Samen werken aan een Leven Lang Ontwikkelen

10 december 2018

Het kabinet-Rutte III wil de komende jaren met een nieuw actieprogramma een doorbraak realiseren in een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en hiermee een positieve en sterke leercultuur tot stand brengen. Na een verkenning die wij in opdracht van de SER hebben uitgevoerd, zien wij grote verschillen in de arbeidsmarktregio’s op het gebied van LLO. In sommige regio’s is een heldere agenda met een uitvoeringsprogramma terwijl het in veel andere regio’s ontbreekt aan gecoördineerde plannen.

Met het actieprogramma heeft het kabinet de ambitie om er samen met partners voor te zorgen dat werknemers fit de eindstreep halen, dat ze de kennis en skills hebben voor nieuw of veranderend werk, en dat daardoor ook de arbeidsmarkt soepel beweegt. De plannen hiervoor werden eind september 2018 gepresenteerd door minister Koolmees (SZW) en minister Van Engelshoven (OCW).

Het actieprogramma moet:

  • inzichtelijk maken welke scholingsmogelijkheden mensen hebben, zodat zij makkelijker de regie kunnen nemen;
  • stimuleren dat iedereen een individueel leer- en ontwikkelbudget tot zijn of haar beschikking heeft;
  • de juiste randvoorwaarden bieden, zodat mensen in staat zijn de regie te pakken over werk en leven.

Waarom investeren in LLO?

De veranderende arbeidsmarkt zorgt voor een verschuiving in gevraagde kennis en vaardigheden. Trends als digitalisering, automatisering en globalisering zorgen ervoor dat er in diverse sectoren op de arbeidsmarkt sprake is van krapte. Tegelijkertijd dreigt een deel van de werkende bevolking door deze veranderingen hun baan te verliezen en kan een deel van de werkzoekenden niet aan het werk komen.

Een betere match tussen de kennis en vaardigheden van werkenden en de banen van nu en de toekomst is dus nodig. Scholing en ontwikkeling van mensen is daarbij essentieel om goed voorbereid te zijn op een dynamischere arbeidsmarkt. Dit vraagt om een constante aandacht en ruimte voor de ontwikkeling van mensen; een leven lang ontwikkelen.

Hoe zorg je voor een duurzame match tussen vraag en aanbod?

LLO is geen nieuw, maar wel een uitdagend onderwerp. Ondanks de aandacht die dit onderwerp binnen veel gemeentes al krijgt, zijn er ook de nodige uitdagingen. Want hoe zorg je ervoor dat het aanbod op het gebied van LLO blijft aansluiten bij behoeften en mogelijkheden van de vele doelgroepen én tegelijkertijd aansluit bij de vraag vanuit de arbeidsmarkt?

Regionale samenwerking is essentieel in de stimulering van LLO. Dit begint bij het vormen van coalities waarin onderwijs, overheid en ondernemers samenwerken in het vormen van een infrastructuur die ontwikkeling van mensen in verschillende sectoren mogelijk maakt. Er moet worden toegewerkt naar een gezamenlijke agenda en beleid op het gebied van leven lang ontwikkelen.

Regionale kansen LLO

Met de nieuwe impuls liggen er voor regio’s volop kansen om daadwerkelijk inhoud te geven aan LLO. Dat begint met:

  1. een goede analyse van de regionale arbeidsmarktsituatie
  2. het stellen van heldere doelen
  3. het organiseren van commitment tussen partijen
  4. het ontwikkelen van een goede infrastructuur voor leren en werken.

Onze ervaring met LLO

Wij hebben op het gebied van LLO verschillende opdrachten uitgevoerd. Zo hebben wij een veldverkenning voor de SER uitgevoerd met goede voorbeelden en adviseren wij over de totstandkoming van het Twents Fonds voor Vakmanschap en de invoering van een House of Skills in Twente.

Neem voor meer informatie gerust contact op met Bert Otten.