Onderwijshuisvesting

Nieuwe onderwijsconcepten en ideeën stellen steeds andere eisen aan onderwijshuisvesting. De kwaliteitsstandaard wordt hoger gelegd. Er is behoefte aan duurzame gebouwen en een gezond binnenklimaat voor een goed leermilieu. Een optimale spreiding van onderwijsvoorzieningen binnen de gemeente vraagt om een nauwe samenwerking tussen schoolbesturen en gemeenten. Zomaar enkele vraagstukken waar de gemeente en haar onderwijspartners mee te maken krijgen.

Spreiding van huisvesting

Een goede spreiding van kwalitatief goede schoolgebouwen binnen de gemeente is van belang om elk kind onderwijs te geven dat bij hem of haar past. De leerlingenpopulatie is vaak zeer divers binnen een gemeente. In sommige scholen groeit het aantal leerlingen, andere scholen hebben te maken met krimp en sluiting. In de grote stad maakt de schaarste aan vrije ruimte het moeilijker voor kinderen om primair onderwijs te volgen in hun directe woonomgeving. Ondertussen worden jaarlijks nieuwe scholen gebouwd, leegstaande panden afgestoten en gebouwen gerenoveerd Samenwerking met andere partijen zoals voor- en vroegschoolse educatie, welzijn en sport vragen om integrale voorzieningen en multifunctionele gebouwen.

Een taak van de gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting binnen haar grenzen. Zij beschikt over het budget dat het rijk hiervoor beschikbaar stelt. Via de gemeentelijke onderwijshuisvestingsverordening voert zij het beleid uit in samenspraak met de schoolbesturen.

Integraal huisvestingsbeleid

Wij ondersteunen schoolbesturen en gemeenten bij het ontwikkelen van integraal huisvestingsbeleid. Wij stimuleren de samenwerking tussen de schoolbesturen onderling en de gemeente. Binnen dit proces wordt aan de volgende onderdelen aandacht besteed.

  • Samen met de schoolbesturen en gemeente onderzoeken we de mogelijkheden om de gemeentelijke verordening onderwijshuisvesting te actualiseren en waar nodig te vereenvoudigen. Veel verordeningen bevatten nog teveel onnodige bureaucratische procedures met als gevolg teveel onnodige planlast. Wij informeren en adviseren u over de verschillende mogelijkheden van bestuurlijke aansturing. Hierbij worden verschillende scenario’s besproken die voor u relevant zijn. Centraal staat hierbij de vraag over wel of niet doordecentralisatie van de financiële middelen en de inhoudelijke sturing op inhoud.
  • Wij ondersteunen schoolbesturen bij het maken van een integraal huisvestingsplan.
  • Wij pakken onze rol als procesbegeleider als het gaat om de onderlinge samenwerking tussen besturen te verstevigen of/en om de samenwerking met de gemeente te intensiveren.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onderwijshuisvesting en integraal huisvestingsbeleid? Neem dan contact met ons op.