Samenleven

Mensen vormen de samenleving. De kwaliteit van onze samenleving wordt bepaald door de kracht van burgers. Binding organiseren is een belangrijke sociale opgave. Tussen klant en de professional en tussen burgers onderling: het draait om begrip en betrokkenheid. Vanuit dat uitgangspunt werkt RadarAdvies aan burgerkracht, zelfredzaamheid, maatschappelijke inzet en diversiteit. Het versterken van sociale verbanden is een specialisme van RadarAdvies. We komen met innovatieve én bewezen interventies voor het bevorderen van zelfredzaamheid en maatschappelijke deelname. Met strategische adviezen en effectieve trajecten voor zorginstellingen, welzijnsorganisaties en gemeenten.

Wmo

De samenleving verandert en daarmee ook de overheid. Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het zo lang mogelijk thuis laten wonen van mensen. Met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten volop bezig met deze vernieuwing. Ze investeren in preventie, algemene voorzieningen, eigen regie voor de burger, ruimte voor professionals en betere aansluiting van professionele en informele zorg.

Opdrachtgeverschap

Wij vinden dat het realiseren van maatschappelijke effecten een gedeelde opgave is voor aanbieders en gemeenten samen. Het doel is participatie en zelfredzaamheid. Goed opdrachtgeverschap in het domein van zorg en welzijn draait om partnerschap. Vanuit dat perspectief ondersteunt RadarAdvies gemeenten bij de inkoop, het contractmanagement en relatiebeheer.

Professionals in de wijk

De wijkverpleegkundige, de GGZ-hulpverlener, de thuiszorghulp, de hulp bij het huishouden, de sociaal werker en de welzijnswerker. Zij vormen de professionele kracht in de wijk. Ze ondersteunen mensen om zelfstandig en zelfredzaam te leven. RadarAdvies vindt het belangrijk dat deze professionals veel vrijheid hebben om hun werk naar eigen inzicht uit te voeren. Dat zij zelf keuzes mogen maken, hoe ze inwoners het beste kunnen ondersteunen. Dat is geen vrijheid zonder beperking. Professionele vrijheid betekent het nemen van verantwoordelijkheid. Wij vinden dat professionals in zorg en welzijn moeten werken vanuit erkende methoden en met bewezen interventies. Evidence based en kosteneffectief.

Zorg en welzijn

Voor zorg- en welzijnsorganisaties zijn er actuele en urgente opgaven. Mét de transformatie van het sociale domein wordt er steeds meer van deze organisaties verwacht. Inhoudelijk én methodisch. Bedrijfsmatig én organisatorisch. Wij vinden dat het om maatschappelijke meerwaarde gaat: Maakt uw aanbod écht het verschil? En hoe blijft uw organisatie goed presteren terwijl de financiële ruimte steeds beperkter wordt?

Onze adviseurs helpen uw organisatie graag tot nieuwe werkwijzen te komen. We ondersteunen aanbieders bij het ontwikkelen van innovatieve zorg- en welzijnsdiensten. We begeleiden teams op weg naar zelfsturing en zelfstandigheid. We coachen managers en bestuurders bij organisatieontwikkeltrajecten.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de diensten van RadarAdvies op het gebied van Zorg en Samenleven? Neem dan contact met ons op.