Naar Samenleven

Integratie vluchtelingen versnellen

Nederlandse gemeenten moeten de opvang van vluchtelingen in hoog tempo organiseren. Hier komt nog een uitdaging bij. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid kwam medio december 2015 met een rapport getiteld ‘Geen tijd te verliezen’. Het rapport gaat over alles ná opvang: huisvesting, taalverwerving, opleiding, integratie en participatie van asielmigranten. Er moet zo snel mogelijk een integrale aanpak komen.

Uitdaging voor elke gemeente

Iedere gemeente zoekt op dit moment naar een balans tussen het urgente vraagstuk en anderzijds de lokale en landelijke belangen. RadarAdvies kijkt samen met gemeenten naar oplossingen voor huisvesting, acceptatie, inbedding en integratie. Met name voor asielmigranten die al een status verworven hebben.

Huisvesting asielzoekers

Rijk en gemeenten hebben recent het gemeentelijk versnellingsarrangement (GVA) geformuleerd. Daarin is de afspraak opgenomen dat gemeenten semipermanente huisvesting voor statushouders kunnen realiseren door versneld woningen aan de woningvoorraad toe te voegen. Ook zijn extra investeringen mogelijk voor de begeleiding van vergunninghouders, hun taalverwerving en begeleiding naar werk. Gemeenten geven de regie begrijpelijkerwijs niet graag uit handen. Radar staat gemeenten graag bij met kennis en ervaring op dit gebied. Wij doen dat samen met onze partner Facilicom Facility Solutions, dé expert in facilitair management. Onze integrale aanpak is een innovatieve combinatie van huisvestingsoplossingen én een soepele integratie van vergunninghouders in onze maatschappij.

Acceptatie door de wijk

Veel omwonenden maken zich zorgen over de komst van een tijdelijk woningcomplex met veel vergunninghouders. Gemeenten moeten die onrust serieus nemen en zorgen voor voldoende voorlichting en inspraakmogelijkheden. Wij zorgen voor verbinding tussen buurtbewoners en vluchtelingen. Radar stelt de eigen kracht van bewoners centraal. Bijvoorbeeld door het organiseren van een pop-up huiskamer in de wijk of het bieden van trainingen aan buurtbewoners om signalen van trauma’s te herkennen.

Integratie asielzoekers

Wij zien het als een buitengewoon krachtig maar onderschat instrument om bij de integratie van vluchtelingen de ervaringen en talenten van ex-migranten en vergunninghouders zelf in te zetten. Deze ‘voor en door aanpak’ staat altijd voorop bij Radar. Wij ondersteunen professionals en (ex-)migranten om aan de slag te gaan met integratie en zelf verantwoordelijkheid te nemen.

Aan het werk

Meedoen en participeren zijn sleutelbegrippen. Radar past bij haar opdrachten in Rotterdam de zogenoemde WIE-focus toe (Wederkerigheid, Informele netwerken en Eigen kracht). Daaruit komen allerlei netwerken en initiatieven voort, voornamelijk gedreven door vrijwilligers. Participatie leidt tot een succesvoller traject naar werk.

Lang, divers traject

Van vluchteling tot geïntegreerde statushouder, achter dat proces gaat een lang, intensief traject schuil. Wij zijn in staat om gemeenten over dat gehele traject te ondersteunen. Van efficiënt georganiseerde huisvesting tot de  ondersteuning bij het leren van een nieuwe taal en bij de zoektocht naar werk.

Meer weten?

Wilt u meer weten over een breed gedragen aanpak rondom de vluchtelingenproblematiek? Neem dan contact met ons op.

Onze adviseurs

 

1 2