Wmo transformatienetwerk voor (middel)grote gemeenten

Bijna veertig (middel)grote gemeenten en samenwerkingsverbanden gebruiken het Wmo transformatienetwerk om hun kennis uit te wisselen en uit te breiden, altijd met een vertaalslag naar de praktijk. Zij zijn vertegenwoordigd door ambtenaren die in hun gemeente of regio een strategische, coördinerende of leidinggevende rol in het sociaal domein hebben. Het netwerk verschilt van andere overleggen doordat belangenvertegenwoordiging niet aan de orde is. De VNG en VWS zitten wel aan tafel en het netwerk stemt inhoudelijk af met de G40 en het NDSP. 

Aanmelden

Aan het netwerk nemen gemeenten deel die voorloper zijn op een bepaald terrein. Gemeenten die niet alleen informatie komen halen, maar ook innovatieve inzichten komen brengen. Het netwerk nodigt ook andere gemeenten en samenwerkingsverbanden uit zich aan te sluiten. Het netwerk zoekt ambtenaren op strategisch niveau met vernieuwende ideeën en inzicht in de uitvoering, die zaken in beweging krijgen en actief willen investeren in het netwerk. Neem voor meer inhoudelijke informatie én informatie over de jaarlijkse bijdrage contact op met Marjon Breed.

Bijeenkomsten transformatienetwerk 2019

Maandag 11 maart

13.00 - 17.00 uur

Donderdag en vrijdag 13/14 juni

(24 uurs bijeenkomst)

Maandag 7 oktober

13.00 - 17.00 uur

Maandag 9 december

13.00 - 17.00 uur

Koers 2018

Uit het regeerakkoord blijkt dat het Rijk doorgaat op de ingezette lijn in het sociaal domein:

 • versterking participatie en zelfredzaamheid
 • inzet op preventie en integraal werken
 • versterking burgerinitiatief

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de lokale invulling daarvan. Dat is spannend, omdat de Jeugdzorg tekorten verwacht en de druk op de Wmo toeneemt door extramuralisering en zaken als de afschaffing van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Gemeenten verkeren in onzekerheid of ze nou moeten controleren en beheersen of juist doorzetten op de vernieuwing? Rijk en VNG willen door met de vernieuwing. Veel gemeenten gelukkig ook, maar ze vragen zich daarbij wel af hoe ze dat vorm moeten geven.

Veranderende verhoudingen

De transformatie moet ertoe leiden dat mensen ondersteuning krijgen om ‘gewoon te leven’, inclusief, laagdrempelig en dichtbij. Dat beperkt zich niet tot de Wmo, maar gaat ook over jeugd, minimabeleid en (arbeids)participatie. Er is een principiële verschuiving gaande van verhoudingen en eigenaarschap tussen inwoner, overheid en aanbieders. De invulling daarvan vraagt om een gezamenlijke koers en aanpak:

 • Wat zijn de organisatorische randvoorwaarden?
 • Hoe geef je leiding aan dit proces?
 • Hoe faciliteer je medewerkers en maak je hen medeverantwoordelijk en welke rol vervul je daar zelf in?
 • Hoe monitor je deze ontwikkelingen?

Kostenbewustzijn is natuurlijk heel belangrijk. Maar daarnaast is het essentieel om de uitgaven te kunnen verklaren, verdedigen en zo nodig bij te sturen.

Thema’s transformatienetwerk 2018

In de (middel)grote gemeenten hebben coördinerende of leidinggevende ambtenaren het brede overzicht. Niet alleen tussen domeinen, maar ook als het gaat om de schakel tussen beleid en uitvoering. Mede op basis daarvan heeft het netwerk voor 2018 de volgende agendabepalende (overkoepelende) thema’s geformuleerd:

 • Voorliggend veld: ontwikkelen algemene, collectieve voorzieningen, stimuleren van burgerinitiatief, co-creatie, sluitende keten, signalerende en verbindende functie;
 • Domeinoverstijgend werken: integrale toegang, verbinding participatiewet met jeugdwet en Wmo, samenwerking domeinen binnen de gemeente, kwaliteit van personeel;
 • Participatie: dagbesteding, beschermd thuis wonen, opvang vluchtelingen, ontmoeting in de wijk, inclusief wonen, sociaal ondernemen;
 • Financiën: aanpak armoede, maatschappelijk aanbesteden, subsidiebeleid in cocreatie.

Conclusies uit bijeenkomsten transformatienetwerk 2018

Het netwerk komt in 2018 vier keer samen. Bij deze gelegenheden zijn inspirerende sprekers aanwezig en vertegenwoordigers van VWS en VNG die hun visie toelichten op onder meer het regeerakkoord en de ontwikkelingen in 2018. De verslagen staan niet openbaar, maar zijn voor geïnteresseerden wél op te vragen bij Marjon Breed.

Op te vragen verslagen:

 • Verslag Wmo transformatienetwerk 5 februari 2018
 • Inspiratieverslag 24 uurssessie transformatienetwerk 21/22 juni 2018
 • Verslag Wmo transformatienetwerk 8 oktober 2018

De conclusies uit de bijeenkomst van 8 oktober:

 • Er bestaan misvattingen over wat zelfredzaamheid is, en wie uit het sociale netwerk waarvoor kan worden ingezet.
 • Professionals hebben vaak nog behoefte aan handvatten en methodieken om het netwerk goed te kunnen coachen. Ze hebben ruimte nodig, en tijd, om dit te leren.
 • De opdrachtgever/gemeente moet ze deze tijd gunnen, en niet meteen terug schrikken en op de stoel van de uitvoering gaan zitten als iets nog niet lukt.
 • Beleid moet de uitvoering wel helpen in de vertaalslag van wát naar de hóe.
 • Opdrachtgever/management: stuur vanuit heldere kaders op de toepassing van vernieuwende methodieken en maatschappelijke uitkomsten.

Bijeenkomsten transformatienetwerk 2017

Het Wmo transformatienetwerk kwam in 2017 drie keer bij elkaar:

 • 6 februari – Stef van de Weerd presenteerde het Rotterdamse systeem van toegang tot sociaal domein en inkoop. Na deze bijeenkomst werd de nieuwe kernclub van het netwerk geformeerd: Stef van de Weerd (voorzitter, Rotterdam), Afien Valkenborg (Emmen), Jan Willem Duker (Haarlem) en Marjon Breed (secretaris, RadarAdvies).
 • 18 juni – Ineke Hooijschuur vertelde over de Amersfoortse wijkteams. Vervolgens ging Daniel Giltay Veth met de aanwezigen in gesprek over succesfactoren voor transformeren. Hij hield een pleidooi om geïndiceerde maatwerk af te schaffen.
 • 2 oktober – Aandacht voor de aanpak van armoede, met voorbeelden van het IPW (Bram Eidhof), Zaanstad (Karin Maas) en Den Bosch (Annette van Aanholt).

Om te lezen:

Ambities Wmo transformatienetwerk (juni 2017)

Gemeenten zijn nog altijd druk met de transformatie, daar valt nog veel te doen. Er moeten nog allerlei verbindingen worden verbeterd, met het voorliggende veld, met de participatiewet, en tussen begeleiding, beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Een andere belangrijke uitdaging is de doorontwikkeling van opvang en begeleid wonen van de regio naar alle gemeenten.’ – Voorzitter Wmo transformatienetwerk 2018 Stef van de Weerd (gemeente Rotterdam)

Lees het hele interview: ‘Wmo transformatienetwerk is vruchtbare smeltkroes‘.