Preventie radicalisering

Zo overtuigd zijn van je eigen gelijk dat je bereid bent om daarvoor de wet te overtreden. Misschien zelfs anderen te doden. Of jezelf op te offeren. We zien deze vorm van gedrag vooral bij jihadistische extremisten, maar ook andere ideologieën en overtuigingen kunnen leiden tot extremistisch handelen. Onlangs deden de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) en de AIVD nog weer een oproep om meer aandacht te besteden aan rechts-extremisme.

Preventie is de sleutel

Wij zijn al zo’n 15 jaar experts op het gebied van radicalisering en de preventie daarvan. Radicalisering is een proces dat je vroegtijdig moet signaleren en met een team van professionals moet aanpakken. Dat doen we in Nederland samen met gemeenten en de Rijksoverheid en in de hele Europese Unie voor de Europese Commissie. Overal werken we samen met jongerenwerkers, agenten, welzijnswerkers, docenten en hulpverleners om radicalisering vroegtijdig te signaleren en te bestrijden.

Als je wilt voorkomen dat mensen radicaliseren, moet je inzetten op preventie en vertrouwen. Alleen repressieve maatregelen toepassen, zoals vervolging of het afnemen van paspoorten, is  niet voldoende en kan zelfs zorgen voor een verharding van de ideologie. Een uitgebalanceerde combinatie van repressieve en preventieve maatregelen is nodig.

Wat kan RadarAdvies voor uw organisatie betekenen? U leest het in deze productenwaaier.

Samen signaleren

Hoe eerder signalen van radicalisering worden opgevangen, hoe meer je kunt doen om dit proces af te remmen, te stoppen en terug te draaien. Door vroegtijdig te signaleren, is niet alleen de impact op het leven van de persoon in kwestie minder groot, maar ook op zijn of haar omgeving en de samenleving.

Signaleren moet vooral plaatsvinden op plekken waar de risicogroep komt: op scholen, in de wijk, bij buurtcentra, maar nadrukkelijk ook thuis en bij vrienden. Daarom heb je naast eerstelijns professionals dus ook de ouders, familieleden en gemeenschappen nodig. Daarbij draait het om vertrouwen. Als ouders dat vertrouwen hebben, kunnen ze in een vroegtijdig stadium over hun kinderen spreken met hulpverleners en hoeven ze niet bang te zijn dat er meteen paspoorten worden ingenomen.

Eerstelijns professionals

Eigenlijk kunnen alleen mensen die dicht bij iemand staan, signalen van mogelijke radicalisering zien.  Denk aan de ouders, vrienden maar ook aan leraren, sportcoaches, welzijnswerkers of de wijkagent. Als iemand op school bijvoorbeeld een werkstuk maakt over zijn held en dat blijkt de moordenaar van Theo van Gogh te zijn, moet een lerares aan de bel kunnen trekken. Maar ook wijkagenten, jongerenwerkers en hulpverleners moeten leren hoe ze vroege signalen oppikken en bespreekbaar maken.

Trainingen

RadarAdvies geeft trainingen aan eerstelijnsprofessionals. Trainingen als:

  • Training aanpak en preventie radicalisering: voor professionals die in hun werkzaamheden mogelijk te maken krijgen met radicalisering en jihadisme. In de trainingen leren deelnemers onder meer over diverse vormen van radicalisering, hoe ze signalen van radicalisering kunnen herkennen, en krijgen ze handvatten aangereikt om de opgedane kennis in de praktijk in te zetten.
  • Training preventie rechts-extremistische radicalisering voor gemeenten, scholen, welzijnsorganisaties etc. Wat is rechts-extremisme: ideologieën, organisaties, online wereld; hoe ga ik als professional om met problematische polarisatie? Hoe bespreek ik zorgen hierover zorgvuldig?
  • BOUNCE young trainingen: weerbaarheidstraining voor jongeren tussen 12 en 18 jaar. Eerstelijnsprofessionals wordt geleerd hoe de BOUNCE young training aan te bieden.

Multidisciplinaire samenwerking

Voor RadarAdvies is het duidelijk dat er een betere balans moet komen tussen repressieve en preventieve maatregelen. Naast een grotere investering in een vroegtijdig preventieve aanpak, moet er ook meer aandacht komen voor multidisciplinaire samenwerking. Een volledig beeld over het radicaliseringsproces bij personen ontstaat pas wanneer overheid, maatschappelijke organisaties en gemeenschappen de handen ineen slaan en informatie met elkaar uitwisselen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze aanpak op het gebied van radicalisering? Neem dan contact met ons op of lees meer over ons aanbod in de productenwaaier.

In opdracht van de Europese Commissie ondersteunt en coördineert RadarAdvies sinds 2011 een Europees netwerk, the Radicalisation Awareness Network (RAN).

In het nieuws

RadarAdvies is veelvuldig in het nieuws rondom radicalisering.

Artikel: ‘De rol van de klantmanager in aanpak van radicalisering‘ (Binnenlands Bestuur)