Onze onderzoeksmethoden

Onze onderzoekers hebben ruime ervaring met verschillende methoden en technieken. Afhankelijk van de opdracht en in afstemming met de opdrachtgever leveren wij maatwerk.

Beleidsonderzoek- en evaluatie

Bij ons beleidsonderzoek worden praktijkkennis en onderzoekvaardigheden gecombineerd om een helder beeld te schetsen van de werking van beleid, de knelpunten en de kansen. Beleidsonderzoek kan zich richten op de evaluatie van beleid, maar ook het in kaart brengen van een (uitgangs)situatie of probleem behoren tot de mogelijkheden. Dit type onderzoek is zeer geschikt om concrete aanbevelingen te formuleren voor de doorontwikkeling van specifieke aanpakken en beleid.

Evidence based werken
Ook evidence based werken kan een essentiële rol spelen bij het verbeteren van aanpakken in de publieke sector. Wij begeleiden, geven trainingen en voeren evaluaties uit voor gemeenten, ministeries en publieke organisaties. Lees meer over evidence based werken in de publieke sector >

Actieonderzoek

Onderzoek werkt niet toe naar een vooraf strak afgebakend eindproduct, maar is een organisch proces dat geleid wordt door de tussentijdse bevindingen. De kracht van actieonderzoek is dat het daarmee recht doet aan de complexiteit van het onderzoeksveld. Ook zorgt het voor eigenaarschap bij de relevante actoren: ieders input weegt mee en door de actiegerichte samenwerkingen wordt een gevoel van verantwoordelijkheid gecreëerd. Dit type onderzoek werkt daarom heel goed bij het doen van pilot studies, waarbij continue cycli van opzetten, uitvoeren, evalueren en bijsturen doorlopen worden. Ook is het heel geschikt om verschillende doelgroepen bij elkaar te brengen, nieuwe doelgroepen te bereiken en om complexe vraagstukken op behapbare wijze aan te pakken.

 • Noordse armoedeaanpak in opdracht van de gemeente Amsterdam
 • JaDoen! in opdracht van Pluryn
 • Een voorbeeld van een traject dat wordt begeleid met actieonderzoek: Met subsidie van ZonMw werken we aan een kwaliteitsslag in wijkteams door de inzet van cultuursensitieve gidsen. Onderzoekers, wijkteamleden, trainers, wetenschappers en onderwijskundigen slaan de handen ineen. Twaalf Syrische statushouders en twee wijkteams doorlopen het opleidingstraject VARIIS om te kunnen werken met ouders met een migratie-achtergrond in Rotterdam. De wijkteamleden van de jeugdzorgorganisatie Enver zullen samen oplopen met de cultuursensitieve gidsen. De geleerde lessen door wijkteams kunnen in heel het land worden benut.Houd onze nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie.

Verkennend onderzoek

Verkennend onderzoek helpt inzicht te krijgen in een nieuw terrein: een bepaald vraagstuk, een kennisgebied of in nieuwe doelgroepen. Het geeft een beeld van de huidige situatie, de beschikbare kennis en waar mogelijkheden en/of knelpunten liggen. Hiermee wordt een stevige basis gelegd voor het ontwikkelen van beleid of interventies. Dit kan in de vorm van een quickscan, document- en literatuuronderzoek, doelgroep- en/of stakeholderanalyse en een serie verkennende (groeps)interviews.

Organisatiescan

Met de organisatiescan brengen we snel in beeld hoe een organisatiestructuur in elkaar steekt, hoe formatie en middelen worden ingezet en waar verbeterkansen zijn.

 • Ronde Venen transformatieproof
 • Formatie lokale teams Lelystad

Interviewtechnieken

Wij zetten onder andere de volgende interviewtechnieken in:

 • desk research
 • face-to-face  interviews
 • focusgroep interviews
 • telefonische interviews
 • participatief (actie-)onderzoek
 • appreciative inquiry