voor een rekenkamercommissie
 • Organisatie van een Europese leerconferentie in opdracht van de Europese Commissie waarbij nationale procedures op het gebied van klokkenluiderbescherming worden vergeleken
 • Onderzoek ten behoeve van het opstellen van een actieplan om alcohol in het verkeer onder jongeren terug te dringen