De democratische rechtsorde beschermen en versterken

Voor een goed functionerende democratische rechtsorde is een samenleving nodig waarin inwoners elkaar vertrouwen, zich verbonden voelen met elkaar, zich tolerant gedragen en waarin voldoende ruimte is voor hun idealen. Lokale bestuurders hebben de uitdagende taak om de rechtsorde te beschutten en te beschermen, maar ook om actief te reflecteren op haar eigen rol hierin. Een inherente kwetsbaarheid van de Nederlandse open samenleving is dat er risico’s zijn met betrekking tot veiligheid waar we mee hebben om te gaan. Polarisatie, radicalisering en extremisme zijn zulke risico’s. In dit artikel leggen we uit hoe je deze risico’s als bestuurder kan voorkomen en tegengaan, zodat je in woord en daad lokaal het goede voorbeeld kan geven.

De democratische rechtsorde (de regels die door de rechtspraak worden bewaakt) is het fundament van de Nederlandse samenleving. Door onze rechtsstaat worden grondrechten van inwoners beschermd, bijvoorbeeld tegen een te bemoeizuchtige overheid. De rechtstaat is een staat die het recht als hoogste gezag handhaaft. De rechter bepaalt of iemand zich aan de wet heeft gehouden of niet. Heeft iemand de wet overtreden, dan kan de rechter een straf en/of een verbod opleggen.

De democratische rechtsorde onderhouden

We moeten blijven praten over onze rechtsorde en rechtstaat, want ze zijn niet vanzelfsprekend. We moeten ze steeds opnieuw toetsen en de implicaties ervan binnen teams en organisaties bespreken. Van het levend houden van dit gesprek gaat een preventieve werking uit. Op deze manier plegen we met elkaar onderhoud aan de rechtstaat en zijn we actief bezig om die te beschermen: wat zijn de spelregels en waarom zijn die zo belangrijk? 

Aansluiten op de tijdgeest

Door maatschappelijke fenomenen als polarisatie, radicalisering en extremisme kunnen onze normen gaan schuiven. We worden met elkaar gedwongen tot een voortdurende herijking van de rechtstaat en de rechtsorde: waar besteden we meer en minder aandacht aan? Steeds opnieuw dient dit gesprek gevoerd te worden met als uitkomst aanpassingen en bijstellingen die aansluiten op de tijdgeest. 

5G werkmodel

Wij ondersteunen gemeenten met het uitdenken van een uitgebalanceerde combinatie van preventieve en repressieve maatregelen ter preventie van polarisatie en radicalisering die toegespitst zijn op de lokale situatie. We gebruiken 5 G’s als leidraad: 

1. Gezond opvoedklimaat en weerbaarheid
2. Gedragsverandering herkennen
3. Geleidelijk proces
4. Gezamenlijk beeld en aanpak
5. Gespecialiseerde aanpak voor terugkeerders

Onze rol en manier van werken

Rol

Onze rol bij radicaliseringsvraagstukken heeft zich de afgelopen 15 jaar bewezen door het oplossen van ingewikkelde kwesties met samenwerkingspartners. In het geval er onderzoek nodig is, gebeurt dit altijd volkomen transparant om het vertrouwen bij alle belanghebbenden niet te schaden. Voor onderzoek dat geheimhouding behoeft, verwijzen wij door naar de AIVD.

Manier van werken

We gaan altijd uit van lokaal maatwerk. Daarom starten wij iedere vraag met een gedegen verkenning van wat er situationeel speelt. 

Wij werken:

  1. iteratief: iedere stap geeft ons richting voor de volgende stap

  2. via de voor- en door aanpak: we betrekken waar mogelijk de doelgroep 

  3. vanuit vertrouwen en gaan uit van het goede dat (ook) in ieder mens huist

  4. volgens de grondwet en die is altijd ons richtsnoer, de waarden van de rechtstaat streven we na

Hoe denk jij hierover? Laat het Mirte weten. Bel of mail Mirte
Mirte Loeffen