Herstructurering Werk & Inkomen

Alle personen met arbeidsvermogen die aangewezen zijn op (tijdelijke) ondersteuning vallen onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. Gemeenten krijgen te maken met de instroom van nieuwe doelgroepen. Dit heeft effect op de inrichting van de voorziening beschut werk, maar hangt ook samen met de Wmo, de jeugdzorg en het passend onderwijs. Gemeenten moeten een visie ontwikkelen en deze doorvertalen naar de uitvoering. Het vraagt om een herstructurering van het domein werk & inkomen.

 • Werkbedrijven en arbeidsmarktregio’s
 • Regierol voor sociale dienst
 • Integraal werken met sociale teams
 • Beschut werk
 • Werkbedrijven en arbeidsmarktregio’s
 • Passend onderwijs
 • Veel vragen voor gemeenten

herstructurering werk en inkomen radar advies Werkbedrijven en arbeidsmarktregio’s

In het sociaal akkoord tussen werkgevers- en werknemersorganisaties is vastgelegd dat de komende jaren 125.000 banen moeten worden gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking, de zogeheten garantiebanen. De 35 regionale werkbedrijven vervullen hierbij een belangrijke rol. Dat betekent wat voor het beleid maar ook voor de uitvoering. Hoe ver gaat de samenwerking in de uitvoering? Is het zinvol om taken van de sociale diensten samen te voegen? Hoe wordt omgegaan met het sociale werkvoorzieningsbedrijf?

Regierol voor sociale dienst?

Gemeenten zijn volop hun dienstverlening aan het herijken. Dat kan niet los worden gezien van de ontwikkelingen dat gemeenten zich steeds meer tot regiegemeenten ontwikkelen. Dat betekent dat ook naar de uitvoering van de sociale dienst wordt gekeken; moeten er taken meer naar ‘binnen’ worden gebracht of zoeken we juist verdere samenwerking met buurgemeenten?

Integraal werken met sociale teams

Gemeenten willen meer integraal werken om een effectievere en efficiëntere uitvoering te realiseren. De koppeling met sociale teams of gebiedsteams wordt gemaakt. Dat zijn  nieuwe en belangrijke uitvoeringsvormen, maar hoe maak je hierbij de koppeling met werk & inkomen? Dit vraagt om een nieuwe manier van kijken en een herstructurering van de organisatie.

Beschut werk

Beschut werken van de sw-doelgroep, nieuw beschut werken en arbeidsmatige dagbesteding vanuit de Wmo liggen in elkaars verlengde het is dan ook zinvol om in de uitvoering dit efficiënt en effectief uit te voeren.

Passend onderwijs

Daarnaast krijgen jongeren die van het (passend) onderwijs afkomen en vóór 2015 een beroep hadden kunnen doen op de Wsw of Wajong nu rechtstreeks te maken met de gemeente en de uitvoering van de Participatiewet. Dat vraagt om lokaal en regionaal maatwerk.

Veel vragen voor gemeenten

Gemeenten en haar uitvoeringsorganisaties bezinnen zich op het realiseren van een effectieve en efficiënte uitvoering van hun taken vanuit de drie decentralisaties. Sommigen hebben hier al de eerste stappen in gezet. Hierbij komen zij bijvoorbeeld met de volgende vragen:

 • Hoe is de beleidsmatige koppeling tussen de doelgroepen en wat is de visie daarop ?
 • Hoe voeren we dat –met partners- effectief en efficiënt uit ?
 • Hoe ziet de transformatie van het sw-bedrijf er uit ?
 • Welke bestuurlijke en financiële afspraken moeten er gemaakt worden ?
 • Hoe koppelen we de bestuurlijke afspraken in de arbeidsmarktregio aan een efficiënte en effectieve uitvoering?
 • Hoe voorkom je dat doelgroepen tussen wal en schip vallen, bijvoorbeeld jongeren met een licht verstandelijke handicap?
 • Hoe is de koppeling tussen onderwijs, arbeidsmarkt en zorg geregeld?
 • Hoe kan de gemeenteraad sturen bij een gemeenschappelijke regeling?
 • Hoe beperken we de bestuurlijke en financiële risico’s?

Meer weten?

Wilt u meer weten over herstructurering van het domein werk en inkomen? Neem dan contact met ons op.