Nazorg na jeugdhulp

Voor jongvolwassenen in de jeugdhulp valt de (na)zorg en ondersteuning na hun 18e jaar opeens weg. Juist in die kritieke periode ontbreekt het vaak aan goede begeleiding, waardoor jongeren (opnieuw) in de problemen kunnen raken of uit beeld verdwijnen omdat geen enkele organisatie of instelling nog bemoeienis met ze heeft. Ze sijpelen als los zand door de vingers. Gemeenten moeten in actie komen om de nazorg na jeugdhulp effectief te organiseren.

Aansluiting Jeugdwet en Wmo

De uitdaging is om integrale en passende ondersteuning te organiseren voor jongeren die (mogelijk) terugvallen na een jeugdzorgtraject. Gemeenten hebben de mogelijkheden gekregen om een betere aansluiting te organiseren tussen de Jeugdwet (tot 18 jaar, verlengd tot maximaal 21 jaar) en de Wmo (ouder dan 18 jaar).

Specifieke doelgroep

Wij ondersteunen gemeenten bij het in beeld krijgen én houden van deze doelgroep jongvolwassenen tussen de 16 en 23 jaar oud. Bijvoorbeeld door praktijkateliers te vormen met professionals om de overdracht te verbeteren van intensieve zorg naar ondersteuning dicht bij huis. Daarbij is nadrukkelijk aandacht voor (zelfstandig) wonen, werk, onderwijs, financiën en de opbouw van een sociaal netwerk, met ondersteuning op maat. Uitvoerende professionals van uiteenlopende organisaties denken in de praktijkateliers na over de ondersteuning na jeugdhulp. Op deze manier houdt de gemeente de jongeren in beeld.

Ondersteuningsaanbod

Een andere mogelijkheid is een onderzoek naar het ondersteuningsaanbod voor de doelgroep jongvolwassenen van 16-23 jaar en op welke manier dit door contractering en aansturing van aanbieders (Wmo en Jeugd) kan worden verbeterd. Of de inzet van contractsturing om jongeren ‘bij de les’ te houden. Jongeren zetten dan hun handtekening om op basis van de wederzijdse afspraken voorwaardelijke hulpverlening te ontvangen. Op die manier kan de jongere serieus worden aangesproken op de verwachtingen.

Effectieve nazorg na jeugdhulp

Een effectieve aanpak is gericht op de inzet van de jongere zelf en het verhogen van de motivatie. Meer outreachend, meer gericht op effecten en intensief en flexibel wanneer nodig. Wij benadrukken dat, om jongeren op eigen benen te laten staan, het nodig is dat niet óver, maar mét en vanuit deze jongeren wordt gedacht. Alleen dan kan terugval en later aankloppen voor (duurdere en zwaardere) ondersteuning worden voorkomen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de aanpak nazorg na jeugdhulp? Neem dan contact met ons op.