Een kijkje in onze keuken

09 januari 2019

Wij zijn een denktank en doe-bureau dat werkt met publiek geld waar we bewust en zorgvuldig mee omgaan. Onze collega’s zijn maatschappelijk betrokken en open over wat hen drijft. Bij het werken met publiek geld hoort publieke verantwoording. Daarom delen we hierbij een samenvatting van ons bedrijfsplan.

Terugblik 2018

De meest markante ontwikkelingen in 2018:

  • Ons team Samenleven voorzag en vond nieuwe opdrachten rondom de integrale aanpak van ggz-cliënten en voortzetting van ons werk op voorzieningen voor statushouders. De herziening van de inburgering moet nog plaatsvinden. Team Jeugd en Radicalisering zag kansen rondom de effectiviteitmeting van radicaliseringsinterventies, versterking democratische rechtsstaat en nieuwe tijdelijke middelen voor de transformatie jeugdhulp, die alle zijn verzilverd. De aangekondigde evaluatie van de Jeugdwet moet nog volgen. Het Radicalisation Awareness Network (RAN) was ook in 2018 veruit onze grootste opdracht. Team Werk heeft veel opdrachten uitgevoerd om armoede en schulden te voorkomen en terug te dringen. De kabinetsplannen ten aanzien van banen voor mensen met een beperking hebben ons ook aan opdrachten geholpen.
  • We hebben geïnvesteerd in het aantrekken van meer collega’s met onderzoeksvaardigheden. Ze voeren niet alleen maar onderzoeken uit, maar ook veel adviesopdrachten met onderzoekscomponenten. We blijken steeds weer een aantrekkelijke werkgever te zijn door de vele reacties op vacatures.
  • Ons MT van meewerkende voorlieden kent een perfecte gender balance, conform de eerder voorgenomen ambitie.
  • Zoals voorgenomen is een aanbestedingscoördinator geworven en begonnen. Team Support is nu volledig multidisciplinair. De helft van de begeleidde inschrijvingen is aan ons gegund, een disproportioneel goed resultaat.

Vooruitblik 2019

Nieuwe Radarianen

We beginnen 2019 met een enorm vertrouwen van klanten. Die bieden ons volop gelegenheid om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. We steken dan ook energie in het vinden van deskundige, geëngageerde, collegiale en vooral leuke nieuwe Radarianen. We beginnen het jaar met vier nieuwe trainees, een junior en verwachten enkele (aankomende) senioren. Gaande het jaar kijken we uit naar nieuwe aanwinsten. Om een betere afspiegeling van de samenleving te zijn streven we naar meer vrouwelijke senioren en meer collega’s die onze culturele diversiteit verrijken. Bij vacatures vermelden we expliciet ons streven om een inclusieve organisatie te zijn met collega’s die een afspiegeling zijn van de Nederlandse beroepsbevolking met al haar verschillen. Bij de werving van nieuwe collega’s houden we er rekening mee dat de helft van de collega’s nu senior is. Nieuwkomers kunnen ook in het Engels werken.

We gaan waarderend belonen met 360 graden beoordeling en individuele targets die samen de teamdoelen moeten halen. In 2019 gaan we ook investeren in nieuwe dienstverlening. Een deel van het bedrijfsresultaat 2018 besteden we daar aan.

We verwachten in de loop van het jaar ruim 60 collega’s te hebben, van wie 10 voor support en meer dan 50 adviseurs. Onze omzet zal 6 miljoen euro zijn.

Visie op onze positie

Het pamflet Op en top Radariaans was een succes in het bepalen wat voor bureau we willen zijn. De focus was daar intern. In 2019 vullen we dit aan met een extern gerichte visie op onze positie als bureau, gerelateerd aan ons werkveld en wat we daarin willen betekenen.

Aanhoudende vraag naar onderzoekvaardigheden

We verwachten dat in 2019 de trend doorzet dat in steeds meer opdrachten onderzoekcomponenten van belang zijn. Er is een behoorlijke behoefte aan externe evaluaties van recent of beoogd beleid. We hebben ons met een aantal opdrachten weten te positioneren als onafhankelijke, externe expert die een (Salomons)oordeel velt over politiek gevoelige of lastig te duiden dossiers. Vaak gaat het daarbij om de samenwerking tussen de overheid en derden, waarbij RadarAdvies een eigenstandige positie krijgt en zich niet langer als anonieme adviseur achter de coulissen kan verschuilen. Dat is prettig voor je positie als thought leader, maar brengt ook het risico met zich mee dat je openlijk bekritiseerd wordt. Ook zien we dat actieonderzoek steeds relevanter wordt voor gemeenten die door middel van experimenten en pilots onderzoeken hoe zij hun beleidsvisie kunnen verwezenlijken. Daarnaast voorzien we ook in 2019 voortzetting van de vraag naar de uitvoering van lokale rekenkameronderzoeken. We hebben een redelijk goede positie in deze markt. Steeds meer collega’s doen ervaring op met rekenkameronderzoek.

