Inclusieve arbeidsmarkt

De Nederlandse arbeidsmarkt kenmerkte zich jaren door exclusiviteit in aanpak en voorzieningen voor specifieke doelgroepen. De bakens zijn met de Participatiewet, de Wet banenafpraak en quotum arbeidsbeperkten verzet naar het ontwikkelen van een inclusieve arbeidsmarkt. Iedereen met arbeidsvermogen moet in staat worden gesteld om mee te doen op de arbeidsmarkt en in de samenleving.

Inclusieve organisaties

Het is een flinke opgave om alle mensen met arbeidsvermogen te activeren en duurzaam aan het werk te krijgen of te houden. Om deze doelstelling te realiseren moeten organisaties inclusief worden; kijken naar mogelijkheden van een diverse arbeidspool, de meerwaarde hiervan erkennen en iedereen in staat stellen om naar vermogen bij te dragen in de organisatie. Het gaat dus ook om duurzame plekken voor mensen met een arbeidsbeperking of een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor is niet alleen draagvlak nodig, maar ook creativiteit.

Ambitieuze plannen

De ambitie is om in de komende jaren 125.000 banen bij de overheid en het bedrijfsleven te creëren. Daarnaast moeten gemeenten aan mensen die niet in een gewone werkomgeving kunnen functioneren een voorziening in de vorm van beschut werk aanbieden. Dit in combinatie met een hervorming van de bestaande sociale werkvoorziening en het beperken van de Wajong voor hen die duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn. Niet exclusief maar inclusief is dus het credo. Inmiddels geven vele ondernemingen en overheidsorganisaties inhoud aan een inclusief personeelsbeleid.

Inspirerende voorbeelden

De omslag naar een inclusieve organisatie is in een personeelsnota makkelijk op te schrijven, maar vraagt om een stevig commitment van het management. Dat is in tijden van bezuinigingen en reorganisaties een grote uitdating. RadarAdvies heeft inmiddels in verschillende pilots en opdrachten kennis opgedaan en ervaringen uit het hele land opgehaald. Hiermee ondersteunt RadarAdvies overheidsorganisaties en ondernemingen bij het realiseren van deze omslag. Zo hebben we de evaluatie van het Schakelpunt Landelijke Werkgevers uitgevoerd. Het Schakelpunt ondersteunt landelijke werkgevers met vestigingen in verschillende arbeidsmarktregio’s die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam betaald werk willen bieden. Voor het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben we Binnenwerk geëvalueerd. Binnenwerk is de Rijksbrede invulling van de Participatiewet. In teamverband verrichten mensen met een doelgroepindicatie nuttig en duurzaam werk. Denk aan gebouwassistentie, catering of bos- en natuurbeheer bij Staatsbosbeheer.

Waar een wil is, is een weg

Op een creatieve en innovatieve manier zet RadarAdvies zich volop in om meer mensen een kans te geven op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door sociaal ondernemen te bevorderen of goede social return/SROI afspraken te maken. En door op maat advisering hoe invulling gegeven kan worden aan de Wet Banenafspraak en beschut werk. Maar ook met instrumenten als functiecreatie, jobcarving en een werving- en selectiebeleid dat meer is gericht op mensen met een beperking.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de projecten van RadarAdvies om te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt? Neem dan contact met ons op.