Opgavegericht werken

Een sterke gemeente in turbulente tijden


Hoewel de principes van opgavegericht werken al langer bekend zijn, zien we urgentie en draagvlak groeien voor deze benadering. Het past bij wat de samenleving nu van gemeenten vraagt.

Veel gemeenten zoeken naar een goede manier om veelzijdige en domein overstijgende opgaven aan te pakken in samenwerking met de samenleving. RadarAdvies ondersteunt gemeenten in het herkennen van de mogelijkheden die opgavegericht werken biedt.

Wat zijn opgaven? Nieuwe fenomenen, botsende belangen

Bij opgaven spreken we over vraagstukken die veelal:

 • diep ingrijpen in de samenleving
 • zich afspelen in een complex krachtenveld
 • te maken hebben met steeds wisselende verhoudingen
 • worden gekenmerkt door een lange termijn

‘Wicked problems’ bestaan in verschillende soorten en maten, van de energietransitie tot eenzaamheid, van verslavingsproblematiek tot leefbaarheid. Meer en meer zijn opgaven domein overstijgend en is een diversiteit aan (commerciële) partijen en overheidsorganen betrokken bij de aanpak hiervan.

Wat is opgavegericht werken? Gemeenten in een veranderende rol

De opgave die leeft onder inwoners staat centraal. Bij opgavegericht werken gaat het om:

 • de wijze waarop gemeenten sámen met inwoners, ondernemers, betaalde en onbetaalde professionals het verschil maken
 • denken in kansen en niet in problemen
 • handelen vanuit mogelijkheden en niet vanuit regels

We bevinden ons in een netwerksamenleving. Bedrijven, organisaties en inwoners nemen vaker zelf het heft in handen; individueel en met elkaar, in kleine en grote sociale verbanden, offline en online. De rol van de gemeente verandert daarin mee, van ‘probleemoplosser’ naar ‘procesregisseur’, waarin zij wendbaar stuurt op de grote lijn en het langetermijnperspectief.

Vormen als co-creatie en burgerparticipatie zijn een uitwerking van opgavegericht werken. Een voorbeeld hiervan is dat betrokken partijen niet langer afzonderlijk werken aan zorgverlening in regio’s en gemeenten, maar gezamenlijk een plan van aanpak maken, taken verdelen en met elkaar het beschikbare budget verdelen.

Hoe kunnen wij daarbij helpen? RadarAdvies ondersteunt

In onze benadering leert de gemeente te kijken naar de samenleving als partner en bron van inspiratie en innovatie. Wij:

 • helpen bij het betrekken van bewoners en partners die actief zijn bij de publieke zaak en helpen hen in positie te brengen.
 • coachen de ambtelijke organisatie in het innemen van hun sleutelrol. Onze benadering hierbij is actiegericht ‘70-20-10’ leren. Met onze ondersteuning ontwikkelt de organisatie al doende een eigen handelingsrepertoire dat past bij opgavegericht werken.
 • helpen bij het bijeenbrengen van beleid en uitvoering
 • realiseren samen met onze opdrachtgevers innovaties in beleid en uitvoering opgavegericht.