Sprintje trekken in 2018?

25 januari 2018

Transitie-sprint versnelt transformatie sociaal domein

De transformatie in het sociaal domein heeft veel weg van een marathon, het is een kwestie van lange adem. Soms lijkt het of de finish steeds voor ons uit blijft schuiven. We hebben al zo veel geïnvesteerd en zijn nog zo weinig opgeschoten. En we moeten nog zo ver! Juist nu is het een goed moment om te kijken wat er wél is bereikt en op welke terreinen we een transitie-sprintje kunnen of moeten inzetten.

Versnellingsproces

RadarAdvies heeft al veel meters gemaakt, in meer dan zestig gemeenten, en is meer dan fit om in 2018 ook in uw gemeente het versnellingsproces in gang te zetten. Geen overbodige luxe nu er verkiezingen aankomen en het nieuwe college straks staat te trappelen om met een frisse ontwikkelagenda de volgende stappen in het transformatieproces te zetten.

Blijven inzetten op co-creatie en kleinschalige pilots

Gelijkwaardigheid, co-creatie, inclusie, kleinschaligheid en vertrouwen blijken keer op keer factoren te zijn waarlangs het transformatieproces kan versnellen. Wij zien in de praktijk dat inwoners, ambtenaren en vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen graag samen de speerpunten van beleid en uitvoering definiëren en realiseren. Daarbij kunnen zij juist dankzij kleinschalige pilots makkelijker gezamenlijk stappen zetten.

Coalities op thema

Coalities op thema zijn een goede manier om een prettiger leefomgeving te creëren. Met RadarAdvies hebben we zulke coalities bijeengebracht op thema’s zoals dementie, eenzaamheid en jongerenparticipatie. Het biedt eigenaars van bestaande initiatieven de mogelijkheid om hun krachten te bundelen. En nieuwe initiatieven kunnen gestalte krijgen vanuit een zo breed mogelijke inbreng. Bij co-creatie is het tevens belangrijk dat niet alleen de usual suspects aansluiten, maar er een representatief team ontstaat van mensen die met elkaar nadenken over prettiger samenleven.

Meenemen van de nieuwe gemeenteraad

Bij de versnelling van innovatief vermogen met behulp van transitiesprints mogen en willen raadsleden niet ontbreken. De komende gemeenteraadsverkiezingen bieden bovendien het momentum voor een heroriëntatie. Gemeenten gaan samen met inwoners, maatschappelijk middenveld en organisaties kijken welke thema’s ze versneld kunnen oppakken. Zo krijgt de politieke agenda voor de komende vier jaar gestalte op een creatieve en interactieve manier.

Transitie-sprint u mee?

RadarAdvies kijkt er naar uit om in 2018 nieuwe energie te genereren, ook in uw gemeente! We bieden in het nieuwe jaar een adviesgesprek aan waarin we met u nagaan hoe we in uw gemeente sprintjes kunnen trekken.

Voorbeelden van transitiesprints waar inmiddels in diverse gemeenten het startschot voor is gegeven:

  • Innovatieve aanpassingen in het subsidiebeleid , Right to Challenge en inspirerende voorbeelden rondom burgerbegroting en burgerinitiatieven.
  • De inzet van een strippenkaart voor coaching en super- of intervisie voor uw MT-team of medewerkers.
  • Werk maken van een ontwikkelagenda sociaal domein voor het nieuwe college en/of de nieuwe gemeenteraad.

Wie pakt de handschoen op? Neem contact op met Mirte Loeffen, Han Riksten of Mirjam Pankras.