Marjon Breed

Senior adviseur

Expertises

Profiel

Marjon is een senior adviseur met brede ervaring binnen de zorg en het sociaal domein. Ze is inzetbaar als strategisch adviseur, organisatie-ontwikkelaar, projectleider en procesbegeleider voor transformatievraagstukken bij gemeenten en aanbieders van zorg en welzijn. Marjon is vanuit de inhoud gedreven: analytisch en pragmatisch. Ze verbindt bestuur, beleid, management en uitvoering in resultaatgerichte projecten.

Opleiding

Marjon is afgestudeerd Arbeids- en Organisatiepsycholoog (KU Nijmegen).

In 2018/2019 doet zij bij SIOO, Interuniversitair Centrum voor Organisatie- en Veranderkunde, de opleiding tot management consultant (Consulting Program & Community).

Projecten

Vanaf 2012 is Marjon secretaris van het Wmo transformatienetwerk, een netwerk van (middel)grote gemeenten voor intervisie en kennisontwikkeling over de transformatie in het sociaal domein.

Adviseur

 • Advisering gemeente over het verleggen van de koers (organisatie en financiering) van het sociaal domein naar een andere regio
 •  Adviestraject over de positionering van de Wmo-portefeuille van een grote VVT-aanbieder
 •  Ontwikkeling scenario’s toegang voor een fusiegemeente
 •  Village Deals, procesbegeleiding om te komen tot invoering van maatwerkbudgetten in gemeenten
 •  Voorbereiding implementatie aanbesteding jeugdzorg voor verschillende consortia van aanbieders
 •  Voorbereiding om te komen tot reorganisatie en aansturing (regionale) welzijnsorganisatie
 •  Ontwikkeling ketenzorg voor ouderen voor gemeenten en aanbieders
 •  Voorbereiding gemeenten en aanbieders op decentralisatie sociaal domein
 •  Voorbereiding en implementatie Buurtgerichte inzet van werklozen in de wijk
 •  Advisering over de inrichting van een woonvoorziening voor overlastgevers voor een gemeente
 •  Begeleiding welzijnsaanbieder in gebiedsgericht werken


Projectleider/kwartiermaker

 • Kwartiermaker sociaal wijkteam
 •  Ontwikkeling en invoering trajectfinanciering maatschappelijke opvang in een gemeente
 •  Projectleider decentralisatie sociaal domein 10 gemeenten
 •  Projectmanager invoering zorgleefplan/elektronisch cliëntendossier bij grote zorgaanbieder
 •  Projectmanager arbeidsmarktbeleid in regionale koepel zorgaanbieders

Onderzoeker

 • Diverse Rekenkameronderzoeken (jeugdzorg, HH)
 •  Inventarisatie doorstroommogelijkheden beschermd wonen voor een gemeente
 •  Evaluatie regionale afspraken sociale teams
 •  Diverse praktijkscans naar organisatie van de toegang tot het sociaal domein voor gemeenten
 •  Casusanalyses sociaal team
 •  Onderzoek ministerie VWS naar collectieve Wmo-voorzieningen
 •  SROI-metingen op voorzieningen en werkzaamheden sociaal team
 •  Onderzoek ministerie VWS naar kansen op kantelen en samenwerken
 •  Onderzoek ministerie VWS naar brede cliëntondersteuning
 •  Onderzoek bezuinigingsmogelijkheden Wmo voor een gemeente

Beleidsadviseur

 • Secretaris landelijk Wmo transformatienetwerk
 • Aanbestedingstrajecten jeugdzorg voor consortia van aanbieders
 • Beleidsadviseur Wmo in een gemeente
 • Coördinatie landelijk kennisnetwerk Wmo voor ministerie VWS
 • Meerjarenbeleidsplan re-integratiebedrijf
 • Beleidsadviseur bestuur grote zorgaanbieder, ondersteuning fusietraject

Trainer/coach

 • Intervisie Wmo transformatienetwerk
 • Intervisie Noorderlicht, senior adviseurs RadarAdvies
 • Leergang voor managers, A&O fonds gemeenten