Kwetsbare jongeren & de arbeidsmarkt

Een goede carrièrestart voor kwetsbare jongeren

Om goede ondersteuning te kunnen bieden aan jongeren in een kwetsbare positie werken gemeenten veel samen met sectoren als onderwijs, zorg, werk en inkomen en RMC- en arbeidsmarktregio’s. Een integrale samenwerking is key om jongeren perspectief te bieden op een opleiding of baan.

Wij willen de begeleiding van kwetsbare jongeren uit het speciaal en regulier onderwijs naar werk verbeteren door de samenwerking tussen de relevante organisaties te optimaliseren. Hierbij werken we aan een sluitende aanpak in de netwerkketen op basis van geformaliseerde afspraken met alle partners.

Samen naar het hoogst haalbare

jongeren_Werk_participatie
Aanpak: om een sluitende aanpak te realiseren, benoemt een van de samenwerkende partners op basis van de casus een transitieconsulent. De consulent ondersteunt de jongere bij de vraagverheldering, vraagstelling en evaluatie van de dienstverlening. Zo blijft de jongere regisseur van zijn of haar eigen situatie en wordt samen gekeken wat het hoogst haalbare doel voor de jongere is. Dit kan werk zijn (met ondersteuning), maar ook beschut werk, vrijwilligerswerk of dagbesteding.

Afstemmingsoverleg

Kwetsbare jongeren die op een of andere manier vastlopen in het onderwijs, bijvoorbeeld omdat een stage niet helemaal aansluit op hun competenties, worden tijdens een afstemmingsoverleg besproken. Nadat de samenwerkingspartners (o.a. ROC, RMC, GGZ, praktijkschool, MEE, gemeente) tot een duidelijke probleemstelling zijn gekomen, leidt de bespreking van deze jongeren tot een aangepast traject. Hierin hebben de organisaties die aan het overleg deelnemen een belangrijke rol: zij maken afspraken over wie wat oppakt, de regie neemt, etc. Gevolg: de jongere wordt op weg geholpen en kan verder met zijn stage.

Stappenplan regionale aanpak

stappenplan
Wij ondersteunen gemeenten en betrokken organisaties (speciaal onderwijs, (praktijk)scholen, mbo’s, hbo’s, RMC’s, werkgevers, werkgeversservicepunten & GGZ) bij het ontwikkelen van een plan. Hierbij nemen de volgende stappen:

  1. In kaart brengen wat er bekend is over de huidige netwerken in de regio, sterke en zwakke kanten.
  2. Het maken van een netwerkkaart waarin inzichtelijk wordt gemaakt welke partijen er zijn, welke rol ze spelen, de expertise die ze hebben en welke belangen ze hebben.
  3. Het organiseren van een startbijeenkomst.
  4. Op maat maken van ondersteunende instrumenten.
  5. Formaliseren van de samenwerking in een overeenkomst.
  6. Voorbereiden en begeleiden afstemmingsoverleg (inclusief toewijzing van een transitieconsulent per casus).
  7. Evaluatie.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het maken van een regionale aanpak voor de arbeidsparticipatie van kwetsbare jongeren? Neem dan gerust contact met ons op.