Sturingsinformatie Participatiewet

11 november 2015

De invoering van de Participatiewet heeft veel veranderingen teweeg gebracht voor gemeenten. De doelstellingen voor het sociaal domein zijn opnieuw geformuleerd, met veel aandacht voor integraal gemeentelijk beleid en de afstemming met aanpalende beleidsterreinen. Nieuwe financiële kaders zorgen voor nieuwe uitdagingen en nieuwe sturingsbehoeften.

Effectieve sturingsinformatie Participatiewet

U wilt scherp kunnen sturen op (tussentijdse) resultaten. Daarvoor moet u in ieder geval beschikken over:

  • Prognose en realisatie van bijstandsuitgaven
  • Gemeentelijke (beleids)doelstellingen Participatiewet
  • Inzet van nieuwe en bestaande re-integratie-instrumenten (kwantitatief)
  • Gebruik en effectiviteit van instrumenten (kwantitatief en kwalitatief)
  • Samenstelling en gebruik van bestaande sturingsinformatie
    – Verdeeld over operationeel (uitvoering), tactisch (management) en strategisch/bestuurlijk niveau
    – Eventueel aangevuld met landelijke of regionale vergelijkingen van bijvoorbeeld benchmark of regio-informatie.

Inventarisatie van samenstelling en gebruik

De heldere, doelgerichte aanpak van een lerende organisatie levert een optimale werkwijze op. Om te beginnen door de informatiebehoefte op drie niveaus te inventariseren: bestuur, management en uitvoering. Vervolgens biedt een grondige analyse duidelijkheid omtrent samenstelling en gebruik van deze sturingsinformatie. Zodra de verschillen inzichtelijk zijn, blijkt ook hoe ze praktisch zijn te overbruggen.

Borging door meetplan

Een (praktisch) meetplan moet de resultaten borgen, zodat de gemeente tijdig bruikbare informatie kan opleveren. Het is belangrijk daarbij nadrukkelijk rekening te houden met de wens voor een flexibele indeling van informatie en ruimte te laten voor toekomstige aanpassingen.

Lerende organisatie

Ook de nadrukkelijke koppeling van het proces van verzamelen, analyseren en rapporteren van sturingsinformatie aan het principe van een ‘lerende organisatie’ zorgt voor verdere verankering. Er ontstaat een systeem van kort-cyclische analyses en verbetervoorstellen. Die stellen de gemeente en samenwerkende partners in staat om snel en effectief te reageren op veranderingen en nieuwe inzichten.

Structurele verbindingen

Om goede sturingsinformatie te ontwikkelen moet u op de hoogte zijn van gemeentelijk beleid, gegevensbeheer, procesmanagement en bedrijfsvoering, business control én uitvoeringspraktijk. Zeer verschillende onderdelen die niet eenvoudig structureel aan elkaar te verbinden zijn. U moet inzicht hebben op al deze onderdelen en hun onderlinge relaties. Pas dan kunt u de verbindingen maken waarmee u effectief kunt sturen in het sociaal domein in het algemeen en de Participatiewet in het bijzonder.

Meer weten?

Kortom, goede sturingsinformatie is zeker te ontwikkelen, maar ligt niet voor het oprapen. Neem contact op met de betrokken adviseurs voor een beter inzicht in de mogelijkheden en een verdere concretisering van de aanpak in uw gemeente.