Naar Producten

Jongerenwerk

Product

De gemeente is de druk bezig met het anders organiseren van de zorg voor de jeugd. De nieuwe Jeugdwet biedt kansen om effectief te werken aan preventie en de inzet van zwaardere hulp te voorkomen. Jongerenwerkers kunnen hierin een belangrijke bijdrage leveren.

Inzet jongerenwerkers

De rol van jongerenwerkers blijft ook na de decentralisaties onverminderd groot. Deze professionals zijn de ogen en oren in de wijk, kunnen kleine problemen klein houden en zo nodig snel schakelen naar andere voorzieningen. Zij kunnen bijvoorbeeld deel uitmaken van een bredere aanpak zonder dat hun specifieke deskundigheid en kennis verwatert in een generalistische aanpak.

Jongerenwerk binnen het sociale team

De transitie van de jeugdzorg streeft naar een laagdrempelige en preventieve voorziening voor jongeren. Een jongerenwerker kan binnen een sociaal wijkteam ervoor zorgen dat een jongere echt snel de juiste hulp krijgt. De professional zorgt ervoor dat de link met jeugdhulp wordt gelegd. Verder brengen jongerenwerkers expertise mee op het gebied van het tegengaan van alcohol- en drugsmisbruik, coaching en mentoring en het bemiddelen bij overlast.

Radicalisering

Jongerenwerk heeft een belangrijke rol in preventie van radicalisering. Jongerenwerkers houden verbinding met jongeren door het organiseren van groepsbijeenkomsten, het opstellen van persoonlijke ontwikkelplannen en het werken met rolmodellen. Hiermee wordt getracht jongeren (vroegtijdig) los te weken van personen die hen in aanraking laten komen met het radicale gedachtegoed en een alternatief geluid te laten horen. Hierbij is contact met het sociaal netwerk van de jongeren noodzakelijk.

Outreachend jongerenwerk

Jongerenwerk is in toenemende mate outreachend: De werkwijze is pro-actief en er wordt actief gewerkt aan zichtbaarheid in de wijk. Het jongerenwerk kan zich onder andere bezig houden met jongerenparticipatie en talentontwikkeling.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de inzet van jongerenwerk binnen uw gemeente? Neem dan contact met ons op.

Onze adviseurs

Wij denken graag mee met de vraagstukken rondom jongerenwerk.

1 2