Effectieve verandertrajecten in zorg en welzijn

Adviseurs van Radar begeleiden steeds vaker zorg- en welzijnsorganisaties bij complexe veranderopgaven, zoals de realisatie van zorginnovatie, de introductie van zelfsturing, de verbetering van de relatie tussen cliënt en zorgprofessional en het stimuleren van ondernemerschap en kosteneffectief werken. Wij laten zien hoe wij te werk gaan aan de hand van een casus van een grote welzijnsorganisatie in Limburg.

De situatie

RadarAdvies werd gevraagd door een grote welzijnsorganisatie in Limburg om de Directie en het Management te begeleiden in de voorbereiding op de decentralisaties in het sociale domein. Daarnaast werd gevraagd om rekening te houden met de lokale situatie: vergrijzing en een krimpende bevolking. De opdracht ging uitdrukkelijk over het eigen functioneren van het managementteam.

De verkenning

Eerst worden directie en management ondervraagd over de reden om een Radar adviseur in te huren. In deze eerste fase onderzoeken wij via semigestructureerde individuele en groepsinterviews het verschil tussen de reden die wordt gegeven en de achterliggende, vaak onuitgesproken motieven. Dit doen we door bijvoorbeeld te letten op tegenstrijdigheden in de interpretaties die door verschillende respondenten worden gegeven of door te letten op spanningen in de sociale interactiepatronen. De verkenningsronde is vooral bedoeld om de organisatie beter te leren kennen. Dat levert in de volgende fase niet alleen tijdswinst op, maar ook het noodzakelijke vertrouwen.

Gedragen aanpak

Bij deze welzijnsorganisatie organiseren wij een inspiratiedag en stellen doelen op die de opdrachtgever aan het einde van het traject gerealiseerd wil zien. Vervolgens komen wij met een aanpak om dieper in de organisatie, op beleids- en uitvoerend niveau een verandering te bewerkstelligen.

Ruimte voor medewerkers

De opgave voor het managementteam wordt verbonden met die van de organisatie en de medewerkers. Wij geven medewerkers de ruimte om hun opvattingen over het management, de wijze van leidinggeven, de cultuur en communicatie in de organisatie tussen niveaus kenbaar te maken. Wij zijn daarbij transparant over onze rol en positie om het nodige vertrouwen te creëren en productief te maken. Wij gebruiken interactieve werkvormen, zoals Appreciative inquiry (AI) en het Wandelgesprek.

Confrontatie

Er volgt een confrontatie met management en directie (de opdrachtgever) over onze bevindingen en inzichten vanuit de werkvloer. Wij maken in onze analyse een onderscheid tussen technische oorzaken (meestal snel op te lossen) en relationele oorzaken (cruciaal, gaan over houding en gedrag).

Beweging

Hoe komt de organisatie ten slotte in beweging? Wij onderzoeken wat er nodig is om overeenstemming te bereiken tussen wat de medewerkers zeggen en wat ze doen (en daadwerkelijk bereiken), en hoeveel lef nodig is om in beweging te komen. Wij maken gebruik van de methode Van idee naar opdracht. Gestructureerd in 7 stappen gaan wij op een scrum-achtige manier aan de slag: door problemen en vragen direct op te lossen, door gedurende de dag de kennis en expertise van anderen binnen te halen. Het is een actiegerichte benadering die resulteert in een gedragen aanpak.

Duurzame verandering

Bij iedere stap besteden wij veel aandacht aan de verbinding tussen inhoud (het vak), bevlogenheid (de persoon) en professionaliteit (de competenties). Bijvoorbeeld met behulp van zelfreflectie-opdrachten en het inventariseren van persoonlijke ontwikkelpunten (inclusief persoonlijke leer- en ontwikkelbehoefte/plannen). Het resultaat is een gedragen plan van aanpak, waarbij actiepunten reeds zijn belegd bij medewerkers, MT-leden en Directie en het commitment daaraan zichtbaar is gemaakt.

Ons aanbod

RadarAdvies biedt uiteenlopende verandertrajecten in de zorg. Van eendaagse Inspiratiesessies voor het hele personeel tot meerdaagse ontwerp – en bouwsessies voor het management. En van strategische onderzoeks- en adviesopdrachten tot langdurige procesbegeleiding bij de implementatie van nieuwe werkwijzen, inclusief training, opleiding en de herinrichting van de organisatieprocessen. We bieden geen geïsoleerde adviezen, maar kiezen samenhangende ontwerpen voor verandertrajecten, die leiden tot duurzaam resultaat.

Meer weten?

Wilt u meer weten over effectieve verandertrajecten bij zorg- en welzijnsinstellingen? Neem dan contact met ons op.