Kwetsbare jongeren & de arbeidsmarkt

De Participatiewet is ingevoerd vanuit de gedachte dat iedereen kan en mag meedoen op de arbeidsmarkt. Ook kwetsbare jongeren moeten deelnemen aan het arbeidsproces. Om dit te realiseren zijn er netwerken actief die zich inzetten voor een soepele overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt (de huidige Wajongnetwerken). De belangrijkste deelnemers aan die netwerken zijn onder andere scholen speciaal onderwijs, praktijkscholen, MBO, HBO, RMC, werkgevers, GGZ, werkgevers, gemeenten en het UWV (tot 2015). Vanaf 2015 zijn deze netwerken anders geworden. Dit heeft te maken met de gewijzigde context waarbinnen de toeleiding naar de arbeidsmarkt voor deze jongeren zal plaatsvinden.

Gemeente verantwoordelijk voor uitstroom

Sinds de invoering van de wet op het passend onderwijs neemt de deelname van jongeren met een beperking aan het reguliere onderwijs toe. Hierdoor krijgt het reguliere onderwijs een belangrijke rol bij de uitstroom van deze jongeren naar de arbeidsmarkt. De gemeente wordt verantwoordelijk voor de toeleiding naar de arbeidsmarkt. De rol van het UWV verandert. De rol voor arbeidsdeskundigen van het UWV bij de arbeidstoeleiding komt te vervallen en gaat over naar de gemeente/ netwerken.

Rol voor werkgevers

Er wordt een grotere rol van de werkgevers verwacht bij het realiseren van werkplekken voor kwetsbare jongeren. Tegelijkertijd nemen de werkplekken bij de SW-bedrijven af. Gemeenten kunnen werkgevers faciliteren met een loonkostensubsidie voor jongeren met een beperking.

Samenwerkende partners

Wij willen de begeleiding van kwetsbare jongeren uit het speciaal en regulier onderwijs naar werk verbeteren door de samenwerking tussen de relevante organisaties te optimaliseren. Hierbij maken we gebruik van de succesfactoren van de huidige Wajongnetwerken: een sluitende aanpak in de netwerkketen op basis van geformaliseerde afspraken met alle partners. Om een sluitende aanpak te realiseren benoemt een van de samenwerkende partners op basis van de casus een transitieconsulent die de jongere met een beperking ondersteunt bij de vraagverheldering, vraagstelling en evaluatie van de dienstverlening. Op die manier blijft de jongere (met ondersteuning) regisseur van de eigen situatie en wordt het pad naar duurzame arbeid geoptimaliseerd.

Casus

Potentiële Wajongeren (16/17 jarigen) die op de één of andere manier vast lopen
in het onderwijs, bijvoorbeeld doordat er tijdens een stage andere competenties van hen worden verwacht, worden tijdens een afstemmingsoverleg besproken. Nadat de samenwerkingspartners (o.a. ROC, RMC, GGZ, praktijkschool, MEE, gemeente, UWV) tot een duidelijke probleemstelling zijn gekomen, leidt de bespreking van deze jongeren tot een aangepast traject. Hierin hebben de  organisaties die aan het overleg deelnemen een belangrijke rol: Er zijn afspraken gemaakt over wie wat oppakt, de regie neemt, etc. Gevolg is dat de jongere weer verder kan met zijn opleiding en vooralsnog geen aanspraak maakt op een uitkering. Met andere woorden: in de preventieve sfeer wordt de cliënt weer op weg geholpen en wordt geen beroep gedaan op een uitkering.

Stappenplan regionale aanpak

RadarAdvies ondersteunt gemeenten en betrokken organisaties (scholen speciaal onderwijs, praktijkscholen, MBO, HBO, RMC, werkgevers, GGZ, werkgevers) bij de ontwikkeling van een plan. Hierbij worden de volgende stappen genomen:

  • In kaart brengen wat er bekend is over de huidige Wajongnetwerken in de regio, hun sterke en zwakke kanten.
  • Het maken van een netwerkkaart waarin inzichtelijk wordt gemaakt welke partijen er zijn, welke rol ze spelen, de expertise die ze hebben en welke belangen ze hebben.
  • Het organiseren van een startbijeenkomst.
  • Op maat maken van ondersteunende instrumenten.
  • Formaliseren van de samenwerking in een overeenkomst.
  • Voorbereiden en begeleiden afstemmingsoverleg (inclusief toewijzing van een transitieconsulent per casus)
  • Evaluatie.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het maken van een regionale aanpak voor de arbeidsparticipatie van kwetsbare jongeren? Neem contact met ons op.