Werkprocessen van belang bij steeds meer opdrachten

Al een aantal jaren zien we bij onze klanten een verschuiving van beleidsontwikkeling naar verbetering van de beleidsuitvoering. De gemeentelijke, landelijke en zelfs Europese overheden willen minder en beter uitvoerbaar beleid. De praktijk geldt, niet het papier. Kennis van bedrijfsvoering in het algemeen en werkprocessen in het bijzonder zijn dan hard nodig voor het uitvoeren van opdrachten. We willen in 2019 enkele toonaangevende opdrachten uitvoeren gericht op organisatie- en cultuurverandering, waarbij we onze kennis van procesverbetering aanscherpen. Dat helpt bij het verwerven en uitvoeren van opdrachten waar werkprocessen misschien niet de hoofdmoot vormen, maar wel een onmiskenbaar onderdeel zijn.

Geen detacheringsbureau en geen prijsconcurrentie met uitzenders en zzp’ers

We zijn geen detacheringsbureau. Nooit geweest ook. Uitzendbureaus, detacheerders en zzp’ers hebben lagere tarieven. We hebben die strijd om het laagste uurtarief echter al eerder vaarwel gezegd en gaan die in 2019 zeker ook niet aan. We concurreren op kwaliteit en daarbij hoort een fatsoenlijke betaling – niet ondoenlijk goedkoop en niet potsierlijk duur. We moeten het hebben van onze bijzondere expertise die we als hoogwaardig adviesbureau kunnen bieden. Dat betekent vaak het positioneren van diverse collega’s met aanvullende kwaliteiten en verschillend kaliber. Die combinatie is leerzamer, zorgt voor een eerlijke prijs en is collegialer.

Koersen op resultaatafspraken vergt stevig projectmanagement

Klanten vragen steeds meer om resultaatafspraken, al is het soms impliciet. Ze betalen ons dan niet voor het aantal uren dat we hebben geschreven, maar koppelen een vaste aanneemsom aan het behalen van bepaalde resultaten. In onze aanbieding vergt dat inzicht in randvoorwaarden. En in de uitvoering vergt dat stevig projectleiderschap, zowel intern als naar de klant. We zijn enthousiast over inhuur op resultaat. Het is een blijk van vertrouwen van de klant en stimuleert de ondernemerszin van de adviseurs als er op basis van resultaten wordt ingehuurd.

RAN: ook in 2019 belangrijk voor RadarAdvies

Ook volgend jaar is RAN zeer van belang voor ons. Na de zomer van 2019 verwachten we de uitslag van een aanbesteding voor het vervolg vanaf 2020.

Gemeentebureau dat volop uitvoerders, het Rijk en EU bedient

Ooit was ruim driekwart van ons werk voor gemeenten. We streven ernaar om bij vier soorten klanten een stevige positie te krijgen, met in 2019 ongeveer de helft van de omzet bij gemeenten, een derde voor de EU en ongeveer een tiende bij zowel ministeries als uitvoeringsinstellingen. Meer specifiek, streven we volgend jaar naar meer EU-werk dan RAN alleen en naar meer opdrachten voor uitvoeringsinstellingen in jeugdhulp, ggz en kinderopvang:

  • We willen meer aanbieders van jeugdhulp ondersteunen bij productontwikkeling, inschrijvingen, rendabel leveren van nieuwe diensten en relatiebeheer met gemeenten. We zijn goed bekend bij gemeenten met onze dienstverlening rondom jeugdhulp. Dat is voor jeugdhulpinstellingen van meerwaarde.
  • In 2019 willen we meer van betekenis zijn voor aanbieders van ggz. We werken voor diverse gemeenten op het gebied van ggz. Ook in onze diensten rondom radicalisering zijn verwarde personen een bekende doelgroep en ggz-instellingen soms partners.
  • Kinderopvangorganisaties hebben een moeilijke tijd gehad maar nu de bezuinigingen op kinderopvangtoeslag zijn teruggedraaid, is het weer een groeiende branche. We zijn uniek in ons werk voor hen en willen dat uitbreiden.

Stabiele omzet en goed resultaat

We streven in 2019 naar 6 miljoen euro omzet, iets meer dan in 2018. Bijna 90% daarvan wordt door collega’s met een dienstverband behaald en ruim 10% door aan ons gelieerde zelfstandigen. In vergelijking met andere bureaus, die soms verliesjaren en krimp kennen, zijn we redelijk uniek in het continu halen van een positief bedrijfsresultaat. Dat komt onder andere door een bedachtzame koers. Dat maakt dat we geen recordwinsten halen, maar ook geen mensen hoeven te ontslaan als avonturen mislukken. In 2019 gaan we daarmee door.