GGZ-advies en -onderzoek

In Nederland willen we psychische zorg op maat voor iedereen die dat nodig heeft. Als gemeente of aanbieder staat u voor de uitdaging om op tijd de juiste hulp te bieden. Wij kennen uw dillema’s en ondersteunen u bij uw puzzel op het terrein van de GGZ. Dit doen wij bijvoorbeeld met onderzoek, advies, interim management, procesbegeleiding of als projectleider.

De vraag naar GGZ-zorg vertoont al jaren een stijgende lijn. De coronacrisis heeft die toename versterkt. Om de juiste zorg te kunnen leveren, moet er veel gebeuren. Daarom zijn er keuzes gemaakt en nieuwe bewegingen ingezet. Ambulantisering en regionalisering moeten soelaas gaan bieden.

Uw oplossing op het terrein van GGZ

Preventie, herstel, ketensamenwerking, normaliseren en inclusie zijn thema’s waar alle betrokken partijen mee aan de slag zijn. Wij kennen dit speelveld. De afgelopen jaren hebben we voor onze opdrachtgevers het verschil gemaakt op vraagstukken als de Wvggz, personen met verward gedrag, de doordecentralisatie, de transformatie en maatschappelijke opvang.

Duurzame verandering

Onze onderzoekers en adviseurs willen duurzame verandering bereiken. We adviseren kritisch en constructief over betere GGZ. Alleen in een rapport? Nee. We trekken samen op met onze opdrachtgever, de professional en de burger. Daarna bieden we concrete handvatten en doen we aanbevelingen waar u echt iets aan heeft.

Opdrachten GGZ

Aanpak

Voor de gemeente Barneveld hebben we gekeken naar het aanscherpen, verduidelijken en borgen van de huidige aanpak. Bij de start is een memo geschreven voor de gemeenteraad met een overzicht van alle ondersteuningsmogelijkheden, activiteiten en voorzieningen die al beschikbaar zijn voor deze doelgroep. Daarna stelden we een kerngroep samen met politie, ggz-instelling, ambulancezorg, bemoeizorg, woningstichting, huisartsen(post) en de gemeente (zowel sociaal domein als veiligheid) en zijn alle relevante netwerkpartners gesproken over de aanpak.

Uitwerking

  • Een referentiewerkproces voor de aanpak van personen met verward gedrag (in nauwe samenwerking met de kerngroep).
  • Een convenant tussen de kernpartners waarin de gezamenlijke ambitie en het perspectief centraal staan evenals de gewenste resultaten en samenwerking.
  • Een privacyreglement om de gegevensuitwisseling tussen partners te bevorderen. Dit reglement doet niet dienst als vervanging van bestaande wetgeving, maar biedt een verduidelijking voor de betrokken partners.
  • Een inventarisatie op basis van de bouwstenen van de aanpak voor personen met verward gedrag. De aanpak wordt om de twee jaar geëvalueerd.

Meer informatie

4 Pijler Plan verankeren sluitende aanpak

Aanpak

De gemeente Gorinchem werkt sinds 2017 samen met RadarAdvies aan de transformatie Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis. Projectleider Caroline Lindner heeft als opdracht om betrokkenen met elkaar te verbinden en te zorgen voor goede afspraken.  Afspraken over onder andere passende dagbestedingde juiste voorzieningen en financiën. Door intensievere samenwerking tussen partners moeten inwoners met uitzicht op perspectief daadwerkelijk de beweging kunnen maken naar zelfstandigheid.

Resultaat

Er is een kernteam geformeerd met alle betrokken partijen, inclusief aanbieders. Vanuit een nieuw platform wordt de multiproblematiek van inwoners besprokenHet gaat aan tafel weer over de bedoeling: levens van kwetsbare inwoners zinvoller maken. Caroline Lindner: “Een mens is een palet vol met ondersteuningsvragen. Daar kun je met een kernteam het beste samen een antwoord op geven. En wanneer patiënten uitbehandeld zijn, zorgen dat ze weer zelfstandig kunnen leven. Met misschien een sociaal wijkteam dat af en toe eens aanklopt. 

Meer informatie

Van beschermd wonen naar beschermd thuis (website VNG)

Meer weten over onze aanpak of even sparren?

Bel gerust. Neem voor dit onderwerp contact op met senior adviseur Caroline Lindner.