Omgevingswet biedt veel mogelijkheden

10 juli 2019

Vernieuwende ideeën krijgen door de Omgevingswet meer kans van slagen”, zegt Yvonne Roolaart. Yvonne is zowel ervaren met de wet als met opgavegericht werken. Op 1 januari 2021 voegt de Omgevingswet een groot aantal wetten samen. Doel: verschillende beleidsterreinen verbinden die nu verdeeld zijn. Yvonne: “Gemeenten hebben een keuze: eenvoudig invoeren of echt samenwerken met bewoners en ondernemers.”

Afhankelijk van de situatie kan een gemeente kiezen voor de minimale, midden- of maximale variant.

Omgevingswet vanuit huidige beleid door resultaatgericht werken

De minimale variant is een bundeling van het huidige beleid. Hierdoor kan de nieuwe omgevingsvisie alle onderdelen omvatten die tot de fysieke leefomgeving worden gerekend.  De focus ligt op veranderingen binnen de eigen organisatie. Resultaatgericht werken met een goede kosten- baten analyse. Keuzes worden gemaakt op efficiëntie en effectiviteit.

Omgevingswet vanuit bestaande situatie door gebiedsgericht werken

Bij de midden variant gaat men uit van de bestaande situatie, maar richt men zich op gebiedsgericht werken. Het fysiek (her)inrichten van buurten of gebieden kan dan goed samen met de omgeving middels opgavegericht werken. Deels is er sprake van een externe focus.

Omgevingswet vanuit maatschappelijke opgave door opgavegericht werken

In de maximale variant staan maatschappelijke (verander)opgaven en de initiatiefnemers met hun omgeving centraal. Hier vindt kanteling van het proces plaats naar mens- en procesgericht werken. Niet vanachter de tekentafel, maar samen met de bewoners en ondernemers die in betrokken buurt, dorpskern of stad het verschil kunnen maken.

Kansen
RadarAdvies ziet de kansen van de Omgevingswet en ondersteunt gemeenten bij het verzilveren ervan. Wij bieden:

 • Opgavegericht werken; gericht op beleidsoverstijgend samenwerken
 • Interne procesbegeleiding: gezamenlijk komen tot een omgevingsvisie
 • Externe procesbegeleiding: betrekken van bewoners en ondernemers in wijken, buurten en dorpskernen of steden
 • Trainingen:
  • hoe krijgen en houden we bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden betrokken
  • opgavegericht werken
  • veranderkunde
 • Inspiratiebijeenkomsten: hoe komen we in 2 dagen tot de contouren van een gedragen omgevingsvisie
 • Buurtschouwen: samen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden in kaart brengen van de gewenste veiligheid- en sociale index etc.
 • Initiëren en begeleiden van buurtinitiatieven voor het verbeteren van de leefomgeving