Opgavegericht werken aan sociale vraagstukken

U werkt aan een complexe opgave. Misschien zelfs domeinoverstijgend. Bovendien heeft u te maken met inwoners en belangenbehartigers die steeds kritischer van zich laten horen vanuit een toenemende mate van betrokkenheid. Daarbij is voor uw opgave minder, of zelfs onvoldoende, geld beschikbaar. Dit alles vraagt om een andere manier van werken. Opgavegericht werken biedt uitkomst.

Bij een opgavegerichte aanpak werkt u samen met inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers aan een lokale maatschappelijke opgave. Welke dat is, bepaalt u samen. Tijdens de aanpak blijft iedereen betrokken en zijn er momenten voor reflectie.

De switch van aanbodgericht naar dialooggestuurd werken 

Door opgavegericht te werken maak je de switch van aanbodgericht naar dialooggestuurd werken. Je doet minder alleen en meer samen. De bedoeling is om met partners en inwoners: 

 • de belangrijkste lokale opgaven helder te krijgen 
 • te blijven reflecteren tijdens het proces 
 • te komen tot de beste uitkomst voor de doelgroep 

Wat betekent opgavegericht werken voor uw gemeente?

Door opgavegericht te werken verandert uw gemeente van positie: van een autoriteitspositie naar een positie midden in de samenleving. Uw rol verandert van probleemoplosser naar procesregisseur, waarin u wendbaar stuurt op de grote lijn en het langetermijnperspectief.

Een voorbeeld: Opgavegericht werken in gemeente Putten >

Hoe begint u met opgavegericht werken?

Leer eerst kijken naar de burger als partner en bron van inspiratie. Want: praten mét inwoners is essentieel bij het maken, evalueren en verbeteren van beleid. Zo zorgt u voor een democratisch samenspel met uw inwoners. Betrek daarna alle stakeholders. Via deze weg komt u tot de beste formulering van de opgave waar u samen voor staat.

Wat levert opgavegericht werken op?

Cocreatie: betrokken partijen werken niet langer afzonderlijk aan bijvoorbeeld zorgverlening in regio’s en gemeenten, maar maken gezamenlijk een plan van aanpak, verdelen taken en verdelen met elkaar het beschikbare budget. Opgavegericht werken zorgt voor:

 • burgerparticipatie
 • krachtenbundeling
 • draagvlak en cohesie
 • domeinoverstijgende en gedeelde oplossingen
 • een gemeenschappelijke werkwijze

Een voorbeeld: opgavegerichte aanpak bijstandsgerechtigden Utrecht

In de gemeente Utrecht werkt collega Patrick de Lange opgavegericht aan een nieuwe aanpak voor bijstandsgerechtigden die stappen naar de arbeidsmarkt willen zetten. Om doelen te realiseren, wordt er samengewerkt met andere afdelingen binnen de gemeente, klankbordgroepen en partners die te maken hebben met onder andere kinderopvang, schulden en GGZ.

Belangrijk deel van de aanpak is het werken langs 3 actielijnen: meer maatwerk en persoonlijke aandacht, creëren passende banen en verminderen vooroordelen en discriminatie. Wat de aanpak tot nu toe (december 2021) heeft opgeleverd: meer bewegingen naar werk, meer ontmoetingen tussen bijstandsgerechtigden en arbeidsmarkt, een grotere waardering voor de dienstverlening van de gemeente (klanttevredenheidsonderzoek) en de aanpak heeft bijgedragen aan het effectief vormgeven van de actieagenda discriminatie.

Ons gereedschap voor uw gemeente

Wij werken veel samen met gemeenten aan complexe opgaven door deze opgavegericht aan te pakken. Maar effectief samenwerken gaat niet zomaar. Wij helpen. Dit doen wij onder andere door het:

 • mobiliseren van bewoners en stakeholders
 • het gezamenlijk formuleren van de uit te voeren maatschappelijke opgaven
 • ondersteunen bij opgavegerichte beleidsontwikkeling
 • helpen ontwikkelen van een handelingsrepertoire
 • coachen van beleidsmedewerkers bij het innemen van een nieuwe rol als procesregisseur
 • realiseren van innovaties in beleid en uitvoering
 • geven van trainingen en workshops op maat

Meer voorbeelden uit onze praktijk

 • Onder de naam De Noordse Armoedeaanpak hebben we bijgedragen aan het vergroten van de bestaanszekerheid van 60 Amsterdammers in stadsdeel Noord. Samen met het Noordse Armoedenetwerk zijn tussen juni 2018 en augustus 2019 diverse proefprojecten opgezet. Meer over onze aanpak in Amsterdam >
 • In de gemeente Zutphen hebben we mét inwoners gekeken naar welke opgaven er spelen in het sociaal domein. Rond deze opgaven hebben we thematafels georganiseerd. Een voorbeeld: het realiseren van een dementievriendelijke gemeente. Meer over onze aanpak in Zuthpen >

Opgavegericht samenwerken? Even sparren?

App, bel of mail gerust vrijblijvend met Wim Klei.

Of laat een vraag of berichtje achter: