Transformatie sociaal domein

Gemeenten hebben sinds 1 januari 2015 meer verantwoordelijkheden en taken in het sociaal domein. De eerste jaren van de decentralisatie waren gericht op de inrichting van een samenhangende, effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Nu kunnen we de effecten van de transitie bekijken en ons richten op de inhoudelijke vernieuwing die de transformatie representeert: een andere manier van omgaan met burgers.

De vernieuwde structuur vraagt een andere werkwijze en cultuur van professionals, zowel aanbieders als gemeenten. Hierin moeten de (meer) zelfredzame en participerende burgers centraal staan. Daarbij is het belangrijk dat de effecten van de toegepaste hulp en ondersteuning gemeten en gemonitord (kunnen) worden.

transformatie sociaal domein

Opgavegericht werken

Opgavegericht werken biedt uitkomst. Deze aanpak past bij wat de samenleving nu van gemeenten vraagt bij complexe opgaven: werk samen met inwoners, ondernemers, publieke organisaties, kennisinstellingen en belangenorganisaties. Meer over opgavegericht werken >

Duurzame en aansluitende verandering

Voor de daadwerkelijke verandering van het sociaal domein is een bedrijfsvoering nodig waarbij de nieuwe taken effectief, efficiënt en samenhangend worden ondersteund. Zo ontstaat een voedingsbodem voor duurzame verandering welke aansluit bij professionals en burgers.

Voorbeeldprojecten

  • Voor een gemeente in Brabant voerden wij projectmanagement 3T uit. Met als resultaat de afronding van het beleidsproces en een effectieve en efficiënte inrichting van de bedrijfsvoering.
  • Eén van de grootste gemeenten in Nederland laat de Wmo uitvoeren door één aanbieder. We zijn betrokken geweest bij de aanbesteding en de huidige uitvoering door die aanbieder.
  • Voor een regio met een aantal gemeenten voerden wij projectmanagement Wmo uit met als resultaat een tijdige en adequate voorbereiding en invoering van de Wmo.
  • Wij ondersteunen een 150.000 plus gemeente bij de vorming van een stichting waarin de gehele eerstelijn wordt uitgevoerd. Medewerkers uit verschillende organisaties komen in dienst van deze nieuwe stichting en gaan vanuit een nieuw werkproces aan de slag. Naast de bestuurlijke voorbereiding betekent dat een concreet transitieplan, lean-werkproces, het formuleren KPI’s, inrichten van de P&C cyclus en het concretiseren van de governance.

Ondersteunen

Wij ondersteunen gemeenten bij de inrichting en optimalisatie van een solide en betrouwbare bedrijfsvoering in de transformatiefase. Daarin bestaan veel (deel-)terreinen waarop gericht kan worden: van toegang tot monitoring en effectmeting.

Begeleiden

We begeleiden aanbieders door procesoptimalisatie en herinrichting van processen, kwaliteitsmanagement, bedrijfsvoering sociale teams en uitvoeringsafdelingen, inkoop en contractmanagement, informatiemanagement en sturing en monitoring.

Onderzoeken

We onderzoeken de effecten van de transitie en de wijze waarop de transformatie tot uiting is gekomen.

Meer weten?

Wilt u meer weten hoe RadarAdvies u kan helpen bij de weg van transitie naar transformatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Of laat een bericht achter: