Transformeren doen we samen

Nederland is in transitie en gemeenten staan voor de opgave bij die ontwikkeling aan te sluiten. De transformatie voltrekt zich op alle fronten in de samenleving en bij de overheid. In de economie spelen zzp‘ers en de digitalisering een steeds prominentere rol. Burgers nemen steeds vaker zelf het initiatief om dingen te doen die voorheen op het terrein van de overheid lagen. Ze richten zorgcorporaties op, nemen collectieve windmolens of richten sociale ondernemingen op. En dan is er de ingrijpende transformatie van het sociaal domein. Om die tot een succes te maken, moeten gemeenten zichzelf in veel opzichten opnieuw uitvinden. Dat is een complexe veranderopgave, die veel vergt van de hele organisatie.

Van binnen naar buiten

Deze transformatie draait om een beweging van binnen naar buiten. Hoe komt de gemeente dichter bij de burger? De schijnwerpers staan op de uitvoering en niet langer alleen op het beleid. Sociale teams komen namens de gemeente aan de keukentafel. Gemeenten bouwen aan een partnerschap met aanbieders van zorg en welzijn. Meer dan ooit is een ambtelijke organisatie nodig die interactie zoekt met de samenleving.

De organisatieopgave van de gemeente

De eigen bedrijfsvoering en het HRM-beleid krijgen een nieuwe rol en vormen de motor achter de strategische organisatieontwikkeling van de gemeente. RadarAdvies komt verschillende organisatieopgaven tegen bij de gemeente. Enkele voorbeelden:

  • De gemeente heeft een visie op de samenleving… maar legt het initiatief bij inwoners, ondernemers, scholen en andere maatschappelijke partijen.
  • De gemeente krijgt meer verantwoordelijkheid… maar wil die ook loslaten en professionals het vertrouwen geven.
  • De gemeente wordt opdrachtgever… maar ook samenwerkingspartner van instellingen (die soms vele malen omvangrijker zijn dan zijzelf is).
  • De gemeente krijgt meer budget… maar ook minder geld.
  • De gemeente heeft vooral beleidsexperts in dienst… maar heeft misschien wel meer behoefte aan innovators en netwerkers.
  • Ondersteunende diensten hebben een interne opdracht… maar moeten duurzaam bijdragen aan de herpositionering van de gemeente binnen de verschuivende maatschappelijke verhoudingen.

HRM Beleid

Onze organisatieadviseurs begeleiden verandertrajecten bij gemeenten. We ondersteunen management en directie bij nieuwe verbinding tussen de gemeente en de burger. Het gaat erom hoe u kijkt naar de spanning tussen de ‘traditioneel’ beheersmatige rol en de ‘transformatie-achtige’ vernieuwingsrol van de gemeente. Wat verwacht u daarin van uw mensen? Verandering van gedrag, werkwijzen en structuren gaat gelijk op. Er bestaat geen cultuurverandering zonder reorganisatievragen. Deze vragen zijn soms ingrijpend van karakter.

De nieuwe ambtenaar

We helpen met de ontwikkeling van de competenties van de nieuwe ambtenaar en de nieuwe publieke werker. We denken dat binnen gemeenten een nieuwe rolverdeling ontstaat tussen uitvoerend medewerkers en beleidsmedewerkers. We zien sociale teams als de motor achter de systeemverandering. Daarbij hebben we veel aandacht voor de competenties, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de medewerkers in sociale teams. Maar ook voor de toekomst van de gemeentelijke beleidsadviseur. We zien drie toekomstperspectieven: meer strategisch-politiek, direct verbonden aan bestuur; meer management-achtig, gericht op relatie met aanbieders; of meer faciliterend, gericht op het versterken van de sociale teams. Welke bewegingen zien beleidsadviseurs zelf? Hoe ervaren zij die beweging? Kans of bedreiging? Hoe werken zij aan relatie beleid-uitvoering? Is dat anders dan vroeger? Hoe bereiden zij zich voor op nieuwe rol/positie? Is sprake van/ aan een doordachte HRM/organisatiestrategie van de gemeente?

Bedrijfsvoering

Onze adviseurs hebben de bedrijfskundige expertise in huis om u te ondersteunen en tot verantwoorde strategische keuzes te komen, op alle onderdelen van uw bedrijfsvoering. Dan gaat het bijvoorbeeld om de relatie tussen Planning & Control van de gemeente en de sociale- of wijkteams: empowerment van de professional binnen de kaders van kosteneffectief werken.

Meer weten?

Wilt u meer weten over organisatievraagstukken en de transformatie van de gemeente? Neem dan contact met ons op.