Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

Werkgevers staan voor een grote opgave. In het sociaal akkoord (2013) tussen werkgevers- en werknemersorganisaties is vastgelegd dat de komende jaren 125.000 banen moeten worden gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. In de Wet Banenafspraak en quotum arbeidsperkten zijn de kaders aangegeven op welke wijze de banen moeten worden ingevuld. Deze is op 1 januari 2015 ingegaan. Als het quotum niet gehaald wordt, komt er een wettelijk quotum. Werkgevers die nog niet voldoende banen hebben gerealiseerd, betalen een quotumheffing.

Inclusieve arbeidsmarkt

RadarAdvies kan u als organisatie ondersteunen bij de uitvoering van de Banenafspraak. Naast het geven van advies over de (juridische) uitvoeringsaspecten van de wet, kunnen we met een op maat gesneden proces uw organisatie ontwikkelen naar een inclusieve organisatie. Belangrijke stappen in een dergelijk proces zijn:

  • Het maken van een scan van de huidige organisatie naar de mogelijkheden voor werkzaamheden voor mensen met een beperking
  • Het formuleren van ambities en het regelen van de randvoorwaarden
  • Het inzetten van instrumenten als functiecreatie en jobcarving
  • Het matchen en begeleiden van kandidaten

Regionale werkbedrijven

In de Regionale Werkbedrijven ontwikkelen gemeenten, werkgevers, werknemers en UWV samen een werkgeversaanpak. Werkgevers worden ontzorgd bij de invulling van de banenafspraak. Ook RadarAdvies is hierbij betrokken. RadarAdvies heeft inmiddels meerdere Werkgeversservicepunten en Regionale Werkbedrijven geadviseerd over de ontwikkeling van een effectieve en efficiënte werkgeversdienstverlening ten behoeve van de realisatie van de banenafspraak. Eind 2014 was het regionale Werkbedrijf in de regio Groot-Amsterdam een feit.

Netwerken voor inclusieve arbeidsmarkt

Naast het op een goede wijze organiseren van de werkprocessen voor de uitvoering van de banenafspraak richt RadarAdvies zich met stakeholders op het vormen van netwerken van werkgevers die inclusief ondernemen. Alleen gezamenlijk komen we tot een inclusieve arbeidsmarkt.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de invulling van de banenafspraak en het maken van regionale afspraken? Neem dan contact met ons op.