Natuurlijk Samen succesvol in agenderen veiligheid LHBT’s

Nieuws - 02 januari 2017

Het project Natuurlijk Samen is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties om de veiligheid van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) te verbeteren. In de periode 2013-2015 heeft RadarAdvies een evaluatieonderzoek naar de eerste fase van Natuurlijk Samen uitgevoerd. Uit het rapport dat onlangs is verschenen blijkt dat GSA (=Gay Straight Alliance) Natuurlijk Samen een positieve rol heeft gespeeld bij het agenderen van het thema veiligheid voor LHBT’s in de woonomgeving. Daarnaast liet het rapport ook zien dat de ‘ketenaanpak’ in gemeenten – van preventie, signalering, melding en aangifte tot aanpak en nazorg – nog verbetering nodig heeft.

Opzet evaluatieonderzoek

Drie vragen stonden tijdens het onderzoek centraal: Is er sprake van een effect van Natuurlijk Samen op de ketenaanpak van de gemeente en haar partners? Wat werkt er in welke omstandigheden? Is de beleidstheorie – inclusief het vermeende effect op veiligheid – plausibel? Het evaluatieonderzoek heeft het proces en de inhoud van de advisering van de GSA Natuurlijk Samen gevolgd en onderzocht of dit een positief effect heeft bewerkstelligd op de samenwerking tussen relevante lokale ketenpartners in gemeenten en wijken.

Het onderzoek betrof een nulmeting en een eindmeting. In de nulmeting is vooral gekeken naar de opzet en de werking van Natuurlijk Samen (projectorganisatie en algemene activiteiten). Er is ook gekeken naar de stand van zaken bij gemeenten ten aanzien van de uitvoering van het (sociale) veiligheidsbeleid en de LHBT-ketenaanpak. In de beginfase zijn er aanbevelingen gedaan voor de rest van de projectperiode.

Tijdens en na de periode van de nulmeting zijn vanuit Natuurlijk Samen gesprekken gevoerd met gemeenten om te inventariseren wat hun adviesbehoefte was. Op basis hiervan is in het onderzoek een onderscheid gemaakt tussen advies- en controlegemeenten. In het onderzoek zijn 6 adviesgemeenten en 7 controlegemeenten betrokken. In de eindmeting is onderzocht welke interventies er uitgevoerd zijn in de adviesgemeenten, en wat de uitwerking hiervan is geweest op het LHBT-veiligheidsbeleid en de ketenaanpak. Ter vergelijking zijn ook de controlegemeenten bevraagd.

Positieve rol in het agenderen van veiligheid

Het onderzoek laat zien dat de verschillende partners op landelijk niveau elkaar weten te vinden. Hier tekent zich een onderscheid af tussen partners die vooral vanuit de systeemwereld werken (beleid en politiek) en partners die meer vanuit de leefwereld en de wijkaanpak werken. In gemeenten is er een beginnende toenadering tussen de afdelingen openbare orde en emancipatie.

Ketensamenwerking nog onvoldoende

Deze toenadering is vaak incident-gedreven. De samenwerking op lokaal of regionaal niveau gebeurt vaak of op het gebied van veiligheid of van emancipatie. En echte ketensamenwerking, met alle relevante partijen samen, lijkt nog onvoldoende ontwikkeld. Op basis van dit onderzoek is nog geen uitspraak te doen over de houdbaarheid van de beleidstheorie (namelijk: of het effect heeft op de (on)veiligheid en het (on)veiligheidsgevoel van LHBT’s). Hiervoor moet Natuurlijk Samen nog verder vorm worden gegeven. De aanname is dat wanneer de samenwerking tussen de ketenpartners op alle niveaus wordt versterkt, dit positieve effecten kan hebben op het bespreekbaar maken en signaleren van onveilige situaties voor LHBT’s.

Meer weten?

Meer weten over dit meerjarige onderzoek? Neem contact op met een van onze adviseurs die betrokken waren bij Natuurlijk Samen.