Evaluatie Interventies deradicalisering en disengagement DJI

29 oktober 2021

In opdracht van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft RadarAdvies in samenwerking met A.G. Advies een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar het totaalaanbod van interventies voor deradicalisering en disengagement dat ingezet kan worden voor gedetineerden die verdacht worden van of veroordeeld zijn voor een terroristisch misdrijf en voor gedetineerden die signalen van radicalisering vertonen. Het onderzoek moet bijdragen aan meer kennis over de inzet en werkzaamheid van het huidige interventieaanbod en biedt handvatten voor het (door)ontwikkelen en evalueren van interventies.

Resultaten en aanbevelingen

Conclusies zijn onder andere dat de kansen voor doorontwikkeling vooral liggen in het effectiever inzetten van het bestaande aanbod aan interventies, mede door vergroting van de bekendheid over deze interventies, zowel bij professionals als gedetineerden. We doen aanbevelingen over het verruimen van opleidingskansen en arbeidsactiviteiten en over meer evidence based werken. Door bijvoorbeeld doelstellingen van interventies concreter te maken en uitvoerders ondersteuning aan te bieden bij plan- en procesevaluaties kan evidence werken versterkt worden. We merken daarbij op dat het klimaat op de TA’s randvoorwaardelijk is aan de mate waarin de interventies bijdragen aan een veilige resocialisatie.

Onderzoeksmethoden

Het onderzoek is uitgevoerd met document- en literatuurstudie, interviews en werksessies. In totaal zijn 54 respondenten geïnterviewd, waaronder uitvoerders van interventies (geestelijk verzorgers vanuit de DJI, Reclassering Nederland, het LSE en de Waag), gemeenten, professionals op de terroristenafdelingen en gedetineerden van de drie terroristenafdelingen (penitentiaire inrichtingen Vught, Zwolle en De Schie).

Meer informatie

Contact

Meer informatie over dit evaluatieonderzoek of wilt u misschien zelf een onderzoek laten uitvoeren? Bel gerust vrijblijvend met Maarten van de Donk of vul ons contactformulier in.