Signaleren en samenwerken binnen Jeugd en Veiligheid

05 februari 2018

Uitkomsten Expertmeeting ‘De Gouden Combinatie’

Als er bij jongeren problemen zijn of dreigen te ontstaan, willen we daar zo vroeg mogelijk bij zijn. Maar hoe kunnen we preventieve, vroegtijdige samenwerking tussen professionals rondom jongeren het beste organiseren? Over die centrale vraag organiseerde RadarAdvies op 22 januari 2018 de expertmeeting ‘De Gouden Combinatie: Signaleren en samenwerken op het terrein van Jeugd & Veiligheid’.

De Gouden Combinatie

Tijdens de bijeenkomst is gekeken naar de verschillende partners en rollen binnen het domein van Jeugd en Veiligheid. De aanwezigen hebben met elkaar verbeterpunten en mogelijke meerwaarde geïnventariseerd. De focus lag daarbij op preventie en vroegsignalering en op De Gouden Combinatie van wijkteam(s), jongerenwerk, wijkagent(en) en onderwijs, eventueel aangevuld met andere relevante partners. De expertbijeenkomst was gericht op actiegerichte oplossingen voor de dagelijkse praktijk, en niet zozeer op beleidsmatige aanpassingen.

Maak duidelijke afspraken wie wanneer de regie heeft

‘We hebben allemaal een stukje van de puzzel in onze hand. Het gaat erom deze stukjes samen te brengen zodat we het hele plaatje te zien krijgen.’

Door onduidelijkheid over de rollen in de keten en versnippering van de informatie komt het complete plaatje te vaak niet in beeld. Dat maakt het soms onduidelijk waar een casus op een bepaald moment thuishoort en wie aan zet is voor actie. Aanbevelingen vanuit de deelnemers:

 • Stel als gemeente een ketenregisseur aan
 • Durf te experimenteren

Creëer mogelijkheden om het onderbuikgevoel te delen

“Als professional met jarenlange ervaring beschik ik over veel kennis en kunde. Zoals mijn ‘onderbuikgevoel’. Dat gevoel blijkt achteraf vaak te kloppen, maar waar kan ik terecht met zo’n soort signaal?”

Bij vroegsignalering is het onderbuikgevoel een belangrijke graadmeter, terwijl het zorg- en ondersteuningsstelsel vooral gericht is op feitelijkheden. Aanbeveling:

 • Zorg voor een ‘onderbuikinstrument’

Zorg voor grondige kennis van de privacywetgeving

“Als ik aansluit bij een overleg, en daar wordt vervolgens gesproken over ‘Anoniempje van 12…’ dan zitten we daar natuurlijk allemaal onze tijd te verdoen.”

Veel maatschappelijke partners weten niet goed wat ze binnen de kaders van de privacywetgeving wel en niet mogen delen. Dat zorgt voor onzekerheid in de dagelijkse praktijk. Aanbevelingen:

 • Meer kennis van privacyregelgeving
 • Er kan, en moet vaak, meer dan gedacht
 • Kennisuitwisseling

Wees transparant naar ouders

“Als politieagent benaderen scholen mij soms om een melding te doen bij Veilig Thuis, achter de rug van ouders om. Ik ben er voorstander van om ouders vroegtijdig in te lichten!”

Soms melden scholen vermoedens niet tijdig omdat ze bang zijn voor een vertrouwensbreuk met ouders. Om effectief in gezamenlijkheid te kunnen handelen nadat beginnende problemen zijn gesignaleerd, is het belangrijk om open en transparant te zijn naar ouders over de samenwerking met bijvoorbeeld gemeente, leerplicht, jeugdhulp en politie. Aanbeveling:

 • Ouders informeren via bijvoorbeeld schoolgids en voorlichting

Wees kritisch op (zorg)meldingen

“Soms doe ik een zorgmelding, maar dan weet ik helemaal niet wat daar vervolgens mee gebeurt. Ik zou graag een terugkoppeling krijgen, of dichter bij huis kunnen melden”.

Deelnemers aan de expertbijeenkomst geven aan dat regelmatig onduidelijk is welk vervolg Veilig Thuis geeft aan een zorgmelding. Verbeterpunten:

 • Kijken naar lokale mogelijkheden
 • Terugkoppeling
 • Melding scholen aanscherpen
  Mooi voorbeeld hiervan: het Preventie Interventie Team (PIT) in Amsterdam.

Aan de slag met De Gouden Combinatie?

Zoekt u mogelijkheden om signalering en samenwerking op het terrein van Jeugd en Veiligheid aan te scherpen? Wij bespreken de verschillende mogelijkheden voor ondersteuning graag met u. Zoals de ontwikkeling van een preventief risicosignaleringsinstrument op basis van basisindicatoren, dat in een vroegtijdig stadium van meerwaarde kan zijn bij de inventarisatie van mogelijke domein overstijgende problemen van leerlingen. Daarnaast ontwikkelen we bij RadarAdvies op dit moment een (praktijk)simulatie, waarin verschillende partners de samenwerking bij ingewikkelde casuïstiek binnen het domein van jeugd en veiligheid kunnen ervaren, evalueren en verbeteren. Stel uw vragen aan onze adviseurs.

Een uitgebreider verslag van de uitkomsten en aanbevelingen van de expertmeeting ‘De Gouden Combinatie: Signaleren en samenwerken op het terrein van Jeugd & Veiligheid’ is te vinden op Binnenlands Bestuur.