Onze onderzoeksmethoden

Wij hebben onder andere ruime ervaring met desk research (analyseren van beleidsstukken, visiedocumenten e.d.), face-to-face (diepte) interviews, focusgroep interviews, telefonische interviews, participatief (actie-)onderzoek (o.a. observaties, meelopen) en appreciative inquiry (waarderend onderzoek).

Waar bent u naar op zoek?

Bij ons beleidsonderzoek worden praktijkkennis en onderzoekvaardigheden gecombineerd om een helder beeld te schetsen van de werking van beleid, de knelpunten en de kansen. Beleidsonderzoek kan zich richten op de evaluatie van beleid, maar ook het in kaart brengen van een (uitgangs)situatie of probleem behoren tot de mogelijkheden. Dit type onderzoek is zeer geschikt om concrete aanbevelingen te formuleren voor de doorontwikkeling van specifieke aanpakken en beleid. Concrete voorbeelden van onderzoeken die we doen zijn:

Een greep uit onze onderzoeken:

Bij actieonderzoek gaan probleemoplossing en/of beleidsontwikkeling hand in hand. Dit type onderzoek werkt niet toe naar een vooraf strak afgebakend eindproduct, maar is een organisch proces dat geleid wordt door de tussentijdse bevindingen. De kracht van actieonderzoek is dat het daarmee recht doet aan de complexiteit van het onderzoeksveld. Ook zorgt het voor eigenaarschap bij de relevante actoren: ieders input weegt mee en door de actiegerichte samenwerkingen wordt een gevoel van verantwoordelijkheid gecreëerd. Dit type onderzoek werkt daarom heel goed bij het doen van pilot studies, waarbij continue cycli van opzetten, uitvoeren, evalueren en bijsturen doorlopen worden. Ook is het heel geschikt om verschillende doelgroepen bij elkaar te brengen, nieuwe doelgroepen te bereiken en om complexe vraagstukken op behapbare wijze aan te pakken.

Voorbeelden van onze actieonderzoeken:

Een voorbeeld van een traject dat wordt begeleid met actieonderzoek:

 • Met subsidie van ZonMw werken we aan een kwaliteitsslag in wijkteams door de inzet van cultuursensitieve gidsen. Onderzoekers, wijkteamleden, trainers, wetenschappers en onderwijskundigen slaan de handen ineen. Twaalf Syrische statushouders en twee wijkteams doorlopen het opleidingstraject VARIIS om te kunnen werken met ouders met een migratie-achtergrond in Rotterdam. De wijkteamleden van de jeugdzorgorganisatie Enver zullen samen oplopen met de cultuursensitieve gidsen. De geleerde lessen door wijkteams kunnen in heel het land worden benut.Houd onze nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie.

Verkennend onderzoek helpt inzicht te krijgen in een nieuw terrein: een bepaald vraagstuk, een kennisgebied of in nieuwe doelgroepen. Het geeft een beeld van de huidige situatie, de beschikbare kennis en waar mogelijkheden en/of knelpunten liggen. Hiermee wordt een stevige basis gelegd voor het ontwikkelen van beleid of interventies. Dit kan in de vorm van een quickscan, document- en literatuuronderzoek, doelgroep- en/of stakeholderanalyse en een serie verkennende (groeps)interviews.

 • Voorbeelden van verkennend onderzoek:
  • Onderzoek naar Turks Religieuze Stromingen en Organisaties (TRSO’s) Wat zijn dat nou voor clubs?
  • Inventariserend onderzoek naar de veilige mobiliteit van ouderen bij gemeenten.
  • Onderzoek naar de mogelijkheden en toekomstbeelden rond de versterking van regionale samenwerking rondom de uitvoering van de Participatiewet voor regionaal samenwerkingsverband tussen de Liemerse gemeenten en Montferland en Doesburg.
  • Verkennend onderzoek in samenwerking met Verwey Jonker Instituut voor het ministerie van Justitie en Veiligheid naar samenhang van bestaande kennis over multi-probleem gezinnen en de samenwerking tussen organisaties rondom deze gezinnen.
  • Onderzoek naar het contact tussen politie en sociale wijkteams voor Politie en Wetenschap.
  • Onderzoek naar de inzet van vlogs als middel om bewustwording en verandering in gezond gedrag bij jongeren te stimuleren. Samen met GGD regio Utrecht en Trimbos Instituut. Gefinancierd vanuit ZonMw.
  • Een onderzoek naar de wijze waarop de gemeente veilige mobiliteit van ouderen kan stimuleren door een betere verbinding met het welzijnsbeleid met als doel het aantal verkeersslachtoffers onder ouderen, die zelfstandig thuis wonen, te verminderen. Bekijk het rapport Veilige mobiliteit van ouderen.

Met de organisatiescan brengen we snel in beeld hoe een organisatiestructuur in elkaar steekt, hoe formatie en middelen worden ingezet en waar verbeterkansen zijn.

Voorbeelden:

 • Ronde Venen transformatieproof
 • Formatie lokale teams Lelystad