Rapport en factsheet: aanpak multiproblematiek gezinnen 

03 augustus 2018

Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil de aanpak van multiproblematiek in gezinnen verbeteren. Hiervoor wil het ministerie een domein overstijgende aanpak stimuleren. Als basis daarvoor brachten het Verwey-Jonker Instituut en RadarAdvies de huidige stand van zaken van onderzoek naar deze problematiek in kaart.

Er is specifiek aandacht besteed aan de rol van veiligheidspartners (justitie). Wat zijn de mogelijkheden die veiligheidspartners kunnen bieden in de aanpak van multiprobleemgezinnen en het voorkomen van verdere escalatie en strafbaar gedrag?

Multiproblematiek

Multiprobleemgezinnen ondervinden problemen van allerlei aard, zoals problemen bij de opvoeding, psychische problemen, en sociaal-economische problemen. In veel gezinnen is er sprake van werkloosheid en schuldenproblematiek. Vaak zijn de gezinnen geïsoleerd en hebben ze een gebrekkig sociaal netwerk. Ook kan er sprake zijn van criminele activiteiten, of geweld binnen of buiten het gezin.

Domeinoverstijgende aanpak

Deskundigen in het veld zijn het erover eens dat de verschillende problemen in samenhang met elkaar aangepakt moeten worden. Hiervoor is het van belang dat ketenpartners (hulpverlenende organisaties, veiligheidsinstellingen, welzijnsinstellingen) samenwerken in een integrale aanpak. Dit is lastig om in de praktijk te verwezenlijken.

Rapport en factsheet domeinoverstijgende aanpak

In het rapport Domein overstijgende aanpak MPG beschrijven we de problematiek van multiprobleemgezinnen. In de factsheet vatten we het rapport samen. We brengen in kaart waar de knelpunten liggen in een integrale aanpak. Welke stappen kunnen worden ondernomen om tot een domein overstijgende aanpak te komen? We gaan specifiek in op de rol die veiligheidspartners hierin kunnen spelen. In een aantal bijlagen geven we nadere achtergrondinformatie.