Transformatie sociale werkvoorziening

Sinds 1 januari 2015 is de regelgeving rondom de sociale werkvoorziening (sw) veranderd. Er is geen nieuwe instroom meer in de WSW, de budgetten lopen terug en er moet een nieuwe voorziening beschut werk ingericht worden. De uitdagingen liggen bij de gemeente als eindverantwoordelijke. Zij moeten vanuit de Participatiewet beleid uitwerken voor een brede doelgroep. Ze zijn ook financieel verantwoordelijk en lopen grote risico’s.

Organisatie en uitvoering taken sw-doelgroep

Er zijn verschillende scenario’s mogelijk om de taken voor de bestaande sw-doelgroep uit te blijven voeren. Naast ontmanteling van het sw-bedrijf en overheveling van taken naar de sociale dienst, is het ook mogelijk om door te ontwikkelen naar een sociale firma. In een brede variant transformeren sociale dienst en sw-bedrijf tot een regionale uitvoeringsorganisatie die alle uitvoerende taken oppakt: van werkgeversbenadering tot arbeidsmatige dagbesteding.  Bij de sociale firma richt het sw-bedrijf zich bijvoorbeeld volledig op beschut werken (in combinatie met arbeidsmatige dagbesteding) en beëindigt alle andere taken. Gemeenten kunnen dan zelf of via private ondernemers bijvoorbeeld de groenvoorziening uitvoeren.

Bestuurlijke samenwerking en financiële risico’s

Bij deze verschillende scenario’s horen consequenties voor de bestuurlijke relaties, governance, eigendomsverhoudingen en de sturing en beheersing. Ook moet er een goede, meerjarige financiële analyse worden gemaakt. Is de Gemeenschappelijke Regeling nog wel de vorm waarin de samenwerking moet worden vorm gegeven? Wat is de rol van de centrumgemeente? Ook moet het passen in de beleidsontwikkeling van de werkbedrijven op het niveau van de 35 arbeidsmarktregio’s. Complexe vraagstukken die met kennis en ervaring van het bestuurlijke proces maar ook met kennis van beleid en bedrijfsvoering opgepakt moeten worden.

Inrichting beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding

Een andere belangrijke vraag is hoe de gemeenten de nieuwe voorziening ’beschut werk’ in willen richten. Zien ze daarbij een rol voor de sw-bedrijven of kiezen zij voor alternatieven? Hierbij valt te denken aan koppelingen met arbeidsmatige dagbesteding, het zelf organiseren van beschut werk of via sociale ondernemingen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de verschillende scenario’s voor de (her)inrichting van uw SW-bedrijf? Neem dan contact met ons op.