Ketensamenwerking bij EPA

05 februari 2018

Mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) kunnen maar moeilijk aansluiting vinden in de maatschappij. Hun hersteltraject gaat veelal gepaard met vallen en opstaan en kent allerlei overgangen tussen verschillende zorgsystemen, zorg- en re-integratieaanbieders en wettelijke kaders. Om het herstel van de cliënt centraal te kunnen stellen en maatwerk te bieden moeten de diverse betrokken partijen nauw samenwerken.

Ondersteuning op maat

In de praktijk blijkt steeds duidelijker dat een zinvolle daginvulling of werk een wezenlijke bijdrage levert aan de gezondheid en een afname van klachten. Tegelijkertijd loopt de weg naar herstel en participatie via veel stappen en niet altijd lineair omhoog. Om de ontwikkeling in stand te houden, perspectief te blijven bieden en te voorkomen dat mensen gedesillusioneerd afhaken of tussen wal en schip terecht komen is ondersteuning op maat nodig. Dat gebeurt ook al in veel situaties, maar de keten rondom werk en herstel moet nog nauwer samenwerken om dat te optimaliseren. Daarvoor moeten ze dan wel dezelfde taal spreken, hun manier van werken afstemmen, elkaars aanbod goed kennen en eventuele lacunes opvullen. En beter in beeld zijn bij cliënt, professional en gemeente.

GGZ, W&I en UWV

RadarAdvies gaat in een arbeidsmarktregio de regionale samenwerking tussen de domeinen GGZ, Werk & Inkomen en UWV doorontwikkelen. Het uiteindelijke doel is om de kwaliteit te verhogen van de ondersteuning aan mensen met een psychiatrische aandoening. Het (digitaal) Handboek Cliënt is daarbij een belangrijk instrument. Daarin komen de stappen te staan die iemand op verschillende levensgebieden moeten nemen voor iedere overgang van beschut naar minder beschut wonen. Tevens is het belangrijk om goed beeld te hebben van de trajecten naar werk of zinvolle activiteiten, zodat mensen op de juiste plek komen te werken.

Meer weten?

Zoekt u als gemeente of GGZ-aanbieder naar manieren om een werkwijze te ontwikkelen waarin participatie en herstel een belangrijke rol spelen en alle expertises zijn gebundeld? Wij kunnen u ondersteunen om de samenwerking tussen alle partijen te versterken en nemen graag de kansen en mogelijkheden met u door. Neem contact op met onze adviseur.