Passend inburgeringsaanbod 2021: van beleid naar doelmatige inkoop

24 januari 2020

Gemeenten moeten vóór de nieuwe Wet inburgering, die op 1 januari 2021 van kracht wordt, zorgen dat zij inburgeringsplichtigen een passend inburgeringsaanbod kunnen aanbieden en dat inburgeringstrajecten worden afgerond. De vertaalslag van dit nieuwe beleidskader naar inkoop vraagt om visie, kennis, capaciteit en organisatiekracht van gemeenten met daarbij oog voor de inburgeraar. Ons advies: doe het samen. 

Met de nieuwe Wet inburgering krijgen gemeenten een centrale rol in de brede intake, het begeleidings- en adviestraject van inburgeringsplichtigen en het organiseren van de taal- en participatiecomponenten van het inburgeringsaanbod. Ter ondersteuning heeft het ministerie van SZW een handreiking opgesteld die stapsgewijs weergeeft hoe gemeenten tijdig een passend inburgeringsaanbod kunnen organiseren.

Maar hoe bepaal je als gemeente het gewenste aanbod, een aanbod dat ook aansluit op de lokale context? Welke samenwerkingen ga je aan en onder welke voorwaarden? Waar moet je op letten bij de inkoop van je leerroutes? Hoe kun je bijdragen aan duurzame routes die idealiter leiden naar werk en/of participatie?

Ons advies: bekijk de leerroutes vanuit de optiek van de inburgeraar in je gemeente. Je kunt als gemeente overwegen om samen met de inburgeraar de klantreis te doorlopen en vanuit de klant te kijken naar de behoefte en waar de kansen liggen om tot een succesvolle inburgering te komen. Daarmee kun je de juiste leerroutes uitzetten die passen bij de gemeente.

Ter voorbereiding op de nieuwe Wet inburgering voeren we diverse opdrachten bij gemeenten uit.

Meer weten?
Wilt u meer weten over hoe u van beleid naar doelmatige inkoop gaat? Neem dan gerust contact met ons op.