Een sterke gemeente in turbulente tijden door opgavegericht werken

Opgavegericht werken past bij wat de samenleving nu van gemeenten vraagt: werk samen met inwoners, aanbieders en ondernemers. Maar hoe doe je dat op beleidsmatig en strategisch niveau? Door eerst te leren kijken naar de samenleving als partner en als bron van inspiratie en innovatie. Daarna door opgavegericht werken in te zetten. Wij weten hóe. We ondersteunen, adviseren en geven trainingen en workshops op maat. 

Bedrijven, organisaties en inwoners nemen steeds vaker zelf het heft in handen; individueel en met elkaar, in kleine en grote sociale verbanden, offline en online. De rol van gemeenten verandert daarin mee, van probleemoplosser naar procesregisseur, waarin zij wendbaar stuurt op de grote lijn en het langetermijnperspectief. 

Opgavegericht werken biedt uitkomst bij grote opgaven 

Opgavegericht werken kan gemeenten uitkomst bieden op tal van terreinen. Van dementie tot eenzaamheid en van de invoering van de Omgevingswet tot democratische procesveranderingen. Maar ook bij wicked problems; van energietransitie tot verzet bij de introductie van 5G en van verslavingsproblematiek tot leefbaarheid.  

Al deze opgaven hebben ten minste 3 dingen gemeen. Ze: 

  • grijpen diep in in de samenleving 
  • spelen zich af in een complex krachtenveld waarin niet één partij een oplossing biedt, maar samenwerking is vereist 
  • worden gekenmerkt door duurzame relaties 

Opgavegericht werken zorgt voor co-creatie en burgerparticipatie 

Vormen als co-creatie en burgerparticipatie zijn een uitwerking van opgavegericht werken. Een voorbeeld hiervan is dat betrokken partijen niet langer afzonderlijk werken aan zorgverlening in regio’s en gemeenten, maar gezamenlijk een plan van aanpak maken, taken verdelen en met elkaar het beschikbare budget verdelen. 

Meerdere marktpartijen en overheidsorganen zijn betrokken bij de aanpak van een dergelijke opgave. En steeds meer van deze opgaven zijn domein-overstijgend. Opgavegericht werken leert alle betrokken partijen om samen: 

  • met inwoners, aanbieders en ondernemers het verschil te maken 
  • te denken in kansen en niet in problemen 
  • te handelen vanuit mogelijkheden en niet vanuit regels 

Ons handelingsrepertoire voor uw gemeente 

Wij ondersteunen gemeenten bij het herkennen van de mogelijkheden die opgavegericht werken lokaal biedt. Voor managementteams en beleidsmedewerkers geven we trainingen en workshops op maat. Wij: 

  • helpen bij het betrekken van bewoners en partners die actief zijn bij de publieke zaak en helpen hen in positie te brengen. 
  • coachen de ambtelijke organisatie in het innemen van hun sleutelrol. Onze benadering hierbij is actiegericht: 70-20-10 leren. Met onze ondersteuning ontwikkelt de organisatie al doende een eigen handelingsrepertoire dat past bij opgavegericht werken. 
  • realiseren samen met onze opdrachtgevers innovaties in opgavegericht beleid en uitvoering. 

Twee voorbeelden: Amsterdam en Zutphen

Iedere gemeente kan op haar eigen manier opgavegericht werken. Zo heeft de gemeente Amsterdam haar subsidiebeleid volgens gebieds- en opgavegerichte principes herzien. Binnen de stadsdelen is bekeken welke opgaven spelen in de verschillende gebieden en welke resultaten gewenst zijn. Deze analyse is de basis bij de toekenning van subsidies. Subsidies zijn hiermee een middel om gebiedsspecifieke opgaven te realiseren.

In gemeente Zutphen hebben we betrokkenen bij het thema dementie samengebracht om het verloop van het ziekteproces in kaart te brengen en de aanpak daarvoor te bedenken binnen het budgettaire kader. Een dergelijk proces vergt een andere opstelling van ambtenaren en partijen in het veld: een blik naar buiten in plaats van naar binnen, de opgave centraal in plaats van het systeem. Lees meer over onze aanpak in Zutphen > 


 

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact op met Wim Klei.