Toegang Jeugdhulp: onderzoek als basis voor samenwerking met huisartsen

22 juni 2016

In de Jeugdwet is geregeld dat huisartsen en jeugdartsen een eigen toegang hebben tot jeugdhulp. Het is belangrijk dat de gemeente voldoende zicht heeft op de route naar jeugdhulp, de aanbieders waarnaar wordt doorverwezen en de hulp en ondersteuning die wordt geleverd. Daarnaast is het belangrijk dat artsen bekend zijn met de meerwaarde van preventief en vroeg inschakelen van het lokale (jeugd)team en de werkwijze. De praktijk wijst uit dat het voor gemeenten nog  vaak lastig is om (huis)artsen te betrekken.

Onderzoek

Door de inzet van een kwantitatief onderzoek bij huisartsen en jeugdartsen wordt in kaart gebracht  hoe groot de stroom is die via deze toegangsroute verloopt. Ook wordt achterhaald welke hulp en ondersteuning (door welke aanbieder) wordt geleverd in deze route.  Daarnaast worden de artsen (kwalitatief) bevraagd over wat zij nodig hebben om de samenwerking met andere partners, en in het bijzonder het lokale  (jeugd)team, optimaal vorm te geven. Een dergelijk onderzoek biedt concrete  aanknopingspunten voor gemeente en artsen om de wederzijdse meerwaarde te versterken.

Referentiekader verwijzingen

Een nauwere  samenwerking tussen gemeente en artsen krijgt ook vorm door in gezamenlijkheid een referentiekader te ontwikkelen voor verwijzingen. Een gezamenlijk kader zorgt ervoor dat een gedeeld beeld ontstaat over de wijze waarop een kind of jongere het ‘systeem’ van Centrum voor Jeugd en Gezin, school, artsen en gemeente doorloopt. Een kader geeft duidelijkheid over de taken en verwachtingen van iedere partner. Bijvoorbeeld aan de hand van een indeling van verwijzingen voor kinderen van 0-4 jaar, 4-12 jaar en 12+ jaar. Dit leidt bovendien tot draagvlak en commitment van alle partijen bij een gezamenlijk vastgestelde verwijsaanpak.

Onafhankelijke ondersteuning

In veel gevallen kan het van meerwaarde zijn om een onafhankelijke procesbegeleider te betrekken die zonder belangen gemeente en (huis)artsen nader aan elkaar kan verbinden en concrete afspraken realiseert. RadarAdvies heeft veel ervaring met dergelijke (verander)processen en kent de inhoud van zowel beleid als de praktijk.

Meer weten?

Indien u eens gezamenlijk deze mogelijkheden wilt verkennen, neem dan contact op met Arnaud Brix of Ferdinand Oort.