Borgen functies jeugd in 6 samenwerkende zorgregio’s

09 april 2018

Twee adviseurs gaan aan de slag om de functies van jeugdbescherming en jeugdreclassering te borgen in zes samenwerkende jeugdzorgregio’s in Noord-Holland. Zij richten zich allereerst op de ontwikkeling van een samenwerkingsconvenant, om het opdrachtgeverschap handen en voeten te geven vanuit gemeentelijk perspectief. Daarna volgt het inkooptraject om tot afspraken met gecertificeerde aanbieders te komen.

Waarom dit traject?

Als gevolg van de decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten hebben de toenmalige Bureaus Jeugdzorg hun activiteiten in het vrijwillig kader (grotendeels) moeten afstoten naar de gemeenten. Als gecertificeerde instellingen voeren zij nu de jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen uit.

Aanleiding samenwerking zorgregio’s

Onderzoek in opdracht van het Rijk in 2016 heeft uitgewezen dat de gecertificeerde instellingen door verlies van volume kwetsbaar zijn geworden. Om te borgen dat jeugdbescherming en jeugdreclassering in de toekomst beschikbaar blijven, hebben de samenwerkende regio’s Alkmaar, Gooi- en Vechtstreek, IJmond, Kop van Noord-Holland, West-Friesland en Zuid-Kennemerland besloten om samen te werken om het kwalitatieve en kwantitatieve aanbod voor jeugdbescherming en jeugdreclassering in deze regio’s te borgen.