Regionale Werkbedrijven

In de Participatiewet en de Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is aandacht voor samenwerking tussen gemeenten, sociale partners en UWV. Door de samenwerking wordt meer rendement gehaald uit de inzet van middelen om zoveel mogelijk mensen toe te leiden naar werk.

Regionale werkbedrijven

Elke arbeidsmarktregio heeft een Regionaal Werkbedrijf dat zorgt voor een goede uitvoering van een regionaal arbeidsmarktbeleid. Het beleid is vastgelegd in een markbewerkingsplan, waarin specifiek ingegaan moet worden op de positie van mensen met een arbeidsbeperking.

Samenwerken gaat niet vanzelf

Radar Advies heeft verschillende opdrachten uitgevoerd op het terrein van regionaal arbeidsmarktbeleid en voor de regionale werkbedrijven. We constateren dat de sociale partners per regio kiezen voor verschillende samenwerkingsvormen en dat samenwerken niet vanzelf gaat. Het vraagt om een heldere visie, commitment, leiderschap en een efficiënte en effectieve besturings –en uitvoeringsorganisatie. Wij brengen partijen bij elkaar en bouwen samen met u als opdrachtgever verder aan een sterke arbeidsmarktregio.

Plan van aanpak

Bij het doorontwikkelen van een werkend regionaal arbeidsmarktbeleid, moet blijvend geïnvesteerd worden in een goede besturings- en uitvoeringsstructuur met aandacht voor:

  • Visie op samenwerken
  • Governancestructuur
  • Juridische verankering
  • Inrichting van de uitvoeringsorganisatie
  • Participatie van stakeholders
  • Grenzen van de samenwerking

Daarnaast is er aandacht nodig voor de inhoud van het beleid zelf. We hebben het hier onder meer over:

  • Analyse van de regionale arbeidsmarkt: waar zitten kansen en knelpunten?
  • Het marktbewerkingsplan
  • De werkgeversbenadering

Resultaat

Resultaat van onze projectleiding, onderzoeken en advisering binnen verschillende arbeidsmarktregio’s is een helderheid over governance- en organisatiestructuur van het regionaal werkbedrijf. Wij maken duidelijke afspraken over de uitvoering van de werkgeversdienstverlening en de inhoud van het pakket van diensten dat geleverd wordt aan werkgevers. Zo hebben we in de regio Groot-Amsterdam de totstandkoming van de arbeidspool begeleid en het werkproces voor het plaatsen van mensen in het kader van de gemaakte banenafspraak op sectorniveau.

Meer weten?

Wilt u meer weten over regionaal arbeidsbeleid of de ontwikkeling naar een resultaatgericht samenwerkingsverband? Neem dan contact met ons op.