Aanpak inclusieve arbeidsmarkt

Nederland heeft de ambitie om in alle 35 arbeidsmarktregio’s minimaal één loket in te richten, zodat werkgevers, werkenden en werkzoekenden weten waar ze kunnen aankloppen met vragen over werk. Wij ondersteunen gemeenten en regio’s onder andere bij deze ambitie en bij het maken van de juiste strategische keuzes voor regionaal arbeidsmarktbeleid.

Wij ondersteunen gemeenten, organisaties en arbeidsmarktregio's met:

 • evaluatie en onderzoek

 • inclusief wervings- en selectiebeleid

 • het inzetten van instrumenten als functiecreatie en jobcarving

 • het geven van invulling aan de Wet Banenafspraak en beschut werk

 • proces- en projectbegeleiding (zowel op besturend als uitvoerend niveau)

 • het inrichten van een nieuwe structuur voor de uitvoering van de Participatiewet

Voorbeeldopdrachten arbeidsmarktregio's

 1. Opdrachtgever: arbeidsmarktregio Twente.
  Opdracht: perspectiefdocument voor de strategische arbeidsmarktagenda en dienstverlening. 

 2. Opdrachtgever: arbeidsmarktregio Achterhoek.
  Opdracht: kwartiermaker nieuw regionaal serviceloket voor werk en een leven lang ontwikkelen.

 3. Opdrachtgever: arbeidsmarktregio IJmond.
  Opdracht: het versterken van de regionale samenwerking rondom de inwoners tussen 3 gemeenten en het sociaal werkbedrijf.

Beschut werk

Eén manier om de arbeidsmarkt inclusiever te maken is het creëren van beschutte werkplekken. Werk met een loon onder aangepaste werkomstandigheden. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de creatie en behoud van deze werkplekken. Het is belangrijk dat elke gemeente doet wat haalbaar is, zeker omdat het aantal mensen met een positief advies, om in een beschutte baan aan de slag te gaan, stijgt. 

Een regionale arbeidsmarkt wordt inclusiever door:

 • helder bestuurlijk commitment op gemeentelijk niveau en creativiteit in de uitvoering.

 • samenwerking tussen speciaal onderwijs, zorginstellingen, werkgevers die inclusief ondernemen en sociaal ontwikkelbedrijven.

 • het benutten van schaalvoordelen als gemeenten onderling slimmer samenwerken.

 • het bundelen van expertises, zodat kosten worden beperkt en er voor de doelgroep meer werksoorten worden aangeboden. 

Voorbeeldopdrachten

 1. Opdrachtgever: Parkstad-Limburg gemeenten.

  Opdracht: onderzoek naar de kansen om het aantal beschutte werkplekken te verhogen.

 2. Opdrachtgever: politie-eenheden Den Haag en Amsterdam.
  Opdracht: evalueren pilot functiecreatie rondom de inzet van camerabeeldspecialisten met autismespectrumstoornis bij opsporingsonderzoeken. Voor deze opdracht is ook een handreiking en vervolgadvies geschreven over structurele inbedding van de pilot binnen de politieorganisatie.

Arbeidsmarktkansen voor kwetsbare jongeren 

Er wordt vaak gezegd dat er voor kwetsbare jongeren minder perspectief is op werk, maar wij geloven daar niet in. Wij geloven dat het er wel is en dat het zichtbaar wordt als partners onverdeeld samenwerken. Wij ondersteunen gemeenten en betrokken organisaties (speciaal onderwijs, (praktijk)scholen, mbo’s, hbo’s, RMC’s, werkgevers, werkgeversservicepunten en GGZ) bij het ontwikkelen van een plan. 

Om kwetsbare jongeren meer perspectief te bieden, verbeteren wij processen bijvoorbeeld door:

 1. in kaart te brengen wat er bekend is over de huidige netwerken in de regio

 2. een netwerkkaart te maken waarin staat welke partijen er zijn, welke rol ze spelen, de expertise die ze hebben en welke belangen er spelen

 3. een startbijeenkomst te organiseren met relevante partijen 

 4. samenwerkingen te formaliseren in een overeenkomst

Kunnen we jou helpen met een inclusiever arbeidsmarktbeleid? Bel of mail Bert
Bert Otten