Kinderopvang

De kinderopvangsector is dynamisch. Economische omstandigheden hebben een grote impact op vraag en aanbod. Voortdurend krimpt de markt of breidt weer uit. Door de huidige stand van de economie groeit de vraag naar kinderopvang behoorlijk, maar de sector heeft veel last van de krimp op de arbeidsmarkt. 

Wij zijn een inhoudelijk sparringpartner voor kinderopvangondernemers, gemeenten en GGD’en. Onze adviseur Ellen Radstake is een expert op dit gebied. In 2019 gaat de website van ons Kwaliteitscentrum Kinderopvang online. Tot die tijd informeren wij u graag via deze pagina.

Een sector met veel (wettelijke) wijzigingen en ontwikkelingen

De wettelijke kwaliteitseisen in de kinderopvang wijzigen relatief vaak. De wijzigingen door de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK) kunnen bijvoorbeeld een grote impact hebben op kinderopvangorganisaties en op de mensen die in de sector werken. Het is niet makkelijk om de wijzigingen bij te benen, op de juiste wijze te interpreteren en er goed op in te spelen.

Daarnaast spelen andere ontwikkelingen ook een rol, zoals de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk met de kinderopvang, de AVG, de arbeidsmarktsituatie, het personenregister en de wijzigingen voor de voorschoolse educatie en het Nieuwe Toezicht.

Ook voor gemeenten en GGD’en zijn veel van bovenstaande ontwikkelingen van invloed op het toezicht, de handhaving, het peuteropvangbeleid en de voorschoolse educatie.

Lees verder:

Ondersteuning kinderopvangondernemers

informatiepunt_kinderopvang2

Benieuwd naar de mogelijkheden om bedrijfsbeleid en bedrijfsvoering aan te passen om klaar te zijn voor huidige en toekomstige ontwikkelingen? Onzeker over de interpretatie van een kwaliteitseis of over de juiste reactie op een inspectierapport? Medewerkers meer informatie bieden over de kwaliteitseisen, hoe ze uitwerken in de praktijk en het toezicht daarop?

Het Kwaliteitscentrum Kinderopvang van RadarAdvies (website in 2019 online) biedt ondersteuning bij organisatieverandering, inspecties en handhaving. Dat doen wij door op maat mee te kijken, te adviseren, te ontwikkelen, projecten te (bege)leiden, te informeren, te trainen en te coachen.

Advies bij inspecties
Het Kwaliteitscentrum Kinderopvang kijkt met u mee bij het interpreteren van de inspectierapporten, en geeft advies voor de zienswijze op het rapport of stelt deze voor u op. Wij ondersteunen bij het gesprek met de toezichthouder van de GGD en handhaver van de gemeente over de geconstateerde overtredingen.

Ondersteuning gemeenten en GGD’en

informatiecentrum_kinderopvang3De Wet IKK en het Nieuwe Toezicht leiden gemeentelijk en regionaal veelal tot nieuw beleid, vernieuwing van de onderlinge afspraken qua samenwerking en financiering, en consequenties voor de bedrijfsvoering. Het Kwaliteitscentrum Kinderopvang biedt daarbij deskundig advies op proces en inhoud.

Peuterbeleid
Nu de harmonisering van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in veel gemeenten achter de rug is, dienen zich weer nieuwe vraagstukken aan voor het peuterbeleid. Nieuwe kwaliteitseisen voor de voorschoolse educatie en gewijzigde budgetten voor het onderwijsachterstandenbeleid leiden tot herziening van het beleid en de financiering van de peuteropvang. Wij kunnen u helpen bij het maken van de analyse en het formuleren van mogelijke oplossingen.

Regionale samenwerking
Lokale uitvoering van met name handhaving staat vaak onder druk door de kleine schaal en de grote kwetsbaarheid, maar ook de hoge mate van specialisatie die noodzakelijk is. Regio’s praten wel over samenwerking, maar het is lastig verder te komen dan elkaars achterwacht bij vakantie en ziekte te regelen.

Radar biedt een quickscan waarbij inzichtelijk wordt gemaakt op welke aspecten gemeenten winst kunnen boeken door samenwerking. We inventariseren de overeenkomsten en verschillen in beleid en uitvoering, het (bestuurlijk) draagvlak, de gewenste randvoorwaarden en eventuele frictiekosten. We presenteren een overzicht van mogelijke samenwerkingsvarianten, inclusief de besluiten die daar bij horen. We geven weer welke voordelen samenwerking biedt en hoe een ‘routeplan’ er uit kan zien. Natuurlijk kan RadarAdvies ook de uitvoering van zo’n routeplan ter hand nemen.

Meer weten?
Wilt u meer weten over hoe we u op het gebied van kinderopvang kunnen ondersteunen? Neem dan gerust contact op met Ellen Radstake.