Ontdek uw sociale meerwaarde

05 november 2015

Gemeenten zijn andere eisen gaan stellen aan hun contractpartners. Voorheen vond afrekening vooral plaats op basis van outputcriteria zoals aantallen georganiseerde activiteiten en deelnemers. Inmiddels kijken gemeenten steeds meer hoe doelstellingen en resultaten van zorg- en welzijnsinstellingen aansluiten bij de beleidsdoelstellingen van de gemeente. Welke bijdrage levert u aan de te realiseren effecten in het sociaal domein? Kunt u uw resultaten op outcomeniveau (op wijkniveau) aantoonbaar maken? De snelkookpansessie ‘Effecten meten’ van RadarAdvies en Tevreden.nl biedt duidelijkheid. In één dagdeel verkennen wij met u de mogelijkheden voor uw organisatie.

Outcome denken

De drie decentralisaties bieden gemeenten de uitdaging om het sociaal domein te optimaliseren. Daarbij hoort ook een andere aansturing van de contractpartners. De gemeente ontwikkelt zich meer en meer tot regisseur, die de praktijkorganisaties aanstuurt op te behalen effecten bij inwoners. Die effecten kunnen variëren van bijvoorbeeld een verbetering van klanttevredenheid, zelfredzaamheid of participatiegraad tot de inzet van vrijwilligers, verbinding met specifieke doelgroepen of verschuiving van individuele naar meer collectieve inzet.

Concretiseren

U kunt uw organisatie hierop voorbereiden. Voor u is het belangrijk om zo concreet mogelijk te benoemen hoe uw organisatie de (sociale) meerwaarde realiseert. Op basis van de visie kunt u doelen herleiden, activiteiten en resultaten concretiseren en daarmee effecten en indicatoren benoemen. Zodoende ontstaat een heldere lijn die de organisatie ‘meetbaar’ maakt.

Tellen en vertellen

Het is een kwestie van tellen en vertellen. Tellen, om waar mogelijk de indicatoren te kwantificeren en liefst te voorzien van een geldelijke waarde, bijvoorbeeld op basis van bespaarde kosten. En vertellen, namelijk hoe u de resultaten bereikt en wat het betekent vanuit het perspectief van inwoner of cliënt.

snelkookpanSnelkookpansessie

Na een voorbereiding op basis van relevante stukken lopen wij tijdens de snelkookpansessie samen met sleutelpersonen in uw organisatie de verschillende stappen door: visie, doelstellingen, activiteiten, resultaten, effecten, indicatoren. Wij zorgen voor een kritische reflectie en bespreken gezamenlijk of de indicatoren nu al worden geregistreerd of dat additionele metingen nodig zijn om de meerwaarde inzichtelijk te maken.

Uw sociale meerwaarde

Op deze manier maakt u de resultaten van uw organisatie voor uzelf en uw opdrachtgever(s) aantoonbaar. Met Kritische Prestatie Indicatoren die inzichtelijk en meetbaar zijn. Zodat de sociale meerwaarde van uw organisatie altijd transparant is, voor iedereen.

Kies voor een snelkookpansessie

RadarAdvies en Tevreden.nl kunnen de snelkookpansessie ‘Effecten meten’ ook voor uw organisatie verzorgen, voor € 2000. De resultaten komen in een bondige rapportage te staan, met duidelijke aanknopingspunten om eigen beleid en monitoringsystematiek te (her)ijken.