Nieuwe Wet inburgering: een oproep

Laat ook ‘ondertussengroep’ participeren

Met de nieuwe Wet inburgering geeft het Rijk invulling aan de veranderopgave inburgering. Een goede en broodnodige ontwikkeling. Uit onderzoek is namelijk ruim voldoende gebleken dat de bestaande inburgeringswet nog te weinig perspectief biedt voor inburgeraars.

Uitstel nieuwe Wet inburgering

Door COVID-19 en vanwege risico’s in de uitvoering is nu echter besloten de invoering van de nieuwe Wet inburgering uit te stellen tot 1 januari 2022. Laten we vooropstellen dat nieuwe wetgeving natuurlijk wel uitvoerbaar moet zijn voor de organisaties die ermee gaan werken en dat alle oog en aandacht daarvoor ook terecht is. Toch is dit uitstel teleurstellend voor gemeenten, die de nieuwe wet het liefst zo snel mogelijk ingevoerd zien worden.

Inburgeraars dupe falend stelsel

Het uitstel is vanzelfsprekend ook erg zuur voor de inburgeraars zelf. Zij blijven namelijk een jaar langer opgezadeld met een falend stelsel dat is gebaseerd op foute vooronderstellingen. Hen zelf met wat geld op pad sturen werkt gewoon niet. We verwachten veel meer van de nieuwkomers dan we redelijkerwijs mogen verlangen. Het valt voor hen bepaald niet mee om zelf de weg te vinden in onze complexe, gedigitaliseerde samenleving.

Ondertussengroep

De gevolgen van het huidige inburgeringsstelsel zijn bekend. Het door inburgeraars behaalde taalniveau is weliswaar voldoende om het inburgeringsexamen te halen, maar vaak onvoldoende om echt aan te kunnen sluiten op de werkvloer. Hun onbekendheid met de samenleving in Nederland maakt hen bovendien kwetsbaar voor misbruik. De zogenoemde ondertussengroep die door de falende oude regeling is ontstaan, komt echter niet onder de nieuwe Wet inburgering te vallen.

Laat ondertussengroep participeren

De ondertussengroep hoeft eigenlijk helemaal niet tussen wal en schip te vallen. Geef hen gewoon ook de keuze om op vrijwillige basis mee te doen aan de leerroutes zodra de nieuwe Wet inburgering ingaat. Zodat ze de mogelijkheid krijgen een persoonlijk inburgeringsplan op te stellen, de door gemeenten ingekochte taalscholing te volgen en begeleiding bij de voortgang van hun inburgering en integratie te krijgen. Natuurlijk zal dit wat extra vragen van de uitvoering. Maar daarmee doen we wel recht aan het uitgangspunt om zo veel mogelijk mensen te laten participeren.

Verdere verbetering nieuwe Wet inburgering

In de tussentijd zullen we stevig moeten blijven inzetten op de doorontwikkeling van de lopende pilots en nieuwe pilots beginnen waarbinnen we de sterke kanten van het nieuwe inburgeringsstelsel verder kunnen ontwikkelen. Zodat we vooruitlopend op de uiteindelijke invoering van de nieuwe Wet inburgering voortbouwen op de door iedereen zo enthousiast omarmde veranderopgave inburgering.

Hannie werkt al 20 jaar bij RadarAdvies. Ze is programmamanager, adviseur en sparringpartner. Op dit moment werkt Hannie in Westfriesland als regionaal projectleider inburgeren.