Herzien subsidie- en inkoopbeleid van gemeenten

Met de decentralisatie van jeugdhulp, de Wmo en Participatiewet wordt ook een transformatie in gang gezet. Een belangrijk onderdeel van de transformatie is het opnieuw kijken naar de uitgave van publiek geld. RadarAdvies helpt gemeenten om hun subsidie- en inkoopbeleid te herzien.

Door de transformatie wordt de maatschappelijke betrokkenheid in gemeenten vergroot. Met behulp van een goed subsidiebeleid kunnen we de talenten van inwoners optimaal benutten. Zo kunnen we de positie van kwetsbare inwoners versterken en manieren vinden om lokale ondernemers (verder) op weg te helpen.

Wat wij doen

Eerst kijken we wat de ‘transformatie ambities’ van uw gemeente zijn. Daarna gaan we aan de slag met een projectteam dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van zowel Wmo, jeugdhulp als participatie. In het verlengde hiervan betrekken we ook inwoners en vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen bij onze aanpak.

Vervolgens kijken naar de huidige subsidiestromen: van welke omvang zijn ze, hoe lopen ze en in hoeverre zijn ze congruent aan de ambities van de gemeente? We gaan na hoe de huidige monitoring van subsidie uitgaven is vormgegeven om te bewaken dat de geldstroom daadwerkelijk bijdraagt aan de beoogde transformatiedoelen.

Wat wij vragen

Is uw gemeente tevreden met de huidige wijze van monitoring of moet het anders? Welke criteria gebruikt uw gemeente om te beslissen aan welke initiatieven subsidie wordt verstrekt? Is het huidige afwegingskader transformatieproof? Hoe laagdrempelig en uitnodigend is de aanvraag van subsidies geregeld? Hoe lean is de verantwoording achteraf en wordt daarin nog onderscheid gemaakt tussen typen subsidies?

Wat wij in de praktijk brengen

Uiteindelijk richten we een proces in waarbij we samen met inwoners en maatschappelijke instellingen gestalte geven aan het transformatieproces. Tijdens dit proces van cocreatie ontstaat er positieve energie. We maken daadwerkelijk een stap in de richting van een transformatie die niet langer een papieren werkelijkheid is.