Aan de slag met scholing in de arbeidsmarktregio

22 februari 2016

De arbeidsmarkt trekt weer aan.  De werkloosheid daalt.  Maar er zijn nog steeds grote knelpunten op de arbeidsmarkt. Zo fluctueert de werkloosheid onder jongeren rond de 11% . En hoewel de werkloosheid onder 45-plussers licht daalt, blijft het arbeidsmarktperspectief van ouderen een groot probleem. Tegelijkertijd ontstaat in bepaalde sectoren ook krapte door een onstuimige werkgelegenheidsgroei. Met name in de techniek, ICT, logistiek en bouw zien we een mismatch tussen vraag en aanbod.

Investeren in regionale scholingsagenda

Gelukkig is er meer dan in de afgelopen jaren aandacht voor het scholing in de regio. Gezien de knelpunten op de arbeidsmarkt zal op regionaal niveau flink geïnvesteerd moeten worden in een scholingsagenda. Met een breed aanbod van scholing en andere arbeidsmarktinstrumenten voor werkgevers, werkzoekenden en hen die dreigen in werkloosheid te vervallen. Met het programma Leren & Werken zijn in de afgelopen jaren in  veel arbeidsmarktregio’s belangrijke stappen gezet naar een breed aanbod van scholing en instrumenten zoals het bieden van EVC’s en zijn via de Leerwerkloketten mooie resultaten bereikt.

Vanaf 2017 staan de arbeidsmarktregio’s voor een nieuwe periode van het programma Leren & Werken. De verwachting is dat met nieuwe richtlijnen het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de voorwaarden gaat bieden voor een nieuwe boost aan het regionaal scholingsbeleid.

Aan de slag in de arbeidsmarktregio

Het is hoog tijd om binnen de arbeidsmarktregio’s  niet alleen de focus te hebben op het komende jaarplan Leren & Werken, maar ook nu al bezig te zijn met de nieuwe periode van het programma Leren & Werken.  Kritische succesfactoren voor een effectief regionaal programma zijn :

  • Een gedegen analyse van de regionale arbeidsmarkt.
  • Een stevige bestuurlijke verankering gericht op samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers (3O’s).
  • Een programma dat goed aansluit op de vraag.
  • Sterk programmamanagement.

Onlangs begeleidde RadarAdvies de arbeidsmarktregio Zuid Limburg bij het herijken van het bestaande programma Leren & Werken. Dit leverde nieuwe inzichten en actiepunten op voor de komende periode.  Zo wil de regio meer inzetten op de intersectorale mobiliteit. In Zuid Limburg doen zich met name kansen voor in de techniek, horeca en de distributie/logistiek. Ook zal in Zuid Limburg  in het komende programma meer aandacht uit gaan naar de mismatch vanuit het hbo.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat RadarAdvies op dit terrein voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Bert Otten.