Rekenkameronderzoek naar decentralisaties

31 januari 2018

De Rekenkamercommissie West-Brabant heeft onderzoek laten doen naar de decentralisaties in de gemeente Drimmelen. Daarbij is met name gekeken naar beleid, uitvoering, regionale samenwerking, uitgaven en mate van integraliteit en samenhang in het beleid.

Documentenstudie en interviews

RadarAdvies heeft voor dit onderzoek naast een documentenstudie tevens verdiepende interviews afgenomen bij wethouders en beleidsmedewerkers, dorpsteam, CJG, loket Sociale Zaken en controller. Ook hebben we met het Wmo Platform en het Platform Sociale Zekerheid gesproken. Bovendien zijn er telefonische interviews gehouden met cliënten die zorg en ondersteuning krijgen om het cliëntperspectief in beeld te brengen.

Drimmelen is goed op weg

Drie jaar na de decentralisaties blijkt de gemeente Drimmelen goed op weg. Cliënten zijn over het algemeen tevreden, er is zorgcontinuïteit geboden en de dorpsteams bieden een nieuwe structuur voor de toegang. Maar er zijn ook uitdagingen. De gemeente heeft nog geen integraal beleid opgesteld en het afgelopen jaar zijn de tekorten voor Jeugd- en Participatiewet opgelopen. Om deze uitdagingen aan te pakken moet de gemeente nog actiever sturen op de transformatie, zowel intern als extern bij haar partners.

Samenhangend beleid

De eerste stap is om het samenhangend beleid in het sociaal domein verder vorm te geven. Uitvoeringsprofessionals kijken nog te verkokerd naar cliënten en werken te weinig samen over de ‘kolommen’ heen. Ook zou de gemeente de effectiviteit van het beleid beter kunnen monitoren en bijsturen door concretere doelstellingen en prestatie-indicatoren te formuleren.

In de schriftelijke reactie op het rapport geeft het college aan de conclusies te herkennen. De gemeente gaat aan de slag met de aanbevelingen om de transformatie in het sociaal domein verder aan te jagen. Lees het rapport van de Rekenkamercommissie.