Quickscan lokale aanpak radicalisering

14 november 2016

Heeft uw gemeente een effectieve aanpak om radicalisering en polarisatie te voorkomen en tegen te gaan? Weet u wat er speelt in uw gemeente rondom vraagstukken als radicalisering en extremisme? Hoe legt u als gemeente verantwoording af aan de raad over de lokale aanpak?

Grote rol voor gemeenten

Gemeenten hebben een belangrijke rol als het gaat om de preventie van radicalisering op lokaal niveau. Zij kennen hun inwoners, gemeenschappen en de lokale infrastructuur zoals scholen, politie en jongerenwerk. Zij kunnen daardoor zorgwekkende situaties vroeg herkennen en actie ondernemen. Een goed netwerk van eerstelijnsprofessionals en een structurele samenwerking met deze lokale partners en gemeenschappen is daarbij cruciaal.

Lokale aanpak in beeld

Om een beeld te krijgen hoe uw gemeente er voor staat met de preventie van radicalisering heeft RadarAdvies een quickscan ontwikkeld. Op basis van een korte inventarisatie wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken van de lokale aanpak.

De analyse die uit de quickscan komt, beschrijft de aard en urgentie van lokale kwesties, de aanwezige capaciteit en expertise in uw gemeente en in het lokale netwerk, het reeds uitgevoerde beleid en de specifieke lokale behoeften op het gebied van radicalisering en maatschappelijke spanningen. De analyse laat ook zien of er gaten in de bestaande aanpak zijn en welke gebieden nog aandacht verdienen. Wij geven naar aanleiding van de quickscan ook een kort advies over hoe uw gemeente de gaten in de aanpak kan opvullen. De quickscan is maatwerk en het advies dat er op volgt ook. Afhankelijk van de situatie in uw gemeente, maken wij een offerte op maat.

Contact

Meer weten over de quickscan? Neem contact op met een van onze adviseurs.